0:00 / 0:00
Previous chapter

نامۀ اول پولُس رسول به تیموتاووس

فصل اول

۱‏-۲ این نامه را پولُس به تیموتاووس که مانند فرزند راستین او در ایمان است، نوشت. پولُس، رسول عیسای مسیح به فرمان نجات دهندۀ ما خدا و عیسای مسیح که امید ما به اوست، می باشد.

فیض، رحمت و سلامتی خدای پدر و سَروَر ما عیسای مسیح بر تو باد.

هُشدار دربارۀ تعالیم نادرست

۳ همان گونه که در آغاز سفر خود به مقدونیه اصرار داشتم که باید در اِفِسُس بمانی، حالا باز هم به آن تأکید می کنم که تو باید کسانی را که در آنجا تعالیم نادرست می دهند، دستور بدهی که از این کارها دست بردارند. ۴ آنها نباید خود را به افسانه ها و شجره نامه های بی پایان مصروف سازند. این چیزها به جای پیشرفت کار خدا که از راه ایمان به دست می آید، باعث جر و بحث بی فایده می گردد. ۵ هدف این دستور، محبتی است که از دل پاک، وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید. ۶ اما بعضی اشخاص از این محبت روی گردانیده و در بحثهای احمقانه راه خود را گم کرده اند. ۷ آنها می خواهند علمای شریعت باشند، اما نمی دانند چه می گویند و یا دربارۀ چه این قدر با اطمینان سخن می گویند.

۸ ما می دانیم که شریعت نیکوست اما به شرطی که از آن درست استفاده شود. ۹ این را هم باید دانست که شریعت برای نیکوکاران وضع نشده است بلکه برای کسانی وضع شده است که قانون شکن و سرکش، خدا ناشناس و گناهکار، ناپاک و بی دین، قاتل پدر و مادر، آدمکش، ۱۰ بد اخلاق جنسی و همجنس باز، برده فروش و دروغگو هستند و اشخاصی که شهادت دروغ می دهند و برای هر چیز دیگری که برضد تعلیم درست باشد. ۱۱ همان تعلیم خبر خوش یعنی مژدۀ پُر جلال خدای متبارک که به من سپرده شده است.

قدردانی و سپاس از رحمت خدا

۱۲ من از خداوند ما عیسای مسیح سپاسگزاری می کنم که به من اعتماد کرد و این توانایی را بخشید که او را خدمت کنم، ۱۳ اگر چه در گذشته به مسیح بد می گفتم و ایمانداران را آزار و شکنجه می دادم. اما خدا به من رحم کرد، زیرا من در جهالت بودم و نمی دانستم چه می کنم. ۱۴ خداوند، فیض بی پایان خود را بر من عطا کرد و ایمان و محبتی به من بخشید که فقط در عیسای مسیح نصیب ما می گردد. ۱۵ این سخن به طور کامل درست و قابل باور است که عیسای مسیح به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و من بدترین آن گناهکاران بودم. ۱۶ اما بر من که از همه گناهکاران بدتر بودم رحم شد تا نمونه یی باشم از صبر بی پایان عیسای مسیح برای آنهایی که بعداً به او ایمان می آورند، تا آنها زندگی ابدی بیابند. ۱۷ بر خدای یکتا، آن پادشاه ابدی، فنا ناپذیر و نادیدنی تا به ابد عزت و جلال باد! آمین.

۱۸ ای فرزندم تیموتاووس، این فرمان را مطابق با همان پیشگویی هایی که قبلاً دربارۀ تو شده بود، به تو می سپارم که از آنها مانند یک سلاح در این جنگ نیکو استفاده کنی. ۱۹ ایمان و وجدان پاک خود را نگهدار. کشتی ایمان بعضی ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان درهم شکسته است. ۲۰ از آن جمله هیمِنایوس و اسکندر می باشند که آنها را به شیطان سپردم تا یاد بگیرند که دیگر نام خدا را با خاک برابر نکنند.

Previous chapter