فصل قبلی

خطِ اوّلِ پولُس بَلدِه ایماندارای قُرِنتُس

بَخشِ ۱

دُعا و سلام

۱ از طرفِ پولُس که دَ خاست-و-اِرادِه خُدا دَ عِنوانِ رسُولِ عیسیٰ مسیح کُوی شُد و از طرفِ بِرار مو سوستِنیس، ۲بَلدِه جماعتِ ایماندارای خُدا که دَ شارِ قُرِنتُس اَسته، بَلدِه کسای که دَ وسِیلِه مسیح عیسیٰ تقدِیس شُده کُوی شُد تا از جُملِه مُقَدَّسِین بَشه قد تمامِ کسای که دَ هر جای نامِ مَولای مو عیسیٰ مسیح ره مِیگِیره که ام مَولای ازوا و ام مَولای ازمو اَسته. ۳فَیض و سلامَتی از طرفِ آتِه مو خُدا و مَولا عیسیٰ مسیح نصِیب شُمو شُنه.

شُکرگُزاری پولُس

۴ما خُدای خُو ره همیشه بَلدِه شُمو بخاطرِ فَیضی شُکر-و-سِپاس مُوگُم که دَ وسِیلِه عیسیٰ مسیح دَز مو دَده شُده، ۵چُون شُمو از هر نِگاه دَ وسِیلِه مسیح رسِیده شُدِید، دَ هر توره و دَ هر عِلم، ۶-- امُو رقم که شاهِدی دَ بارِه مسیح دَ مینکل شُمو مُستَحکم شُد -- ۷دَ اندازِه که شُمو از هیچ نِعمتِ روحانی محرُوم نِیَستِید دَ حالِیکه اِنتِظارِ ظهُورِ مَولای مو عیسیٰ مسیح ره مِیکشِید. ۸اُو ام شُمو ره تا آخِر اُستوار نِگاه مُوکُنه تا شُمو دَ روزِ پس اَمَدونِ مَولای مو عیسیٰ مسیح بےعَیب بَشِید. ۹خُدا وفادار اَسته؛ اُو شُمو ره کُوی کد که قد باچِه شی مَولای مو عیسیٰ مسیح رفاقت دَشته بَشِید.

بےاِتفاقی دَ جماعتِ ایماندارا

۱۰اَی بِرارو، دَ نامِ مَولای مو عیسیٰ مسیح از شُمو خاهِش مُونُم که پگ شُمو اِتفاق دَشته بَشِید و دَ مینکل شُمو تفرِقه نَبَشه، بَلکِه دَ یگ فِکر و یگ نظر اِتحادِ کامِل دَشته بَشِید. ۱۱چُون اَی بِرارون مه، از خانَوارِ خلوئی دَ بارِه شُمو بَلدِه ازمه خبر رسِیده که دَ مینکل شُمو جنجال پَیدا شُده. ۱۲مقصد مه اِی اَسته که یگ شُمو مُوگیه: ”ما از جمِ پولُس اَستُم،“ دِیگِه شُمو مُوگیه: ”ما از جمِ اَپولُس اَستُم،“ یگِ دِیگه مُوگیه: ”ما از جمِ کیفا اَستُم.“ بعضی ام مُوگیه: ”ما از جمِ مسیح اَستُم.“ ۱۳آیا مسیح تقسِیم تقسِیم شُده؟ آیا پولُس بَلدِه شُمو دَ صلِیب میخکوب شُده؟ ۱۴خُدا ره شُکر مُونُم که بغَیر از کریسپُس و گایوس دِیگه هیچ کُدَم شُمو ره غُسلِ تعمِید نَدَدُم ۱۵تا هیچ کس گُفته نَتَنه که دَ نامِ ازمه غُسلِ تعمِید گِرِفته. ۱۶ اَرے، خانَوارِ اِستیفان ره ام غُسلِ تعمِید دَدُم، مگم بغَیرِ امزیا دِیگه دَ یاد مه نَمییه که ما کُدَم کس ره غُسلِ تعمِید دَده بَشُم. ۱۷چُون مسیح مَره رَیی نَکد که غُسلِ تعمِید بِدُم، بَلکِه مَره رَیی کد تا خوش خبری ره اِعلان کنُم، ولے نَه قد حِکمتِ توره‌گویی تا پَیغامِ صلِیبِ مسیح بےتاثِیر نَشُنه.

مسیح: قُدرت و حِکمتِ خُدا

۱۸دَ حقِیقت پَیغامِ صلِیب بَلدِه کسای که نابُود شُدَنی اَسته یگ پَیغامِ لَوڈگی یَه، مگم بَلدِه ازمو که نِجات پَیدا کدے، قُدرتِ خُدا اَسته. ۱۹چُون دَ کِتابِ مُقَدَّس نوِشته یَه:

”دانایی آدمای دانا ره نابُود مُونُم

و فامِیدگی آدمای فامِیده ره باطِل مُونُم.“

۲۰ پس کُجا یَه دانا؟ کُجا یَه عالِم؟ کُجا یَه کسی که بَحث کُنه دَمزی زمان؟ آیا خُدا حِکمتِ دُنیا ره جهالَت جور نَکده؟ ۲۱چُون دَ مُطابِقِ حِکمتِ خُدا، دُنیا از طرِیقِ حِکمتِ خود خُو خُدا ره نَشِنخت، امزی خاطر خُدا صَلاح دِید که دَ وسِیلِه لَوڈگی پَیغامِ ازمو کسای ره که ایمان میره، نِجات بِدیه. ۲۲یهُودیا مُعجزه طلب مُونه و یونانیا دَ جُستُجوی حِکمت اَسته، ۲۳لیکِن مو دَ بارِه مسیح که دَ صلِیب میخکوب شُد، موعِظه مُونی که اُو بَلدِه یهُودیا سنگِ لَخشَندُک اَسته و بَلدِه مردُمای غَیرِ یهُود لَوڈگی، ۲۴مگم بَلدِه کسای که کُوی شُده، چی یهُود بَشه، چی غَیرِ یهُود، مسیح قُدرتِ خُدا و حِکمتِ خُدا اَسته. ۲۵چُون چِیزی که دَ بارِه خُدا لَوڈگی حِساب مُوشه، اُو از حِکمتِ اِنسان کده حکِیمانه‌تَر اَسته و چِیزی که دَ بارِه خُدا ناتَوانی حِساب مُوشه، از تَوانایی اِنسان کده قَوی‌تَر اَسته.

۲۶یگ نظر دَ وختِ کُوی شُدون خُو کُنِید، اوخته غَدر شُمو از نِگاهِ اِنسانی دانا نَبُودِید، غَدر شُمو قُدرتمَند نَبُودِید و غَدر شُمو نفرای نامتُو نَبُودِید. ۲۷مگم خُدا چِیزای ره که دُنیا لَوڈه مُوگیه، اِنتِخاب کد تا دانایو ره شرمِنده کُنه؛ و خُدا چِیزای ره که دُنیا ضعِیف حِساب مُوکُنه، اِنتِخاب کد تا زورتُوها ره شرمِنده کُنه. ۲۸خُدا چِیزای ره که دَ نظرِ دُنیا پَست و حقِیر اَسته اِنتِخاب کد، چِیزای ره که هیچ دَ حِساب نَمییه، تا چِیزای ره که دَ حِساب مییه، دَ هیچ برابر کُنه ۲۹تا هیچ کس دَ حُضُورِ خُدا دَ بَلِه خُو اِفتخار نَکُنه. ۳۰از طرِیقِ خُدا شُمو دَ مسیح عیسیٰ تعلُق دَرِید، که اُو از طرفِ خُدا بَلدِه ازمو حِکمت، عدالت، قُدُوسیَت و فِدیه شُد. ۳۱پس امُو رقم که دَ کِتابِ مُقَدَّس نوِشته شُده: ”هر کسی که اِفتخار مُونه، دَ بَلِه خُداوند اِفتخار کُنه.“

فصل قبلی