خطِ پولُس بَلدِه ایماندارای اِفِسُس

بَخشِ ۲

زِنده شُدو قد مسیح

۱شُمو دَ خطاها و گُناهای خُو غَرق شُده مُرده بُودِید، ۲ دَ خطاها و گُناهای که شُمو یگ وخت دَز شی زِندگی کده از راه های ازی دُنیا و از حُکمرانِ قُدرتِ هَوا پَیرَوی مُوکدِید، یعنیامزُو روح که فِعلاً دَ وجُودِ مردُمای نافرمان کار مُونه. ۳یگ زمان پگِ ازمو ام دَ مینکلِ ازوا دَ مُطابِقِ هَوَس های جِسمانی خُو زِندگی کده از خاهِشاتِ جِسم و خاهِشاتِ فِکرای خُو پَیرَوی مُوکدی و طبیعتاً رقمِ دِیگرو اَلّی مردُمای محکُوم دَ غَضَب بُودی. ۴مگم خُدای که پُر از رَحمت اَسته، بخاطرِ مُحَبَتِ بُزُرگ خُو که نِسبَت دَز مو دَشت، ۵حتیٰ دَ غَیتِیکه مو دَ خطاهای خُو غَرق شُده مُرده بُودی، اُو مو ره قد مسیح زِنده کد. پس دَ وسِیلِه فَیض-و-رَحمت، شُمو نِجات پَیدا کدِید. ۶ اَرے، خُدا مو ره قد ازُو دُوباره زِنده کد و دَ جای‌های آسمانی قد مسیح عیسیٰ شَند، ۷تا دَ عالم های اَمدَنی فَیضِ بےاندازه پِرَیمون خُو ره قد مِهربانی دَ وسِیلِه مسیح عیسیٰ دَز مو نِشو بِدیه. ۸چُون شُمو دَ وسِیلِه فَیض از طرِیقِ ایمان نِجات پَیدا کدِید و اِی کارِ ازشُمو نِیَسته، بَلکِه بخشِشِ خُدا اَسته، ۹نَه ام نتِیجِه اعمال شُمو، تا هیچ کس نَتنه دَ بَلِه خُو اِفتخار کُنه. ۱۰چُون مو جور شُدِه دِستِ خُدا اَستی و دَ مسیح عیسیٰ خَلق شُدے تا کارای نیک ره انجام بِدی، کارای ره که خُدا پیش از پیش آماده کده تا دَ مُطابِقِ ازوا رفتار کُنی.

یگجای بُودو قد مسیح

۱۱پس شُمو کسای که غَیرِ یهُود دَ دُنیا اَمدِید دَ یاد خُو بیرِید که یگ زمان دَ وسِیلِه مردُمای که «خَتنه شُده» گُفته مُوشُد، «ناخَتنه» گُفته مُوشُدِید، دَ حالِیکه خَتنه دَ جِسم دَ وسِیلِه دِستِ اِنسان انجام دَده مُوشه. ۱۲ دَ یاد خُو بیرِید که دَ اُو زمان شُمو از مسیح دُور، از تابعیتِ اِسرائیل محرُوم و قد عهد های وعدِه خُدا ناآشنا بُودِید و بِدُونِ اُمِید و بِدُونِ خُدا دَ اِی دُنیا زِندگی مُوکدِید. ۱۳مگم شُمو کسای که یگ زمان دُور بُودِید، آلی دَ مسیح عیسیٰ دَ وسِیلِه خُونِ مسیح نزدِیک اَوُرده شُدِید. ۱۴چُون اُو صُلح-و-سلامَتی مو اَسته، امُو که دُو جم ره یگ جور کد و دیوالِ جدایی ره که دَ مینکلِ یهُود و غَیرِ یهُود بُود چَپه کد و امُو دُشمَنی ره ۱۵یعنی شریعت ره قد احکام و دستُورای شی دَ وسِیلِه جِسم خُو باطِل کد تا امزیدُو دَ وجُود خُو یگ اِنسانِ نَو خَلق کده صُلح-و-آرامِش ره برقرار کُنه. ۱۶و هر دُو جم ره دَ یگ جِسم قد خُدا آشتی‌دِلجی کُنه، دَ وسِیلِه صلِیب خُو که دُشمَنی ره دَ بَلِه ازُو نابُود کد. ۱۷مسیح اَمَده خوشخبری صُلح-و-آرامِش ره ام دَز شُمو که دُور بُودِید و ام دَ کسای که نزدِیک بُود، اِعلان کد ۱۸تا از طرِیقِ ازُو هر دُو جم مو دَ وسِیلِه یگ روح دَ حُضُورِ آتِه آسمانی دِسترَسی دَشته بَشی. ۱۹پس شُمو غَیرِ یهُودیا دِیگه بیگَنه و ناشِناس نِیَستِید، بَلکِه از هموَطنِ مُقَدَّسِین و اعضای خانَوارِ خُدا اَستِید، ۲۰چُون شُمو دَ بَلِه تادَوی که رسُولا و پَیغمبرا ایشت آباد شُدِید که مسیح عیسیٰ خود شی سنگِ اَصلی ازُو اَسته. ۲۱دَ وسِیلِه ازُو تمامِ ساختُمان قد یگدِیگِه خُو یگجای شُده و رُشد کده یگ خانِه مُقَدَّس دَ وجُودِ مَولا جور مُوشه. ۲۲دَزُو شُمو ام قد یگدِیگِه خُو آباد شُده جای بُود-و-باشِ خُدا جور مُوشِید که خُدا دَ روح دَز شی جای مِیگِیره.