۰:۰۰ / ۰:۰۰

اِنجِیلِ عیسیٰ مسیح دَ مُطابِقِ متیٰ

بَخشِ ۲

سِتاره-شِناسا عیسیٰ ره مُوپاله

۱بعد از تَوَلُدِ عیسیٰ دَ بَیت-لَحَمِ یهُودیه، دَ زمانِ هیرودیس پادشاه، چند سِتاره-شِناس از سرزمِینای مشرِق دَ شارِ اورُشَلیم اَمَد ۲و پُرسان کده گُفت: ”کُجا یَه امُو نَوزَیده شُده که پادشاهِ یهُودیا اَسته؟ چُون مو سِتارِه شی ره دَ سرزمِینای مشرِق دِیدی و اَمَدے که اُو ره پرَستِش کُنی.“ ۳وختِیکه هیرودیس پادشاه اِی توره ره شِنید، اُو و پگِ مردُمِ اورُشَلیم قد ازُو وَرخطا شُد ۴و اُو تمامِ پیشوایونِ عالی مقام و عالِمای دِین ره از قَومِ اِسرائیل جم کد و از وا پُرسان کد که مسیح دَ کُجا باید تَوَلُد شُنه. ۵اُونا دَزُو گُفت: ”دَ بَیت-لَحَمِ یهُودیه؛ چُون دَ وسِیلِه پَیغمبر اینی رقم نوِشته شُده:

۶’و تُو، اَی بَیت-لَحَم، دَ سرزمِینِ یهُودیه

دَ مینکلِ حُکمرانای یهُودا از هیچ نِگاه کمتَر نِیَستی،

چراکه از تُو یگ حُکمران ظهُور مُونه

که قَوم مه اِسرائیل ره رهبری مُوکُنه.‘“

۷اوخته هیرودیس، سِتاره-شِناسا ره تاشَکی کُوی کد و دَ بارِه وختِ ظهُورِ سِتاره، ازوا تحقِیق کد. ۸بعد ازُو اُونا ره دَ بَیت-لَحَم رَیی کده گُفت: ”بورِید و امُو نِلغه ره خُوب اوگَل کُنِید؛ غَیتِیکه اُو ره پَیدا کدِید دَز مه خبر بِدِید تا ما ام بییُم و اُو ره پرستِش کنُم.“ ۹بعد از شِنِیدونِ تورِه پادشاه، سِتاره-شِناسا دَ راهِ خُو رَیی شُد و سِتارِه ره که اُونا دَ مشرِق هُوش کدُد پیش پیشِ ازوا مورَفت تا دَ بَلِه سر امزُو جای رسِیده ایسته شُد که نِلغه دَ اُونجی بُود. ۱۰وختِیکه اُونا سِتاره ره دِید، اُونا قد خوشی کَلو خوشحالی کد. ۱۱امی که اُونا دَ داخِلِ خانه رفت و نِلغه ره قد آبِه شی مریَم دِید، رُوی دَ خاک اُفتَده امُو نِلغه ره پرستِش کد و صندُوقای خزانِه خُو ره واز کده سَوغات ها، یعنی طِلّا، کُندُر و مُر دَزُو تقدِیم کد. ۱۲و ازی که دَ خاو دَزوا اَخطار دَده شُد که دُوباره پیشِ هیرودیس نَرَوه، اُونا از راهِ دِیگه پس سُون وطن خُو رفت.

دُوتا کدو دَ مِصر

۱۳بعد از رفتونِ سِتاره-شِناسا، ملایکِه خُداوند دَ خاو دَ یوسُف ظاهِر شُده گُفت: ”باله شُو، نِلغه و آبِه شی ره گِرِفته دَ مِصر دُوتا کُو و دَ امُونجی بِشی تا غَیتِیکه تُو ره خبر بِدُم، چراکه هیرودیس دَ زُودی نِلغه ره مُوپاله تا اُو ره نابُود کُنه.“ ۱۴اوخته یوسُف باله شُد و نِلغه و آبِه شی ره گِرِفته دَ وختِ شاو سُون مِصر رَیی شُد ۱۵و تا مرگِ هیرودیس دَ امُونجی مَند. دَ امزی رقم تورِه که خُداوند دَ وسِیلِه پَیغمبر گُفته بُود پُوره شُد:

”باچِه خُو ره از مِصر کُوی کدُم.“

۱۶وختی هیرودیس دِید که سِتاره-شِناسا اُو ره بازی دَده، اُو کَلو قار شُد و نفرا ره رَیی کد و تمامِ بچکِیچا ره دَ بَیت-لَحَم و اَطراف شی که دُو ساله و کمتَر از دُو ساله بُود دَ قتل رَسَند، مُطابِق دَ زمانی که اُو از سِتاره-شِناسا تحقِیق کدُد. ۱۷اوخته توره های که دَ وسِیلِه اِرمیا پَیغمبر گُفته شُدُد، پُوره شُد:

۱۸”یگ آواز دَ رامه شِنِیده شُد،

آوازِ مَخته-و-چخرا و ماتمِ کٹه،

راحیل بَلدِه بچکِیچای خُو چخرا مُونه و آرام نَمُوشه،

چراکه اُونا دِیگه وجُود نَدره.“

پس اَمَدو دَ وطن

۱۹پس از مرگِ هیرودیس، ملایکِه خُداوند دَ مِصر دَ خاو دَ یوسُف ظاهِر شُده ۲۰گُفت: ”باله شُو، باچه و آبِه شی ره گِرِفته پس دَ سرزمِینِ اِسرائیل بورُو، چُون کسای که قَصدِ جانِ نِلغه ره کدُد، مُرده.“ ۲۱اوخته یوسُف باله شُده باچه و آبِه شی ره گِرِفت و پس دَ سرزمِینِ اِسرائیل رفت.

۲۲مگم وختی شِنِید که آرخِلاوس دَ جای آتِه خُو هیرودیس دَ بَلِه یهُودیه حُکمرانی مُونه، اُو از رفتو دَ اُونجی ترس خورد و بعد ازُو که دَ خاو دَزُو اَخطار دَده شُد، اُو دَ منطقِه جلِیلیه رفت ۲۳و دَ اُونجی رسِیده دَ یگ شار دَ نامِ ناصِره جای-دَ-جای شُد. دَمزی رقم تورِه که دَ وسِیلِه پَیغمبرا گُفته شُدُد ”اُو ناصِری گُفته مُوشه،“ پُوره شُد.