نامۀ دوم یوحنای رسول

۱از طرف رهبر ایمانداران به آن خانم و فرزندان او که انتخاب شدۀ خداست و من واقعاً او را دوست دارم. البته نه تنها من بلکه همۀ آنانی که حقیقت را میشناسند، او را دوست دارند. ۲زیرا این حقیقت در ما ساکن است و تا به ابد با ما خواهد بود.

۳فیض، رحمت و آرامش خدای پدر و عیسای مسیح، پسر آن پدر به همۀ شما باد! دعا میکنیم که این برکات در راستی و محبت با ما یکجا باشد.

در محبت زنده گی کردن

۴وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو در راه راستی و حقیقت، همان طور که پدر به ما امر نموده است قدم برداشته اند، بسیار خوشحال شدم. ۵ اکنون ای خانم، به تو کدام حکم نو نمیدهم بلکه میگویم، مطابق همان فرمانی که از ابتدا با ماست، به همدیگر محبت داشته باشیم. ۶محبت آن است که مطابق احکام خدا زنده گی کنید. همان حکمی که شما از اول شنیدید و حکم چنین است: باید محبت زنده گی کنید.

۷فریبکاران زیادی در این دنیا پیدا شده اند، همان کسانی که قبول ندارند که عیسای مسیح در جسم به این دنیا ظاهر شده است. چنین کسان فریبکار و دشمن مسیح اند. ۸متوجه باشید که ثمر کار ما را برباد ندهید بلکه پاداش تان را کامل دریافت کنید.

۹هر کسی که در تعلیم مسیح ساکن نباشد، خدا با او نیست. اما کسی که در تعلیم مسیح ساکن باشد، هم پدر و هم پسر را با خود دارد. ۱۰اگر کسی پیش شما بیاید و غیر از این را تعلیم بدهد، او را در خانۀ خود راه ندهید و حتی به او سلام هم نگویید، ۱۱زیرا هر کسی به او سلام گوید، در کارهای شیطانی او شریک میشود.

سخنان آخر

۱۲چیزهای زیاد است که باید به شما بنویسم اما نمیخواهم که همۀ آنها را با رنگ روی کاغذ برای تان بنویسم، به جای آن میخواهم شما را ببینم و روبرو با شما صحبت کنم تا خوشی ما کامل گردد. ۱۳فرزندان خواهر انتخاب شدۀ تو، برایت سلام میرسانند.