۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ دوم یوحنای رسول

پیشگفتار

۱ این نامه از طرف رهبر ایمانداران به آن خانم که برگزیدۀ خداست و فرزندان او نوشته شده است. نه تنها من بلکه همۀ آنهایی که حقیقت را می شناسند، آنها را دوست داریم. ۲ زیرا این حقیقت در ما ساکن است و تا به ابد با ما خواهد بود.

۳ فیض، رحمت و سلامتی خدای پدر و عیسای مسیح، پسر آن پدر به همۀ شما باد! دعا می کنیم که این برکتها در راستی و محبت با ما یکجا باشد.

زندگی کردن مطابق با حقیقت و محبت

۴ وقتی شنیدم که بعضی از فرزندان تو همان طور که پدر به ما امر نموده است، مطابق حقیقت زندگی می کنند، بسیار خوشحال شدم. ۵ اکنون ای خانم، به تو حکم تازه ای نمی دهم بلکه می گویم، مطابق همان حکمی که از ابتدا با ماست، به همدیگر محبت داشته باشیم. ۶ محبت آن است که مطابق احکام خدا زندگی کنید. همان حکمی که شما از اول شنیده اید این است که باید در محبت زندگی کنید.

۷ فریبکاران زیادی در این دنیا پیدا شده اند، همان کسانی که قبول ندارند که عیسای مسیح در جسم به این دنیا ظاهر شده است. چنین کسان فریبکار و دشمن مسیح اند. ۸ متوجه باشید که ثمر کار ما را برباد ندهید بلکه پاداش تان را کامل دریافت کنید.

۹ هر کسی که در تعلیم مسیح ساکن نباشد، خدا با او نیست. اما کسی که در تعلیم مسیح ساکن باشد، هم پدر و هم پسر را با خود دارد. ۱۰ اگر کسی نزد شما بیاید و غیر از این را تعلیم بدهد، او را در خانۀ خود راه ندهید و حتی به او سلام هم نگویید، ۱۱ زیرا هر کسی به او سلام گوید، در کارهای شیطانی او شریک می شود.

سخنان پایانی

۱۲ چیزهای زیاد است که باید به شما بنویسم اما نمی خواهم که همۀ آنها را با رنگ روی کاغذ برای تان بنویسم، به جای آن می خواهم شما را ببینم و روبرو با شما صحبت کنم تا خوشی ما کامل گردد. ۱۳ فرزندان خواهر برگزیده ات، برایت سلام می رسانند.