نامۀ سوم یوحنای رسول

۱ از طرف رهبر ایمانداران به غایوس عزیز که او را در حقیقت دوست میدارم.

۲دوست عزیز، دعا میکنم که در زنده گی ات از هر جهت کامیاب باشی و همان طور که در روح سالم هستی، از سلامتی بدن نیز برخوردار باشی. ۳وقتی گواهی برادرانی را که این جا آمده بودند، در مورد تو شنیدم، بسیار خوشحال شدم زیرا گفتند که تو همیشه به حقیقت وفادار میباشی و مطابق حقیقت در زنده گی رفتار میکنی. ۴هیچ چیز مرا بیش از این خوشحال نمیکند که بشنوم فرزندان من در راه راست قدم برمیدارند.

همکاری و مخالفت

۵دوست عزیز! تو در همۀ کارهایت برای برادران و حتی کسانی که نمیشناختی، وفاداری خود را نشان میدهی. ۶آنها در مورد محبت تو به کلیسای این جا شهادت داده اند. اگر آنها را کمک کنی که سفر خود را همان گونه پیش ببرند که خواست خداست، کاری نیکو کرده ای. ۷زیرا آنها این سفر را به نام خدمت به مسیح شروع کرده اند و از مردم بی دین کمک نمیگیرند. ۸پس ما وظیفه داریم که با پذیرایی آنها، در پخش حقیقت همکار باشیم.

۹من یک نامۀ کوتاه به کلیسا نوشتم اما دیوترِفیس که خود را از دیگران برتر میداند، سخنان ما را قبول نمیکند. ۱۰اگر من آمدم، در مورد همه کارهای او و همه سخنان زشتی که او دربارهٔ ما زده است، یادآور خواهم شد. او به این هم قناعت نکرده و در حالی که خودش هیچ ایماندار مسافر را در خانۀ خود دعوت نمیکند، اگر دیگر برادران از کسی پذیرایی کنند، آنها را مانع شده و از اجتماع ایمانداران بیرون میکند.

۱۱دوست عزیز، از بدی پیروی نکن اما نیکی را دنبال کن. شخص نیکوکار از جانب خداست اما شخص بدکار هرگز خدا را ندیده است.

۱۲همه از دیمیتریوس به نیکی شهادت میدهند زیرا این شهادت یک حقیقت است و ما نیز شهادت آنها را تأیید میکنیم و خودت میدانی که شهادت ما راست است.

سخنان آخر

۱۳موضوعاتی زیاد است که باید برایت بنویسم اما نمیخواهم آن را با قلم و رنگ بنویسم. ۱۴امیدوارم که تو را به زودی ببینم و رو به رو با هم صحبت خواهیم کرد.

۱۵صلح و سلامتی همراهت باشد. دوستانت سلام میرسانند، به دوستان ما نیز نام گرفته سلام برسان.