د هزاره سپیڅلی کتاب

پیدایش تورات
خروج تورات
لاویان تورات
اعداد تورات
تثنیه تورات
مزامیر پوهه او شاعري
امثال پوهه او شاعري
جامعه پوهه او شاعري
 
د هزاره سپیڅلی کتاب
د هزاره مقدس کتاب نصب کول
د هزاره سپیڅلی کتاب
د هزاره چاپی مقدس کتاب لاس ته راوړ‌‌ل