فصل قبلی

خَزانِه گوهربارِ - ضَرب اُلمَثَل های سُلَیمان پادشاه

بَخشِ ۱

۱مَثَل های سُلَیمان، باچِه داوُود،

پادشاهِ بَنی اِسرائیل:

۲بَلدِه پَی بُردونِ حِکمت و اَدَب،

بَلدِه فامِیدونِ تورای مَغزَگی-و-پُرمعنیٰ

۳و بَلدِه قبُول کدونِ نصِیحَت اَسته

تاکه دَ عدالت، دَ اِنصاف و دَ دُرُستکاری پایَدار شُنی.

۴اِی مَثَل ها دَ مردُمای ساده‌دِل هُوشیاری مِیدیه

و دَ جوانا دانایی و بِینایی.

۵آدمِ هُوشیار دانایی خُو ره کَلو مُونه

و آدمِ فامِیده پَند-و-نصِیحَت ره مِیگِیره.

۶اُو کسا مَثَل ها و نقل های پَند آمیز

و چِستانا و تورای سردَرگُمِ آدمای دانا ره مُوفامه.

۷ترس از خُداوند شُروعِ عِلم اَسته؛

مگم آدمای بے​عقل دَ بَلِه حِکمت و نصِیحَت رِیشخَندی مُونه.

۸او باچِه مه! نصِیحَتِ آتِه خُو ره گوش کُو

و پَندِ آبِه خُو ره ایله نَکُو،

۹ازی که اُونا مِثلِ تاج اَلّی دَ بَلِه سر تُو،

و مِثلِ گردوبَند اَلّی دَ گردون تُو یَه.

۱۰باچِه مه، اگه گُناه کارا تُو ره وادار دَ کارِ بَد مُونه

قد ازوا موافِق نَشُو.

۱۱اگه اُونا بُگیه: ”بیه قد مو بوری،

دَ گیتِه یَگو کس بِشِینی و خُونِ ازُو ره بِریزَنی؛

بیه که بےدلِیل راهِ یَگو آدمِ بیگُناه ره بِگِیری.

۱۲مِثلِ قبر اَلّی اُونا ره زِنده و مُکَمَل قُورت کنی،

رقمِ کسای که دَ عالم مُردا موره.

۱۳امزی راه مو هر رقم چِیزای قِیمَتی دَ دِست میری

و خانه های خُو ره از وُلجه پُر مُونی.

۱۴بیه که دِست خُو ره یگ کُنی،

تاکه پگ مو دَ یگ خلطه شرِیگ بَشی.“

۱۵باچِه مه، دَ راهِ ازوا نَرو،

حتیٰ پای خُو ره ام دَ راه های ازوا نَه ایل،

۱۶چراکه پای های ازوا سُون بَدی مُودَوه

و اُونا بَلدِه خُون ریختو اَبَلَکده مُونه.

۱۷چُون دام ایشتو دَ پیشِ چِیمِ مُرغَکو

بےفایده یَه.

۱۸اِی آدما دَ گیتِه ریختَندونِ خُونِ خودون خُو اَسته

و اُونا بَلدِه جانِ خودون خُو دَ کَمِین مِیشِینه.

۱۹اینَمی اَسته سرنوِشتِ تمامِ کسای که دَ پُشتِ فایدِه ناحق مِیگرده

و اُو ره دَ زور مِیگِیره.

فایدِه ناحق جانِ امزُو آدم ره تَباه مُونه.

۲۰حِکمت دَ بُرو کُوی مُونه

و دَ چار راهی ها آواز خُو ره بِلند مُونه؛

۲۱از سرِ کُوچه های بِیر-و-بار چِیغ مِیزَنه

و دَ پیشِ درگه های شار پَیغام خُو ره اِعلان مُونه:

۲۲”اَی نادونا، تا چی وخت میخاهِید که نادو بُمَنِید؟

تا به کَی آدمای لَوڈه شَوق و علاقه دَ رِیشخَندی کدو دَره؟

و نفرای بےعقل از دانایی بَد مُوبَره؟

۲۳سرزنِش مَره قبُول کده خود ره اِصلاح کُنِید.

ما روحِ خُو ره دَ بَلِه شُمو مِیریزَنُم

و تورای خُو ره بَلدِه شُمو مُوفامَنُّم:

۲۴چُون ما کُوی کدُم،

مگم شُمو نصِیحَت مَره رَد کدِید،

ما دِستای خُو ره سُون شُمو دِراز کدُم،

مگم کس دَ قِصِّه مه نَشُد.

۲۵ازی که تمامِ نصِیحَتای مَره پسِ گوش کدِید

و سرزنِش مَره قبُول نَکدِید،

۲۶پس ما ام دَ وختِ مُصِیبت شُمو خَنده مُونُم؛

و غَیتِیکه بَلا دامونگِیر شُمو مُوشه

۲۷و مُصِیبت رقمِ باد اَلّی شُمو ره چارپِیر مُونه

و بَلا مِثلِ گِردباد وَری شُمو ره گِردگِیره مُونه

و دِست تَنگی و پَریشانی شُمو ره دَ چنگ خُو مِیگِیره، ما شُمو ره رِیشخَند مُونُم.

۲۸دَ اُو وخت اُونا مَره کُوی مُونه،

مگم ما جواب نَمِیدُم،

و اُونا سخت پُشت مه مِیگرده،

لیکِن مَره پَیدا نَمِیتنه،

۲۹چراکه اُونا از دانایی بَد بُرد

و ترسِ خُداوند ره اِنتِخاب نَکد

۳۰و نصِیحَت مَره ام قبُول نَکد

و سرزنِش مَره خار حِساب کد.

۳۱دَزی رقم اُونا ثَمرِ راه های غَلَط خُو ره مِینگره

و از نتِیجِه هَدَف-و-نَقشه های خُو سیر مُوشه.

۳۲سرکشی نادونا، آدمای نادو ره مُوکُشه

و آسُودَگی آدمای بےعقل اُونا ره از بَین مُوبَره.

۳۳مگم اُو کسای که دَز مه گوش مِیدیه دَ اَمنیَت زِندگی مُونه،

و دُور از بِیمِ بَلا، آرام و آسُوده اَسته.“

فصل قبلی