خطِ یهُودا

بَخشِ ۱

دُعا و سلام

۱ از طرفِ یهُودا غُلامِ عیسیٰ مسیح و بِرارِ یعقُوب بَلدِه کُوی شُده های که دَ نظرِ خُدا یعنی آتِه آسمانی دوست-دَشتَنی اَسته و دَ عیسیٰ مسیح حِفظ شُده: ۲رَحمت، سلامَتی و مُحَبَت پِرَیمو نصِیب شُمو شُنه.

باخبر کدو دَ بارِه مردُمای بےخُدا

۳اَی عزِیزا، ما کَلو شَوق دَشتُم دَ بارِه نِجاتی بَلدِه شُمو نوِشته کنُم که پگ مو دَزُو شرِیک اَستی، مگم دَ عَینِ وخت لازِم دَنِستُم که چند خط نوِشته کده شُمو ره تشوِیق کنُم تا دَ بارِه ایمانی که یگ بار بَلدِه همیشه دَ مُقَدَّسِین دَده شُد، سخت کار کُنِید. ۴چُون بعضی کسا تاشَکی دَ بَینِ شُمو جای گِرِفته که از قدِیم محکُومیَتِ ازوا پیش‌بِینی شُده. اُونا مردُمای بےخُدا اَسته که پَیغامِ فَیضِ خُدای مو ره بَلدِه فِسق-و-فِساد خُو کَج معنیٰ مُونه و یگانه بادار و مَولای مو عیسیٰ مسیح ره اِنکار مُونه.

۵اگرچِه شُمو ازی چِیزا باخبر اَستِید، ولے میخایُم دَ یاد شُمو بیرُم که خُداوند قَومِ اِسرائیل ره از سرزمِینِ مِصر نِجات دَد، مگم بعد از یگ زمان کسای ره که ایمان نَوُرد نابُود کد. ۶امی رقم ملایکه های که مقام خُو ره نِگاه نَکد، بَلکِه جایگاهِ مُناسِب خُو ره ایله کد، خُدا اُونا ره دَ زنجِیرای اَبَدی دَ ترِیکی تِیره بَلدِه قضاوَت دَ روزِ بُزُرگ نِگاه کده. ۷دَ امزی رقم سَدُوم و عمُوره و آغِیلای گِردوبَر شی که مِثلِ ازوا خود ره تسلِیمِ فِسادِ اَخلاقی کد و پُشتِ جِنسِ غَیرِ طبیعی رفت، دَ عِنوانِ نَمُونِه عِبرَت دَ آتِشِ اَبَدی سوخته و جَزا دِیده موره.

۸لیکِن باوجُودِ ازی، امی کسای ام که خاو دِیده موره، جِسم های خُو ره نَجِس مُونه و قُدرت-و-اِختیارِ اِلٰهی ره رَد کده دَ ضِدِ حُکمرانای آسمانی کُفرگویی مُونه، ۹دَ حالِیکه حتیٰ مِیکائیل، ملایکِه اَعظم، وختِیکه دَ بارِه جَسَدِ مُوسیٰ قد اِبلِیس جَر-و-بَحث مُوکد، جُراَت نَکد که اُو ره محکُوم دَ کُفرگویی کُنه، بَلکِه گُفت: ”خُداوند تُو ره سرزنِش کُنه!“ ۱۰لیکِن اِی مردُم دَ ضِدِ چِیزای که نَمُوفامه بَدگویی مُونه و دَ وسِیلِه چِیزای نابُود مُوشه که اُونا ره رقمِ حَیوانای بےوقُوف طبیعتاً مُوفامه. ۱۱وای دَ حالِ ازوا، چراکه اُونا دَ راهِ قائن نابُود شُده. ۱۲امی آدما دَ مِهمانی های پُر مُحَبَت شُمو رقمِ مار های مَنِه اَستِین اَسته که بےپَروا قد شُمو سرِ دِستَرخو شِشته خودون ره سیر مُونه. اُونا مِثلِ آوُر های بےبارِش اَسته که دَ وسِیلِه باد بُرده مُوشه؛ اُونا رقمِ دِرختای تِیرماهی بےمیوه اَسته که کامِلاً مُرده و از رِیشه کَنده شُده. ۱۳اُونا جلپه های سرکَشِ دریا اَسته که رَسوایی خُو ره رقمِ قف اَلّی باله بُر مُونه و سِتاره های سرگَردو اَسته که ترِیکی تِیره تا اَبَد بَلدِه ازوا مُقرَر شُده.

۱۴دَ بارِه امزیا حَنوخ هفتُمِین نسلِ آدم پیشگویی کده گُفت: ”اینه، خُداوند قد هزاران هزار مُقَدَّسِین خُو مییه ۱۵تا دَ بَلِه پگ قضاوَت کُنه و تمامِ بے‌خُداها ره بخاطرِ تمامِ کارای بےخُدایی که اُونا دَ مُطابِقِ بےخُدایی خُو کده و بخاطرِ پگِ تورای زِشت که گُناهکارای بےخُدا دَ ضِدِ ازُو گُفته، محکُوم کُنه.“ ۱۶امیا کسای اَسته که نِق نِق و شِکایت مُونه و مُطابِقِ خاهِشاتِ نَفس خُو رفتار مُوکُنه. امیا تورای کٹه کٹه مُوگیه و دَ پیشِ مردُم بخاطرِ فایدِه خُو چاپلُوسی مُوکُنه.

اخطار ها و نصِیحَت های آخِر

۱۷مگم شُمو اَی عزِیزا، تورای ره که رسُولای مَولای مو عیسیٰ مسیح پیشگویی کد دَ یاد دَشته بَشِید، ۱۸چُون اُونا دَز شُمو گُفته: ”دَ زمانِ آخِر مردُمای رِیشخَندگر مییه که مُطابِقِ خاهِشاتِ بےخُدایی خُو رفتار مُونه.“ ۱۹امیا کسای اَسته که دَ مینکل شُمو تفرِقه مِیندَزه؛ امیا مردُمای نَفسانی اَسته که روحِ خُدا دَز شی وجُود نَدره.

۲۰مگم شُمو، اَی عزِیزا، خودون ره دَ وسِیلِه ایمانِ بےاندازِه مُقَدَّس خُو آباد کُنِید و دَ هِدایتِ روح اُلقُدس دُعا کُنِید ۲۱و خودون ره دَ مُحَبَتِ خُدا نِگاه کده چِیم دَ راهِ رَحمتِ مَولای مو عیسیٰ مسیح بَشِید که شُمو ره دَ زِندگی اَبَدی راهنُمایی مُونه. ۲۲دَ حقِ کسای که دِل-و-نادِل اَسته دِلسوز بَشِید. ۲۳بعضی ها ره از آتِش بُر کده نِجات بِدِید؛ دَ بعضی های دِیگه قد ترس، مِهربانی کُنِید، لیکِن دَ عَینِ حال، از کالای که قد جِسم های ازوا آلُوده شُده نفرَت کُنِید.

حمد-و-ثنا دَ خُدا

۲۴آلی دَ خُدای که مِیتَنه شُمو ره از اُفتَدو نِگاه کُنه و شُمو ره بےعَیب و خوشحال دَ حُضُورِ پُرجلال خُو قرار بِدیه، ۲۵یعنی دَ خُدای یکتا و نِجات دِهِندِه مو، دَ وسِیلِه عیسیٰ مسیح مَولای مو، از اَزَل تا آلی و تا اَبَداُلاباد، بُزُرگی-و-جلال، شِکوه، قُدرت و اِختیار باد. آمین.