فصل قبلی

مَردِ سُخنوَر

بَخشِ ۱

تمامِ چِیزا بےفایده اَسته

۱توره های مَردِ سُخنوَر، باچِه داوُود، پادشاهِ اورُشَلیم.

۲مَردِ سُخنوَر مُوگیه:

”کامِلاً بےفایده اَسته! کامِلاً بےفایده اَسته!

تمامِ چِیزا بےفایده اَسته!“

۳اِنسان از تمامِ زَحمتی که دَ زیرِ آفتَو مِیکشه،

چی فایده حاصِل مُونه؟

۴یگ نسل موره و دِیگه نسل مییه،

لیکِن زمی تا اَبَد برقرار مُومنه.

۵آفتَو بُر مُوشه و مِیشِینه

و دَ عجَله دَ امزُو جای موره که ازُونجی بُر مُوشه.

۶باد سُون جنُوب موره

و سُون شمال دَور مُوخوره

و دَور خورده دَور خورده موره

و دَ گِرد خُو دَور خورده دَ امزُو جای اوّلی مییه.

۷تمامِ دریاچه ها دَ دریا مِیریزه،

مگم دریا پُر نَمُوشه؛

اَرے، دَ جایی که دریاچه ها جاری اَسته،

اُونا دَ امزُو جای جاری شُده موره.

۸پگِ چِیزا خسته کُنِنده اَسته،

دَ اندازِه که اِنسان نَمِیتَنه بَیان کنه.

نَه چِیم از دِیدو سیر مُوشه

و نَه گوش از شِنِیدو پُر مُوشه.

۹هر چِیزی که بُوده، باز ام اَسته

و هر چِیزی که شُده، بسم مُوشه؛

دَ زیرِ آفتَو هیچ چِیزی نَو نِیَسته.

۱۰آیا چِیزی اَسته که دَ بارِه شی گُفته شُنه،

”اینه، اِی نَو اَسته“؟ نَه!

اُو از گاه وجُود دَشته،

دَ زمانای پیش از مو.

۱۱یادی از پیشنه‌گو نَمُوشه

و کسای ام که دَ آینده مییه

دَ وسِیلِه نسل های که بعد ازوا مییه،

یاد نَمُوشه.

بےفایدگی حِکمت

۱۲ما، مَردِ سُخنوَر وختِیکه دَ اورُشَلیم دَ بَلِه اِسرائیل پادشاه بُودُم، ۱۳ما دَ دِل خُو تصمِیم گِرِفتُم که دَ بارِه تمامِ چِیزای که دَ تَی آسمو انجام دَده مُوشه قد حِکمت تحقِیق و مُطالِعه کنُم؛ اِی کارِ خسته-کُن ره خُدا نصِیبِ بَنی آدم کده تا زَحمت بِکشه. ۱۴ما تمامِ کارای ره که دَ تَی آفتَو انجام دَده مُوشه دِیدُم، پگ شی بےفایده اَسته و از پسِ باد خیز کدو.

۱۵چِیزی کَج ره نَمِیتنی راست کنی

و چِیزی ره که مَوجُود نِیَسته نَمِیتنی حِساب کنی.

۱۶ما دَ دِل خُو گُفتُم: ”اینه، ما حِکمتِ پِرَیمو حاصِل کدیم، کَلوتَر از پگِ کسای که پیش از مه دَ بَلِه اورُشَلیم حُکمران بُوده. اَرے، دِل مه حِکمت و عِلم ره کَلو حاصِل کده.“ ۱۷اوخته دَ دِل خُو تصمِیم گِرِفتُم که ام حِکمت ره بِدَنُم و ام دیونَگی و لَوڈَگی ره، لیکِن پَی بُردُم که اِی کار ام خیز کدو از پسِ باد اَسته،

۱۸چراکه دَ حِکمتِ کَلو غَم-و-غُصِّه کَلو اَسته

و کسای که عِلم خُو ره کَلو مُونه، کوٹیو خُو ره کَلو مُونه.

فصل قبلی