فصل قبلی

خطِ اوّلِ پولُس بَلدِه تِیموتائوس

بَخشِ ۱

سلام ها

۱ از طرفِ پولُس، یکی از رسُولای عیسیٰ مسیح، دَ حُکمِ خُدا نِجات دِهِندِه مو و دَ اَمرِ عیسیٰ مسیح اُمِیدِ ازمو، ۲بَلدِه تِیموتائوس باچِه حقِیقی مه دَ وسِیلِه ایمان: فَیض، رَحمت و سلامَتی از جانِبِ آتِه مو خُدا و مَولای مو عیسیٰ مسیح نصِیب تُو شُنه.

اَخطار دَ بارِه تعلِیمای غَلَط

۳وختِیکه سُون ولایتِ مَقدونیه رَیی شُدُم، ما دَز تُو تاکِید کدُم و آلی ام بطَورِ جِدی از تُو خاهِش مُونُم که دَ شارِ اِفِسُس بُمَنی تا دَ بعضی آدمای که تعلِیمای غَلَط مِیدیه، حُکم کنی که اُونا اِی کارا ره قُوی کنه. ۴دَ بَلِه ازوا حُکم کُو که دَ قِصّه های رقم رقم و دَ شَجَره نامه های دُوردِراز تَوَجُه نَکُنه، چُون اِی چِیزا دَ جای ازی که نَقشه و کارای خُدا ره پیش بُبره، باعِثِ سِتیزه و بَحث ها مُوشه. ۵لیکِن هَدَفِ حُکمِ ازمو، مِهر و مُحَبَت اَسته که از دِلِ پاک، از وِجدانِ صاف و از ایمانِ خالِص سرچشمه مِیگِیره. ۶بعضی مردُما ازی چِیزا رُوی گردو شُده خود ره دَ تورای پُوچ راه گُم کده. ۷اُونا میخایه که معلِمای شریعت بَشه، دَ حالِیکه هیچ نَمُوفامه که چی مُوگیه و دَ بارِه چِیزخیل اِی رقم بااِطمِینان گپ مِیزَنه. ۸مگم مو مِیدَنی که شریعت خُوب اَسته، بشَرطی که دَ طرِیقِه صَحیح از شی اِستِفاده شُنه. ۹مو اِی ره ام مِیدَنی که شریعت بَلدِه آدمِ صادِق تعیِین نَشُده، بَلکِه برای کسای تعیِین شُده که شریعت ره مَیده مُونه و سرکَش اَسته، بَلدِه خُدا ناشِناسا و گُناهکارا، بَلدِه آدمای ناپاک و دُنیایی، بَلدِه کسای که آته و آبِه خُو ره قتل مُونه و بَلدِه دِیگه آدمکُشا، ۱۰بَلدِه زِناکارا و همجِنس بازا، بَلدِه آدم دُزا و دروغگویا و بَلدِه کسای که قَسمِ دروغ مُوخوره و یا هر رقم کارای دِیگه مُونه که دَ خِلافِ تعلِیم دُرُست بَشه. ۱۱امی تعلِیمِ دُرُست که دَ مُطابِقِ اِنجِیلِ پُرجلال اَسته از طرفِ خُدای مُتَبارک دَ عُهدِه ازمه ایشته شُده.

لُطفِ خُدا دَ سرِ پولُس

۱۲ما از مسیح عیسیٰ مَولای مو شُکرگُزار اَستُم که مَره قُدرت دَد و وفادار حِساب کده لایقِ ازی دِید که ما بَلدِه شی خِدمت کنُم، ۱۳اگرچِه دَ زمانِ سابِق ما یگ آدمِ کُفرگوی، مردُم‌آزار و ظالِم بُودُم، لیکِن باوجُودِ ازُو ام خُدا دَ بَلِه ازمه رَحم کد، چراکه بےایمان بُودُم و نَمُوفامِیدُم که از جهالت چِیز کار مُونُم. ۱۴واقعاً، فَیضِ مَولای مو بےحَد پِرَیمو قد ایمان و مُحَبَتی که دَ عیسیٰ مسیح وجُود دَره، دَز مه رسِید. ۱۵اِی توره دُرُست و کامِلاً قابِلِ قبُول اَسته که مسیح عیسیٰ دَ دُنیا اَمَد تا گُناهکارا ره نِجات بِدیه که کلانتَرِین ازوا خود مه اَستُم. ۱۶لیکِن امزی خاطر خُدا دَ بَلِه ازمه رَحم کد تاکه مسیح عیسیٰ صَبر-و-حَوصِلِه خُو ره از پگ کده اوّلتَر دَز مه نِشو بِدیه و مَره یگ نَمُونه جور کُنه تا تمامِ کسای که مَره مِینگره دَزُو ایمان بَیره و صاحِبِ زِندگی اَبَدی شُنه. ۱۷دَ خُدای یکتا، دَمزُو پادشاهِ جاویدانی، نیست ناشُدَنی و نادِیدَنی، عِزَت و جلال تا اَبَداُلاباد. آمین.

۱۸اَی تِیموتائوس باچِه مه، اینَمی حُکم ره دَ مُطابِقِ نَبُوَت های که از پیش دَ بارِه ازتُو گُفته شُدُد، دَز تُو مِیدُم تا دَ وسِیلِه امزُو تورای نَبُوَت دَمزی جنگِ نیکو مُبارزه کنی ۱۹و ایمان و وِجدانِ پاک خُو ره نِگاه کُنی. چُون بعضی کسا امی چِیزا ره رَد کد و ایمانِ ازوا تَباه شُد، امُو رقم که یگ کِشتی دَ طوفان مَیده مُوشه. ۲۰هِیمینائوس و سِکَندر از جُملِه امزُو کسا اَسته که ما اُونا ره دَ چنگِ شَیطو ایله کدُم تاکه درسِ عِبرَت بِگِیره و دِیگه کُفرگویی نَکُنه.

فصل قبلی