خطِ دوّمِ یوحَنّا

بَخشِ ۱

دُعا و سلام

۱از طرفِ بُزُرگِ جماعت، بَلدِه خاتُونِ اِنتِخاب شُده و اَولادای شی که ما اُونا ره دَ راستی دوست دَرُم، نَه تنها ما، بَلکِه پگِ کسای که حقِیقت ره مِیدَنه، ۲بخاطرِ حقِیقتی که دَز مو وجُود دَره و تا اَبَد ام قد ازمو مُومَنه. ۳فَیض، رَحمت و سلامَتی از طرفِ خُدا یعنی آتِه آسمانی و از طرفِ عیسیٰ مسیح باچِه آتِه آسمانی، دَ راستی و مُحَبَت قد ازمو وجُود مِیدَشته بَشه.

تشوِیقِ یوحَنّا بَلدِه مُحَبَت کدو

۴ما غَدر خوشحال شُدُم ازی که بعضی بچکِیچای تُو ره پَیدا کدُم که دَ راهِحقِیقت قَدم مِیزَنه، امُو رقم که آتِه آسمانی دَز مو حُکم کده. ۵و آلی اَی خاتُو، از تُو یگ خاهِش دَرُم؛ اُوطور نِییه که دَز تُو یگ حُکمِ نَو نوِشته مُونُم، بَلکِه امُو اَسته که از اوّل دَشتی، خاهِش مه امی اَسته که یگدِیگِه خُو ره مُحَبَت کنی. ۶و مُحَبَت اِی اَسته که مو دَ مُطابِقِ احکامِ ازُو رفتار کنی. اینَمی حُکمِ ازُو اَسته، امُو رقم که شُمو از اوّل شِنِیدید تا دَ مُطابِق ازُو رفتار کنِید.

خبردار کدو دَ بارِه چَلباز و دَجال

۷چُون چَلبازای غَدر دَ دُنیا بُر شُده که اِقرار نَمُونه که عیسیٰ مسیح دَ جِسم ظاهِر شُد. امی رقم آدما، چَلباز و دَجال اَسته. ۸خود ره هُوش کُنیِد تا امُو چِیزای ره که بَلدِه شی زَحمت کشِیدِید از دِست نَدِید، بَلکِه اَجرِ کامِل شی ره دَ دِست بیرِید.

۹هر کسی که دَ تعلِیمِ مسیح ثابِت قَدم نَمُومَنه و ازُو دُور موره، خُدا قد ازُو نِییه. لیکِن هر کسی که دَ تعلِیمِ مسیح ثابِت قَدم مُومَنه، ام آته و ام باچه قد ازُو اَسته. ۱۰اگه یَگو کس دَ پیش شُمو مییه و امی تعلِیمِ ره نَمیره، ازُو دَ خانِه خُو پَذِیرایی نَکُنِید و قد ازُو خوش اَمَد نَکُنِید. ۱۱چُون هر کسی که قد ازُو خوش اَمَد کُنه، دَ کارای بَدِ ازُو شرِیگ مُوشه.

سلامِ آخِری

۱۲اگرچِه غَدر چِیزا دَرُم که بَلدِه شُمو نوِشته کنُم، مگم ما نَمیخایُم که قد سیاهی دَ رُوی قاغَذ نوِشته کنُم، بَلکِه اُمِید دَرُم که دَ پیش شُمو بییُم و رُوی دَ رُوی قد شُمو توره بُگُم تا خوشی مو کامِل شُنه.

۱۳بچکِیچای خوارِ اِنتِخاب شُدِه تُو، تُو ره سلام مُوگیه.