خطِ پولُس بَلدِه فِلیمون

بَخشِ ۱

دُعا و سلام

۱ از طرفِ پولُس، که بخاطرِ مسیح عیسیٰ بَندی اَستُم و از طرفِ بِرار مو تِیموتائوس بَلدِه دوستِ عزِیز و همکار مو فِلیمون ۲و بَلدِه خوار مو اَپفیه و بَلدِه همسَنگر مو اَرخِیپُس و بَلدِه جماعتِ ایماندارای که دَ خانِه تُو جم مُوشه: ۳فَیض و سلامَتی از جانِبِ آتِه مو خُدا و مَولا عیسیٰ مسیح نصِیب شُمو شُنه.

شُکرگُزاری و دُعا

۴وختِیکه تُو ره دَ دُعا های خُو یاد مُونُم، همیشه خُدای خُو ره شُکر-و-سِپاس مُوگیُم، ۵چراکه دَ بارِه ایمان تُو دَ مَولا عیسیٰ و مُحَبَت تُو بَلدِه تمامِ مُقَدَّسِین مِیشنَوُم. ۶ دُعا مُونُم که شرِیک کدونِ ایمان تُو قد دِیگرو تاثِیرگُزار شُنه، تا تمامِ خُوبی های ره پَی بُبری که دَ وسِیلِه مسیح دَز مو وجُود دَره. ۷اَی بِرار، مُحَبَت تُو خوشی و دِلگرمی کَلو نصِیب مه کده، چراکه دِل های مُقَدَّسِین دَ وسِیلِه ازتُو تازه شُده.

خاهِشِ پولُس از فِلیمون

۸پس، اگرچِه دَ وسِیلِه مسیح جُراَت کده مِیتنُم که دَ بَلِه تُو حُکم کنُم تا وظِیفِه خُو ره انجام بِدی، ۹لیکِن دَ اساسِ مُحَبَت از تُو خاهِش مُونُم. ما، پولُس که یگ آدمِ پِیر و فِعلاً بخاطرِ مسیح عیسیٰ بَندی اَستُم، ۱۰دَ بارِه باچِه خُو اونیسِیموس که دَ دَورونِ بَندی‌گری ما آتِه روحانی ازُو شُدُم، از تُو یگ خاهِش مُونُم. ۱۱اُو سابِق بَلدِه تُو بےفایده بُود، ولے فِعلاً ام بَلدِه ازتُو و ام بَلدِه ازمه فایده‌مند اَسته. ۱۲اُو ره که دِل-و-جان مه اَسته، دَ پیشِ ازتُو پس رَیی مُونُم. ۱۳ما میخاستُم که اُو ره دَ پیش خُو نِگاه کنُم تا دَ دَورونی که ما بخاطرِ خوشخبری بَندی اَستُم، دَ جای ازتُو بَلدِه مه خِدمت کُنه، ۱۴لیکِن نَخاستُم که بِدُونِ موافِقتِ ازتُو کُدَم کاری کنُم تا نیکی-و-مِهربانی تُو از رُوی مجبُوری نَبَشه، بَلکِه از رُوی رِضایت بَشه. ۱۵شاید دَ امزی دلِیل اُو بَلدِه یگ وختِ کم از تُو جدا شُد تاکه تُو اُو ره بَلدِه همیشه قد خُو دَشته بَشی، ۱۶مگم نَه مِثلِ یگ غُلام، بَلکِه باله‌تَر از یگ غُلام، مِثلِ بِرارِ عزِیز. خصُوصاً بَلدِه ازمه اُو عزِیز اَسته، ولے بَلدِه ازتُو کَلوتَر، ام از نِگاهِ اِنسانی و ام دَ خِدمتِ مَولا. ۱۷پس اگه مَره همکار خُو مِیدَنی، امُو رقم که از مه پذِیرایی مُونی ازُو ام پذِیرایی کُو. ۱۸اگه کُدَم غَلَطی قد تُو کده بَشه و یا کُدَم چِیز از تُو قرضدار بَشه، دَ پای ازمه حِساب کُو. ۱۹ما، پولُس، قد دِست خود خُو امی ره نوِشته مُونُم: ”ما اُو ره اَدا مُونُم.“ اَلبَته نَمُوگُم ام که تُو حتیٰ جان خُو ره از مه قرضدار اَستی. ۲۰اَرے، اَی بِرار، اُمِیدوار اَستُم که امی فایدِه تُو دَ نامِ مَولا دَز مه بِرَسه. پس دِل-و-جان مَره دَ نامِ مسیح تازه کُو. ۲۱ما بخاطرِ اِعتمادی که دَ اِطاعَت تُو دَرُم، اِی ره نوِشته مُونُم و مِیدَنُم که حتیٰ کَلوتَر از چِیزی که تقاضا مُونُم، انجام مِیدی. ۲۲عِلاه ازی، یگ اُتاق بَلدِه مه آماده کُو، چُون اُمِیدوار اَستُم که دَ وسِیلِه دُعا های شُمو دُوباره دَ پیش شُمو اَوُرده شُنُم. ۲۳ایپَفراس که بخاطرِ عیسیٰ مسیح قد ازمه قتی بَندی اَسته سلام رَیی مُونه، ۲۴امچُنان همکارای مه مَرقَس، اَرِستَرخُس، دیماس و لُوقا. ۲۵فَیضِ مَولا عیسیٰ مسیح قد روحِ شُمو بَشه.