خطِ سِوّمِ یوحَنّا

بَخشِ ۱

دُعا و سلام

۱از طرفِ بُزُرگِ جماعت، بَلدِه غایوسِ عزِیز که اُو ره دَ راستی دوست دَرُم.

۲ دوستِ عزِیز، ما دُعا مُونُم که از هر نِگاه کامیاب و تَندُرُست بَشی امُو رقم که روح-و-رَوان تُو سالِم اَسته. ۳ما غَدر خوشحال شُدُم وختِیکه بَعضی بِرارو اَمَده دَ بارِه تُو شاهِدی دَد که تُو دَ حقِیقت وفادار اَستی و مُطابِقِ راستی-و-حقِیقت رفتار مُوکُنی. ۴ازی کده هیچ خوشی بَلدِه مه بُزُرگتَر نِیَسته که بِشنَوُم که بچکِیچای مه دَ مُطابِقِ حقِیقت رفتار مُونه.

قدردانی از غایوس

۵ دوستِ عزِیز، دَ هر چِیزی که بَلدِه بِرارونِ ایماندار انجام مِیدی، وفاداری خُو ره ثابِت مُوکُنی، حتیٰ اگه اُونا قد ازتُو ناشِنَخته ام بَشه. ۶اُونا دَ بارِه مُحَبَت تُو دَ حُضُورِ جماعتِ ایماندارا شاهِدی دَد. اگه اُونا ره بطَورِ خُدا پِسَندانه دَ سَفر رَیی کُنی، کارِ نیک مُونی، ۷چُون اُونا بخاطرِ نامِ مسیح بَلدِه خِدمت کدو بُر شُده و هیچ رقم کومَک ره از مردُمای غَیرِ ایماندار قبُول نَکده. ۸پس بَلدِه ازمو فرض اَسته که از اِی رقم آدما پَذِیرایی کُنی تا قد ازوا دَ اِعلان کدونِ حقِیقت شرِیگ شُنی.

شِکایت از دیوترِفیس

۹ما یگ خط بَلدِه جماعتِ ایماندارا نوِشته کدیم، مگم دیوترِفیس که خوش دَره نفرِ اوّل بَشه تورِه ازمو ره قبُول نَمُوکُنه. ۱۰پس اگه بییُم، از کارای که اُو انجام مِیدیه یاد آوَری مُونُم، چُون اُو دَ بارِه ازمو از رُوی کِینه تورای پُوچ-و-ناسَزا مُوگیه و دَ امزی کارا ام قِناعت نَکده، بَلکِه از بِرارونِ ناشِنَخته ام پَذِیرایی نَمُوکُنه و کسای امکه میخایه پَذِیرایی کُنه، اُونا ره مَنِع مُوکُنه. اگه از اَید شی نَشُد، اُونا ره از جماعتِ ایماندارا بُر مُونه.

نصِیحَتِ یوحَنّا

۱۱ دوستِ عزِیز، از چِیزای بَد سرمَشق نَگِیر، بَلکِه از چِیزای خُوب. هر کسی که کارِ خُوب مُونه، از خُدا اَسته، ولے هر کسی که کارِ بَد مُونه اُو خُدا ره نَدِیده. ۱۲پگِ مردُم دَ بارِه خُوبی دِیمیتریوس شاهِدی مِیدیه، حتیٰ خودِ حقِیقت ام. مو ام دَ بارِه ازُو شاهِدی مِیدی و شُمو مِیدَنِید که شاهِدی ازمو راست اَسته.

سلامِ آخِری

۱۳ما غَدر چِیزا دَرُم که بَلدِه تُو نوِشته کنُم، مگم نَمیخایُم که قد قَلم و سیاهی دَ رُوی قاغَذ نوِشته کنُم، ۱۴مگم اُمِید دَرُم که تُو ره دَ زُودی بِنگرُم و مو رُوی دَ رُوی توره بُگی.

۱۵آسایش-و-آرامِش نصِیب تُو شُنه. دوستا سلام های خُو ره بَلدِه تُو رَیی مُونه. دوستا ره دَ اُونجی ام نام گِرِفته سلام بُگی.