آیا تنهایک کتاب مقدس است و یا چندین؟

یوازی یو مقدس کتاب دي چی په مختلفو ژبو ترجمه شوی دی تر څو چه تاسی وکولای شی چی دا ولولی. مو‌‌ږ به دی باورومند یو چه د خدای کلام په دی مقصد دپاره لیکل شوی دی چی موږ په خپل ژوند کی گته تری واخلو او دا په هغه وخت امکان لری چی موږ هغه مطلب په خپله ژبه ولولو او پوه شو.

څلور کتابونه لیکل شوی دی چی د عیسی مسیح ژوند بیان کوی چی د انجیل په نوم یادیږی. دا کتابونه هغه پيښی چه د عیسی مسیح په وخت کی تر سره شوی دی، حکایت کوی. دا څلور کتابونه چی د عیسی مسیح په وخت کی پیښی شوی دی په مختلفو ډولو تشریح شوی دی. او په عمومی ډولو زیرۍ یا انجیل یادیږی

مقدس کتاب په عمومی دول په دوه برخو ویشل شوی دی. پخوانی عهد او نوی عهد. د نوی عهد هغه کتابونه دی چه د عیسی میسح نه وروسته لیکل شوی دی.

آیا مقدس کتاب منسوخ شوی دی؟

موږ به دی باورلرو چی خدای خپل با ارزښته کلام په خپله ساتی. د مقدس کتاب د 1600 کالو کی لیکل شوی دی او هیڅ بدلون په دی کی نه دی راغلی. مقدس کتاب په مختلفو ژبو ترجمه شوی دی او هغه تغییرات چی د تاریخ به جریان کی چی پر ژبه باندی اثر کوی په ترجمه کی په نظر نیول شوی دی. مگر په اصلی متن کی هیڅ بدلون نه دی راغلی دی.

موږ څنگه کولای شو چی تاسو سره په ا‌‌ړیکه کی شو؟

موږ یوه دله د افغانان او بهرنیان گد کار کوو تر څو چی موږ په دقیق دول د افغانستان د کلیسا دپاره سرچینی تولید کرو. دا ویب پانه د مختلفو ډلو او تولڼو چی د عیسی نوم یو شوی دی، گد کار کوی، او دا ویب پاڼه د دوی استازیتوب کوی.

۰۰۱-۶۴۷-۴۷۹-۶۹۲۷   /   001 647 479 6927

our email address

د کاپي حق تنظیمات څه دي؟

مهرباني وکړئ زموږ د کاپي حق پاڼې ته لاړ شئ.