خَزانِه گوهربارِ - ضَرب اُلمَثَل های سُلَیمان پادشاه

بَخشِ ۲

۱باچِه مه، اگه تورای مَره قبُول کُنی

و دستُورای مَره محکم بِگِیری،

۲اگه دَ حِکمت گوش بِدی

و دِل تُو سُون بِینایی بَشه،

۳اگه دانایی ره طلب کُنی

و آواز خُو ره بَلدِه بِینایی بِلند کُنی،

۴و اگه حِکمت ره مِثلِ نُقره ڈُنڈَل کُنی

و مِثلِ یگ خَزانِه تاشه شُده بِطَلبی،

۵اُو غَیت معنای «ترسِ خُداوند» ره مُوفامی،

و شِناختِ خُدا ره حاصِل مُوکُنی،

۶چراکه خُداوند حِکمت ره عطا مُونه،

و از دانِ ازُو عِلم و دانِش بُر مُوشه.

۷اُو پیروزی ره بَلدِه آدمای صادِق نِگاه مُونه

و بَلدِه کسای که دَ راهِ راست رَیی یَه، اُو یگ سِپر اَسته،

۸تاکه راهِ اِنصاف-و-عدالت نِگاه شُنه.

اُو از رَوِشِ مومنِین خُو حِمایت مُونه.

۹پس دَمزی رقم تُو مُوفامی که عدالت، اِنصاف و صداقت چی اَسته

و هر راهِ راست-و-خُوب ره دَرک کده مِیتنی.

۱۰چُون حِکمت دَ دِل تُو داخِل مُوشه

و دانِش جان تُو ره پُور از خوشی مُونه.

۱۱بِینایی از تُو مُحافِظَت مُونه

و دانایی تُو ره حِفظ کده

۱۲از راهِ بَد نِجات مِیدیه

و از آدمی که تورای خراب مُوگیه، تُو ره دُور نِگاه مُوکُنه،

۱۳یعنی ازُو آدمای که راهِ راست ره ایله کده

و دَ راه های ترِیکی گُناه رَیی اَسته.

۱۴اُو رقم آدما از کارای بَد لِذَت مُوبَره

و از تورای بَد خوش شی مییه.

۱۵راه های امزُو کسا کَج اَسته

و اُونا طرِیق های دُرُست ره ایله کده.

۱۶حِکمت تُو ره از خاتُونِ زِناکار

و از تورای نَرم-و-چرب خاتُونِ بیگَنه نِجات مِیدیه.

۱۷اِی رقم خاتُو شُوی خُو ره که دَ وختِ جوانی گِرِفتُد، ایله مُونه

و قَولِ پاک ره که دَ غَیتِ توی کدو دَ حُضُورِ خُدا دَدُد، پُرمُشت مُونه.

۱۸خانِه ازُو گِردآوِ مَرگ اَسته،

چُون راه های امزُو خاتُو سُون دُنیای مُرده ها موره.

۱۹کسای که پیشِ ازُو موره هیچ کُدَم شی پس نَمییه

و اُونا دَ راهِ حَیات نَمِیرَسه.

۲۰پس دَ راهِ آدمای نیک قَدَم بیل

و دَ راهِ آدمای دُرُستکار ثابِت بُمَن.

۲۱چُون آدمای راستکار پایِه شی دَ زمی محکم اَسته،

و مردُمِ پاک-و-بے​عَیب دَ جای خُو باقی مُومَنه.

۲۲مگم بَدکارا از رُوی زمی نابُود مُوشه

و رِیشِه آدمای چالباز از زمی کَنده مُوشه.