د هزاره سپیڅلی کتاب

پیدایش تورات
خروج تورات
لاویان تورات
اعداد تورات
تثنیه تورات
یوشع تاریخي
داوران تاریخي
روت تاریخي
اول سموئیل تاریخي
دوم سموئیل تاریخي
مزامیر پوهه او شاعري
امثال پوهه او شاعري
جامعه پوهه او شاعري
یونس کوچنۍ پیغمبر
 
د هزاره سپیڅلی کتاب
د هزاره مقدس کتاب نصب کول
د هزاره سپیڅلی کتاب
د هزاره چاپی مقدس کتاب لاس ته راوړ‌‌ل