فصل قبلی

قاضی‌ها

بَخشِ ۱

جنگِ بَنی اِسرائیل قد باقی کِنعانیا

۱بعد از فَوتِ یوشِع، بَنی اِسرائیل از خُداوند پُرسان کده گُفت: ”کِی از جمِ ازمو اوّل دَ خِلافِ کِنعانیا بوره و قد ازوا جنگ کنه؟“ ۲خُداوند گُفت: ”یهُودا باید بوره؛ ما اُو سرزمی ره دَ دِستِ ازوا تسلِیم مُونُم.“ ۳اوخته مَردای یهُودا دَ بِرارون خُو اَولادِه شِمعون گُفت: ”بیِید قد ازمو دَ امزُو سرزمی که تقسِیم مو رَسِیده، بورِید تا قد کِنعانیا جنگ کنی و مو ام دَ سرزمِینی که تقسِیمِ ازشُمو رَسِیده، قد شُمو موری.“ پس شِمعونیا قد ازوا رفت. ۴وختِیکه مَردای یهُودا حَمله کد، خُداوند کِنعانیا و فِرِزیا ره دَ دِستِ ازوا تسلِیم کد و اُونا دَه هزار نفرِ ازوا ره دَ بِزِق کُشت. ۵ دَ امزُو جنگ اُونا قد اَدونی-بِزِق رُوی دَ رُوی شُده دَ بَلِه شی حَمله کد و کِنعانیا و فِرِزیا ره شِکست دَد. ۶و اَدونی بِزِق دُوتا کد، لیکِن اُونا اُو ره دُمبال کده دِستگِیر کد و شَست های دِست و پای شی ره مُونٹی کد. ۷اوخته اَدونی بِزِق گُفت: ”هفتاد پادشاه قد دِست ها و پایای شَست مُونٹی شُده، مَیدگی های دِسترخون مَره مُوخورد؛ امُو چِیز ره که ما کدُم، خُدا دَ مُطابِقِ ازُو جَزای مَره دَد.“ اُونا اَدونی بِزِق ره دَ اورُشَلیم اَوُرد و اُو دَ امُونجی مُرد.

۸مَردای یهُودا قد اورُشَلیم جنگ کد و اُو ره گِرِفت. اُونا اُو ره قد دَمِ شمشیر زَد و شار ره دَ آتِش سوختَند. ۹بعد ازُو مَردای یهُودا رفت تا قد کِنعانیای که دَ کوھِستو، دَ جنُوب و دَ تِپه ها زِندگی مُوکد، جنگ کنه. ۱۰ مَردای یهُودا دَ بَلِه کِنعانیای که دَ حِبرون زِندگی مُوکد حَمله کد و شیشای، اَخِیمان و تَلمای ره شِکست دَد. نامِ سابِقِ حِبرون قِریَت-اَربَع بُود.

۱۱ازُونجی دَ بَلِه باشِنده های دبِیر حَمله کد؛ نامِ سابِقِ دبِیر قِریَت-سِفر بُود. ۱۲و کالیب گُفت: ”ھر کسی که دَ بَلِه قِریَت-سِفر حَمله کنه و اُو ره بِگِیره، ما دُختر خُو عَخسه ره دَ عِنوانِ خاتُو دَ امزُو مِیدیُم.“ ۱۳اوخته عُتنِئیل باچِه قِناز، باچِه بِرارِ ریزِه کالیب اُو ره گِرِفت و کالیب دُختر خُو عَخسه ره دَ عِنوانِ خاتُو دَزُو دَد. ۱۴وختِیکه عَخسه پیشِ عُتنِئیل اَمَد، عُتنِئیل اُو ره گپ دَد که از آتِه خُو زمی طلب کُنه. غَیتِیکه عَخسه از اُلاغ خُو تاه شُد، کالیب ازُو پُرسان کده گُفت: ”چِطور که اِی سُونا اَمَدی؟“ ۱۵عَخسه دَزُو گُفت: ”مَره بَرکت بِدی؛ ازی که زمِینِ جنُوب ره دَز مه دَدے، چشمه های آو ره ام دَز مه بِدی.“ اوخته کالیب چشمه های باله و چشمه های تاه ره دَزُو بخشِید.

۱۶دَ امزُو غَیت قینی ها اَولادِه خُسُرِ مُوسیٰ از شارِ دِرختونِ خُرما دَ پیشِ اَولادِه یهُودا دَ بیابونِ یهُودا که دَ جنُوب دَ نزدِیکِ عَراد اَسته، رفت و دَ مینکلِ امزُو مردُم جای-دَ-جای شُد. ۱۷بعد ازُو مَردای یهُودا قد بِرارونِ شِمعونی خُو رفت و کِنعانیای ره که دَ صَفَت زِندگی مُوکد شِکست دَد و صَفَت ره کامِلاً نابُود کد؛ و نامِ امزُو شار حُرما ایشته شُد. ۱۸ مَردای یهُودا غَزه ره قد منطقای گِرد-و-بر شی، اَشقِلون ره قد منطقای گِرد-و-بر شی و عِقرون ره قد منطقای گِرد-و-بر شی گِرِفت. ۱۹خُداوند قد مَردای یهُودا بُود و اُونا کوهِستو ره ام تَصَرُف کد، لیکِن باشِنده های اَواری ها ره هَی کده نَتنِست، چراکه اُونا گاڈی های جنگی آینی دَشت. ۲۰حِبرون دَ کالیب دَده شُد، امُو رقم که مُوسیٰ گُفتُد؛ و اُو سِه اَولادِه عَناق ره ازُونجی هَی کد. ۲۱مگم اَولادِه بِنیامِین یبُوسیای ره که دَ اورُشَلیم زِندگی مُوکد بُر نَتنِست؛ پس یبُوسیا تا اِمروز قد اَولادِه بِنیامِین دَ اورُشَلیم زِندگی مُونه.

۲۲دَ عَینِ رقم مَردای خانَوارِ یوسُف دَ خِلافِ بَیت‌ئیل رفت و خُداوند قد ازوا بُود. ۲۳خانَوارِ یوسُف جاسُوسا ره دَ بَیت‌ئیل رَیی کد؛ نامِ سابِقِ امزُو شار لُوز بُود. ۲۴ دَ اُونجی جاسُوسا یگ آدم ره که از شار بُرو میمَد دِید؛ اُونا دَزُو گُفت: ”راهِ داخِل شُدونِ شار ره دَز مو نِشو بِدی و مو دَ حق تُو خُوبی مُونی.“ ۲۵پس اُو راهِ داخِل شُدونِ شار ره دَزوا نِشو دَد و اُونا شار ره قد دَمِ شمشیر زَد، مگم امُو آدم ره قد پگِ خانَوار شی ایشت که بوره. ۲۶پس امُو آدم دَ سرزمِینِ حِتیا رفت و دَ اُونجی یگ شار آباد کده نام شی ره لُوز ایشت که تا اِمروز دَ امزی نام یاد مُوشه.

کِنعانیای که دَ منطقای خُو باقی مَند

۲۷ مَردای مَنَسّی باشِنده های بَیت شان و آغِیلای شی ره، تَعنک و آغِیلای شی ره، دور و آغِیلای شی ره، یبلِعام و آغِیلای شی ره و مِگِیدو و آغِیلای شی ره بُر نَتنِست، چُون کِنعانیا اِرادِه محکم دَشت که دَ امزُو سرزمی دَ زِندگی خُو اِدامه بِدیه. ۲۸وختِیکه اِسرائیل قَوی شُد، اُونا کِنعانیا ره وادار کد که کارِ جَبری کنه، لیکِن اُونا ره بیخی بُر نَکد.

۲۹ مَردای اِفرایم کِنعانیای ره که دَ جازر زِندگی مُوکد بُر نَکد، پس کِنعانیا دَ مینکلِ ازوا دَ جازر دَ زِندگی کدو اِدامه دَد.

۳۰ مَردای زِبُولُون باشِنده های قِطرون و باشِنده های نَهلول ره بُر نَکد؛ پس کِنعانیا دَ مینکلِ ازوا دَ زِندگی کدو اِدامه دَد، لیکِن وادار شُد که کارِ جَبری کنه.

۳۱ مَردای اَشِیر باشِنده های عَکو، صَیدون، اَحلَب، اَکزِیب، حِلبه، اَفیق و رِحوب ره بُر نَکد. ۳۲پس اَشِیریا دَ مینکلِ کِنعانیای که باشِنده های امزُو سرزمی بُود جای-دَ-جای شُد، چُون اُونا ره بُر نَکد.

۳۳ مَردای نَفتالی باشِنده های بَیت-شَمس و باشِنده های بَیت عَنات ره بُر نَکد، و دَ مینکلِ کِنعانیای که باشِنده های امزُو سرزمی بُود جای-دَ-جای شُد؛ لیکِن باشِنده های بَیت-شَمس و بَیت-عَنات وادار شُد که بَلدِه ازوا کارِ جَبری کنه.

۳۴اَموریا اَولادِه دان ره مجبُور کد که دَ کوهِستو بُمَنه و اُونا ره نَه‌ایشت که دَ اَواری تاه شُنه. ۳۵اَموریا اِرادِه محکم دَشت که دَ اَیَلون، شعلبِیم و کوهِ حارس باقی بُمَنه؛ لیکِن وختِیکه دِستِ خانَوارِ یوسُف قَوی شُد، اَموریا وادار شُد که کارِ جَبری کنه. ۳۶سرحدِ اَموریا از کوتَلِ عَقرَبِیم تا سِلاع و باله‌تَر مورفت.

فصل قبلی