۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

اِنجِیلِ عیسیٰ مسیح دَ مُطابِقِ متیٰ

بَخشِ ۱

پُشت نامِه عیسیٰ مسیح

۱پُشت نامِه عیسیٰ مسیح، اَولادِه داوُود، اَولادِه اِبراهِیم:

۲اِبراهِیم آتِه اِسحاق، اِسحاق آتِه یعقُوب و یعقُوب آتِه یهُودا و بِرارونِ ازُو بُود؛ ۳یهُودا آتِه فارِص و زارِح از تامار شُد. فارِص آتِه حَصرون، حَصرون آتِه ارام، ۴ارام آتِه عمِیناداب، عمِیناداب آتِه نَحشون، نَحشون آتِه سَلمون، ۵و سَلمون آتِه بوعَز از راحاب شُد. بوعَز آتِه عوبید از رُوت شُد. عوبید آتِه یسّی ۶و یسّی آتِه داوُود پادشاه بُود.

داوُود آتِه سُلَیمان از خاتُونِ اوریا شُد. ۷سُلَیمان آتِه رِحُبعام، رِحُبعام آتِه اَبیا، اَبیا آتِه آسا، ۸آسا آتِه یِهوشافاط، یِهوشافاط آتِه یورام، یورام آتِه عُزیا، ۹عُزیا آتِه یوتام، یوتام آتِه آحاز، آحاز آتِه حِزقیا، ۱۰حِزقیا آتِه مَنَسّی، مَنَسّی آتِه آمون و آمون آتِه یوشیا بُود. ۱۱یوشیا آتِه یِکُنیا و بِرارونِ ازُو شُد دَ زمانی که یهُودیا دَ بابُل بُرده شُد.

۱۲بعد از اسِیر شُدو دَ بابُل: یِکُنیا آتِه شِئَلتی‌ئیل و شِئَلتی‌ئیل آتِه زِروبابِل ۱۳و زِروبابِل آتِه اَبِیهُود و اَبِیهُود آتِه ایلیاقِیم و ایلیاقِیم آتِه عازور ۱۴و عازور آتِه صادوق و صادوق آتِه یاکِیم و یاکِیم آتِه ایلِیهُود ۱۵و ایلِیهُود آتِه اِلعازار و اِلعازار آتِه مَتان و مَتان آتِه یعقُوب ۱۶و یعقُوب آتِه یوسُف شُد و یوسُف شُوی مریَم بُود و مریَم عیسیٰ ره که لَقَب شی «مسیح» بُود، دَ دُنیا اَوُرد.

۱۷پس تمامِ نسل ها از اِبراهِیم تا داوُود چارده نسل و از داوُود تا بُرده شُدونِ یهُودیا دَ بابُل چارده نسل و از بُرده شُدو دَ بابُل تا مسیح چارده نسل اَسته.

تَوَلُدِ عیسیٰ مسیح

۱۸تَوَلُدِ عیسیٰ مسیح اینی رقم واقِع شُد: وختِیکه مریَم آبِه عیسیٰ خوستِه یوسُف بُود، پیش ازی که هر دُوی شی یگجای شُنه، اُو دَ وسِیلِه روح اُلقُدس حامِله شُد. ۱۹خوستِه شی یوسُف، ازی که آدمِ دُرُستکار بُود و نَمیخاست اُو ره رَسوا کُنه، قَصد کد که اُو ره خَپ-و-چُپ ایله بِدیه. ۲۰وختِیکه اُو هنوز دَزی باره فِکر مُوکد، ملایکِه خُداوند دَ عالمِ خاو دَزُو ظاهِر شُده گُفت: ”اَی یوسُف اَولادِه داوُود، از گِرِفتونِ مریَم بحَیثِ خاتُون خُو ترس نَخور، چُون نِلغِه که دَ کَورِه شی دَ وجُود اَمَده از روح اُلقُدس اَسته. ۲۱اُو یگ باچه دَ دُنیا میره و تُو نام شی ره عیسیٰ بیل، چُون اُو قَوم خُو ره از گُناه های شی نِجات مِیدیه.“ ۲۲پگِ امزی چِیزا واقِع شُد تا تورِه که خُداوند دَ وسِیلِه پَیغمبر گُفتُد، پُوره شُنه:

۲۳”اینه، یگ دُخترِ خانه حامِله مُوشه و یگ باچه دَ دُنیا میره

و نام شی ره «عِمانُوئیل» میله،“

که معنای شی «خُدا قد از مو» اَسته. ۲۴وختِیکه یوسُف از خاو بیدار شُد، اُو امُو رقم کد که ملایکِه خُداوند دَزُو اَمر کدُد: اُو مریَم ره بحَیثِ خاتُون خُو گِرِفت. ۲۵مگم اُو قد شی یگجای نَشُد تا وختِیکه مریَم باچِه خُو ره دَ دُنیا اَوُرد؛ و یوسُف نامِ ازُو ره عیسیٰ ایشت.

فصل قبلی