Afghan Bibles
دری · پښتو · English

آیا تنهایک کتاب مقدس است و یا چندین؟

تنها یک کتاب مقدس وجود دارد که به زبان های مختلف ترجمه شده است تا شما بتوانید که آنرا بخوانید. ما باورمند هستم که کلام خدا برای این منظور نوشته شده که ما از آن در زنده گی از آن استفاده کنیم و این تنها وقتی صورت می گیرد که ما آنرا به زبانی که میدانیم، بخوانیم.

چهار کتاب که زنده گی عیسی را به تصویر میکشد نوشته شده است که بنام اناجیل یاد میشود. این کتاب ها وقایع که در زمان عیسی رخ داده است از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار میدهد که به شکل مجمموعی خبر خوش یا بنام انجیل موسوم است.

کتاب مقدس به دو بخش عمده تقسیم شده است - عهد عتیق و عهد جدید. عهد جدید کتاب های اند که بعد از آمدن عیسی نوشته شده است.

آیا کتاب مقدس منسوخ شده است؟

ما بر این باورمند هستیم که خدا کلام پر ارزشش را حفاظت می نماید. کتاب های کتاب مقدس در مدت زمانی بیشتر از 1600 سال به شکل درست و بدون حذف یا اضافه نمودن، به رشته تحریر در آورده شده است و به لسان های مختلف ترجمه شده است. ترجمه کتاب مقدس از روی زبان های اصیل آن صورت گرفته و جهت انعکاس تغییراتی که در یک زبان، در طول تاریخ به میان می آید، ترجمه آن بدون تغییر در کلام اصیل آن، مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

چطور میتوانیم که با شما به تماس شویم؟

ما یک گروپی از افغان ها و خارجی ها با هم مشترکا کار میکنیم تا منابع دقیق و درست را برای کلیسای افغانستان در سراسر دنیا تولید نماییم. این ویب سایت از همکاری سازمان های که در اتحاد و یگانگی عیسی مسیحی مشترکا با هم یکجا شده است، نماینده گی میکند.

۰۰۱-۶۴۷-۴۷۹-۶۹۲۷   /   001 647 479 6927

our email address