۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

خطِ اوّلِ پولُس بَلدِه ایماندارای تِسالونِیکی

بَخشِ ۱

سلام ها

۱ از طرفِ پولُس، سِلوانُس و تِیموتائوس، تقدِیم دَ جماعتِ ایماندارای شارِ تِسالونِیکی که دَ آتِه مو خُدا و دَ مَولا عیسیٰ مسیح تعلُق دَرِید: فَیض و سلامَتی نصِیب شُمو شُنه!

شُکرگُزاری و دُعا

۲مو همیشه خُدا ره بَلدِه پگ شُمو شُکر-و-سِپاس مُوگی. دَ دُعای خُو هر وخت شُمو ره ذِکر کده ۳اعمالِ پُر ایمان، کارِ پُر مِهر-و-مُحَبَت و اُمِیدِ اُستوارِ شُمو ره دَ مَولای مو عیسیٰ مسیح، دَ حُضُورِ آتِه مو خُدا یاد مُونی. ۴اَی بِرارو، مو مِیدَنی که خُدا شُمو ره دوست دَره و شُمو ره بَلدِه مقصد خُو اِنتِخاب کده، ۵چُون زمانی که مو خوشخبری ره دَز شُمو اِعلان کدی، تنها لَفظی اُو ره نَگُفتی، بَلکِه دَ قُدرتِ مُعجزه ها و روح اُلقُدس و دَ یَقِین-و-اِطمِینانِ کامِل اُو ره دَز شُمو رَسَندی. شُمو دِیدِید که مو دَ بَین شُمو چِطور رَویه-و-رفتار مُوکدی و چِیقس دَ فِکر شُمو بُودی. ۶شُمو از مو سرمَشق گِرِفتِید و از مَولا پَیرَوی کدِید و اگرچِه از خاطرِ پَیغامِ خُدا رَنجِ کَلو دِیدِید، ولے باز ام شُمو اُو ره دَ خوشی که روح اُلقُدس مِیدیه قبُول کدِید. ۷دَمزی رقم شُمو بَلدِه پگِ ایماندارا دَ منطقه های مَقدونیه و اَخَیا یگ اُلگُو جور شُدِید. ۸آلی کلامِ مَولا تَوَسُطِ ازشُمو نَه تنها دَ مَقدونیه و دَ اَخَیا پَخش شُده، بَلکِه توره ها دَ بارِه ایمان شُمو دَ خُدا، دَ تمامِ جای ها دَ گوشِ مردُم رسِیده. پس لازِم نِییه که مو یَگو چِیز بُگی، ۹چراکه مردُمِ امزُو جای ها خودون شی شاهِدی مِیدیه که شُمو چی رقم قد ازمو خوشامد-و-پیشامد کدِید و دَ چی نِیَتِ پاک از بُت پرَستی دِست کشِیده سُون خُدای زِنده و حقِیقی رُوی اَوُردِید تا دَزُو خِدمت کنِید، ۱۰و دَ چی شَوقِ کَلو مُنتَظِرِ ظهُور باچِه ازُو یعنی مَولا عیسیٰ، از عالمِ باله اَستِید. خُدا اُو ره دُوباره زِنده کد و اُو مو ره از غَضَبِ آخِرَت نِجات مِیدیه.

فصل قبلی