کتاب مقدس هزارگی

پیدایش تورات
خروج تورات
لاویان تورات
اعداد تورات
تثنیه تورات
یوشع تاریخی
داوران تاریخی
روت تاریخی
اول سموئیل تاریخی
دوم سموئیل تاریخی
مزامیر خرد و شعر
امثال خرد و شعر
جامعه خرد و شعر
یونس پیامبر صغیر
متی انجیل
مرقس انجیل
لوقا انجیل
یوحنا انجیل
رومیان رساله
غلاتیان رساله
افسسیان رساله
فیلیپیان رساله
کولسیان رساله
تیتوس رساله
فلیمون رساله
عبرانیان رساله
یعقوب خطبه
اول پترس رساله
دوم پترس رساله
اول یوحنا رساله
دوم یوحنا رساله
سوم یوحنا رساله
یهودا رساله
مکاشفه نبوتی
 
کتاب مقدس هزارگی
نصب برنامه برای دریافت کتاب مقدس هزارگی
کتاب مقدس هزارگی
دریافت کتاب مقدس چاپی به زبان هزارگی