۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

خطِ پولُس بَلدِه ایماندارای اِفِسُس

بَخشِ ۱

دُعا و سلام

۱ از طرفِ پولُس که دَ خاست-و-اِرادِه خُدا رسُولِ مسیح عیسیٰ اَسته، بَلدِه مُقَدَّسِینِ شارِ اِفِسُس که دَ مسیح عیسیٰ وفادار اَسته: ۲فَیض و سلامَتی از طرفِ آتِه مو خُدا و مَولا عیسیٰ مسیح نصِیب شُمو شُنه.

بَرکت های روحانی دَ مسیح

۳حمد-و-ثنا دَ خُدا و آتِه مَولای مو عیسیٰ مسیح که مو ره دَ وسِیلِه مسیح قد تمامِ بَرکت های روحانی که دَ عالمِ باله اَسته، بَرکت دَد. ۴چُون اُو پیش از بُنیادِ دُنیا مو ره بَلدِه مسیح اِنتِخاب کد تا مو دَ حُضُور شی مُقَدَّس و بےعَیب بَشی. از رُوی مُحَبَت ۵اُو مو ره مُطابِقِ خاست-و-اِرادِه نیک خُو تعیین کد تا دَ وسِیلِه عیسیٰ مسیح بچکِیچای فرزندی شی شُنی ۶بَلدِه سِتایشِ فَیضِ پُر جلال شی که مُفت-و-رایگان دَ وسِیلِه باچِه دوست دَشتنی خُو دَز مو بخشِید. ۷مو دَ وسِیلِه رابِطه قد مسیح، دَ وسِیلِه خُونِ ازُو بازخرِید شُدی و بخشِشِ گُناه های مو دَ مُطابِقِ فَیضِ بےاندازِه خُدا مُهَیا شُد ۸که پِرَیمو دَز مو بخشِید. اُو قد تمامِ حِکمت و دانایی ۹رازِ خاست-و-اِرادِه خُو ره بَلدِه ازمو معلُومدار کد، مُطابِقِ رِضایت خُو که دَ وسِیلِه مسیح قَصد کدُد. ۱۰ اُو اِی کار ره بَلدِه تنظِیمِ تکمِیل شُدونِ زمان ها کد تا تمامِ چِیزا ره دَ مسیح جَم کنه، ام چِیزای ره که دَ آسمو اَسته و ام چِیزای ره که دَ زمی یَه. ۱۱مو ام دَ وسِیلِه مسیح صاحِبِ میراث شُدے، چراکه مُطابِقِ قَصدِ خُدا مو پیش از پیش تعیین شُده بُودی، مُطابِقِ قَصدِ امزُو که تمامِ چِیزا ره مُطابِقِ فَیصَله-و-خاست خُو انجام مِیدیه ۱۲تا مو اوّلِین کسای که دَ مسیح اُمِید کدی، باعِثِ سِتایشِ بُزُرگی-و-جلالِ ازُو بَشی. ۱۳شُمو ام دَ مسیح، وختِیکه کلامِ حقِیقت یعنی خوشخبری نِجات خُو ره شِنِیدِید و دَزُو ایمان اَوُردِید، قد روح اُلقُدسِ وعده شُده مُهر شُدِید ۱۴که اِی بَیعانِه میراث مو اَسته تا وختِ بازخرِیدِ کسای که مالِ خُدا یَه بَلدِه سِتایشِ بُزُرگی-و-جلالِ ازُو.

شُکرگُزاری و دُعا

۱۵دَ امزی دلِیل، ما از وختِیکه دَ بارِه ایمان شُمو دَ مَولا عیسیٰ و مُحَبَت شُمو قد تمامِ مُقَدَّسِین شِنِیدُم، ۱۶دَوامدار بَلدِه شُمو شُکرگُزاری کده شُمو ره دَ دُعاهای خُو یاد مُونُم، ۱۷تا خُدای مَولای مو عیسیٰ مسیح که آتِه پُرجلال اَسته، روحِ حِکمت و پَی بُردو بَلدِه شِناس خُو دَز شُمو بِدیه. ۱۸ دُعا مُونُم که چِیمای دِل شُمو روشو شُنه تا بِدَنِید اُمِیدی که خُدا شُمو ره بَلدِه شی کُوی کده چی اَسته و اَرزِشِ میراثِ پُرجلالِ ازُو دَ مینکلِ مُقَدَّسِین چی یَه، ۱۹و بُزُرگی بےاندازِه قُدرتِ ازُو بَلدِه ازمو ایماندارا چی معنیٰ دَره. امُو قُدرت مُطابِقِ عملِ قُوَتِ عظِیمِ ازُو اَسته ۲۰که اُو ره دَ وجُودِ مسیح دَ کار بُرد وختِیکه اُو ره از مُرده ها دُوباره زِنده کد و دَ دِستِ راست خُو دَ عالمِ باله شَند، ۲۱باله‌تَر از هر حُکُومت و قُدرت و قُوَت و پادشاهی و هر نامی که گِرِفته مُوشه، نَه تنها دَزی عالم، بَلکِه دَ عالمی که اَمدَنی اَسته ام. ۲۲ خُدا تمامِ چِیزا ره دَ زیرِ پایای مسیح ایشت و اُو ره دَ بَلِه تمامِ چِیزا قرار دَده بَلدِه جماعتِ ایماندارا سر جور کد ۲۳که جماعتِ ایماندارا جِسمِ ازُو اَسته، یعنی پُری ازُو که پگِ چِیزا ره از هر نِگاه پُر مُونه.

فصل قبلی