فصل قبلی

خطِ اوّلِ پِترُس

بَخشِ ۱

دُعا و سلام

۱ از طرفِ پِترُس، رسُولِ عیسیٰ مسیح، بَلدِه مُسافِرای که دَ منطقه های پُنطُس، غلاتیه، کَپَدوکیه، آسیا و بِطِینیه تِیت‌پَرَک شُده، ۲ بَلدِه کسای که دَ وسِیلِه شِناختِ اَزَلی آتِه مو خُدا اِنتِخاب شُد و روحِ شی اُونا ره تقدِیس کد تا اِطاعَت کُنه و خُونِ عیسیٰ مسیح دَ بَلِه ازوا پاش دَده شُنه: فَیض و سلامَتی پِرَیمو نصِیب شُمو شُنه.

اُمِیدِ زِنده

۳حمد-و-ثنا دَ خُدا و آتِه مَولای مو عیسیٰ مسیح که دَ وسِیلِه رَحمتِ بُزُرگ خُو از طرِیقِ دُوباره زِنده کدونِ عیسیٰ مسیح از مُرده‌ها، مو ره از نَو تَوَلُد کد، بَلدِه یگ اُمِیدِ زِنده ۴و بَلدِه میراثی که نَه از بَین موره و نَه خَراب مُوشه و نَه پژمُرده، بَلکِه دَ عالمِ باله بَلدِه شُمو نِگاه شُده. ۵و شُمو دَ وسِیلِه قُدرتِ خُدا از طرِیقِ ایمان خُو بَلدِه نِجاتی حِفظ شُدید که اَماده شُده تا دَ آخِر زمان ظاهِر شُنه. ۶دَ امزی باره غَدر خوش بَشِید، حتیٰ اگه آلی بَلدِه یگ زمانِ کم لازِم شُده که شُمو دَ وسِیلِه آزمایشای رقم رقم غَمگی-و-پَریشان شُنِید ۷تا اَصل بُودونِ ایمان شُمو که از طِلّای از بَین رفتَنی کده -- که دَ وسِیلِه آتِش آزمایش شُده -- بااَرزِشتَر اَسته، دَ وختِ ظهُورِ عیسیٰ مسیح باعِثِ تعرِیف و اِفتخار و اِحتِرام شُمو شُنه. ۸باوجُودِ که شُمو مسیح ره نَدِیدید، اُو ره دوست دَرِید و اگرچِه فِعلاً اُو ره نَمِینگرِید، ولے دَزُو ایمان دَرِید و قد خوشی که بیان نَمُوشه و پُرجلال اَسته خوشحالی مُونِید، ۹چراکه شُمو حاصِلِ ایمان خُو، یعنی نِجات جان‌های خُو ره دَ دِست میرِید. ۱۰دَ بارِه امزی نِجات، پَیغمبرا مُطالِعه و تحقِیقِ غَوُج کده، امُو پَیغمبرا که دَ بارِه فَیضی که بَلدِه شُمو مُقرَر بُود، پیشگویی کده. ۱۱اُونا تحقِیق مُوکد که سُون کُدَم زمان یا کُدَم شرایط روحِ مسیح که دَ وجُودِ ازوا بُود اِشاره مُونه، وختِیکه پیش از پیش دَ بارِه رَنج‌های مسیح و دَ بارِه بُزُرگی-و-جلالِ بعد از رَنج ها پیشگویی کد. ۱۲ اوخته دَزوا بَرمَلا شُد که اُونا نَه بَلدِه خودون خُو، بَلکِه بخاطرِ ازشُمو خِدمت مُوکد دَ بارِه امی چِیزای که آلی دَز شُمو اِعلان شُد. امی چِیزا از طرِیقِ کسای که خوشخبری ره دَز شُمو اَوُرد دَ وسِیلِه روح اُلقُدس که از عالمِ باله رَیی شُده دَز شُمو اِعلان شُد. حتیٰ ملایکه‌ها ام آرزو دَره که دَ امزی چِیزا نظر کُنه.

پاک و مُقَدَّس بَشِید

۱۳پس فِکر خُو ره دَ کار بِندَزِید و هُوشیار بَشِید؛ تمامِ اُمِید خُو ره دَ فَیضی بسته کُنِید که عیسیٰ مسیح دَ وختِ ظهُور خُو بَلدِه شُمو میره. ۱۴رقمِ بچکِیچای بااِطاعَت بَشِید و زِندگی خُو ره قد خاهِشاتِ نَفسانی دَورِه جِهالت خُو شکل نَدِید، ۱۵بَلکِه رقمِ امزُو مُقَدَّس که شُمو ره کُوی کده، شُمو ام دَ تمامِ رفتار خُو پاک-و-مُقَدَّس بَشِید. ۱۶چُون نوِشته شُده: ”مُقَدَّس بَشِید، چراکه ما مُقَدَّس اَستُم.“

۱۷ازی که شُمو امُو ره آتِه آسمانی مُوگِید که تمامِ مردُم ره بِدُونِ طرفداری مُطابِقِ اعمالِ ازوا قضاوَت مُونه، پس دَورونِ مُسافِرَت خُو ره دَزی دُنیا قد خُداتَرسی تیر کُنِید، ۱۸چُون شُمو مِیدَنِید که از راه-و-رفتارِ بےفایدِه که از بابه‌کَلونای شُمو مَنده بُود بازخرِید شُدِید، نَه قد چِیزای از بَین رفتَنی مِثلِ طِلّا و نُقره، ۱۹بَلکِه قد خُونِ بااَرزِشِ مسیح، که مِثلِ خُونِ بارِه بےنُقص و بےعَیب بُود. ۲۰اُو پیش از خِلقتِ دُنیا بَلدِه امزی مقصد اِنتِخاب شُد، لیکِن دَ زمانِ آخِر بَلدِه شُمو ظاهِر شُد ۲۱که دَ وسِیلِه ازُو شُمو دَ خُدا ایمان اَوُردید، دَ خُدای که اُو ره از مُرده‌ها دُوباره زِنده کد و دَزُو بُزُرگی-و-جلال دَد تا ایمان و اُمِید شُمو دَ خُدا بَشه. ۲۲آلی که شُمو جان‌های خُو ره دَ وسِیلِه اِطاعَت کدو از حقِیقت پاک کدِید تا بَلدِه بِرارو مُحَبَتِ بِرادرانه و خالِص دَشته بَشِید، پس یگدِیگِه خُو ره از تَی دِل سخت دوست بِدَنِید، ۲۳چراکه شُمو از نَو تَوَلُد شُدید، نَه از تُخمِ از بَین رفتَنی، بَلکِه از چِیزی که از بَین نَموره، یعنی از کلامِ خُدا که زِنده و اَبَدی اَسته. ۲۴چُون نوِشته شُده:

”تمامِ اِنسان ها رقمِ عَلَف اَسته

و تمامِ شان-و-شَوکتِ ازوا مِثلِ گُلِ عَلَف.

عَلَف پژمُرده مُوشه و گُل شی مِیریزه،

۲۵لیکِن کلامِ خُدا تا اَبَد باقی مُومَنه.“

و اِی امُو کلام اَسته که دَ عِنوانِ خوشخبری بَلدِه شُمو اِعلان شُد.

فصل قبلی