۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

خطِ پولُس بَلدِه ایماندارای کولُسی

بَخشِ ۱

دُعا و سلام

۱ از طرفِ پولُس که دَ خاست-و-اِرادِه خُدا رسُولِ مسیح عیسیٰ اَسته و از طرفِ بِرار مو تِیموتائوس، ۲بَلدِه بِرارونِ مُقَدَّس و وفادار که دَ مسیح تعلُق دَره و دَ شارِ کولُسی اَسته: فَیض و سلامَتی آتِه مو خُدا نصِیب شُمو شُنه.

شُکرگُزاری و دُعا

۳مو همیشه وختِیکه بَلدِه شُمو دُعا مُونی، خُدا ره که آتِه مَولای مو عیسیٰ مسیح اَسته شُکر-و-سِپاس مُوگی، ۴چُون مو دَ بارِه ایمان شُمو دَ عیسیٰ مسیح و دَ بارِه مُحَبَتی که بَلدِه تمامِ مُقَدَّسِین دَرِید شِنِیدے. ۵ ایمان و مُحَبَت شُمو بخاطرِ اُمِیدی اَسته که دَ عالمِ باله بَلدِه شُمو نِگاه شُده و شُمو از گاه دَ بارِه شی از کلامِ حقِیقت یعنی از خوشخبری ۶که دَز شُمو رسِیده شِنِیدید. امُو رقم که خوشخبری دَ تمامِ دُنیا ثَمر دَده رُشد مُونه، امُو رقم دَ مینکلِ ازشُمو ام از روزی که اُو ره شِنِیدید و فَیضِ خُدا ره دَ راستی پَی بُردید، ثَمر دَده رُشد مُونه. ۷شُمو اُو ره از ایپَفراس یاد گِرِفتید، از همکارِ عزِیز مو و خِدمتگارِ وفادارِ عیسیٰ مسیح که از طرفِ ازمو اَسته. ۸اُو ام از مُحَبَت شُمو که دَ وسِیلِه روح اُلقُدس بخشِیده شُده، دَز مو خبر دَد.

۹امزی خاطر از روزی که مو اِی ره شِنِیدے، مو دَوامدار بَلدِه شُمو دُعا مُونی و از خُدا میخاهی که شُمو دَ وسِیلِه هر حِکمت و فامِیدَگی روحانی از شِناختِ خاست-و-اِرادِه ازُو لَبریز شُنِید ۱۰تا بطَوری رفتار کُنِید که لایقِ مَولا اَسته و اُو ره کامِلاً خوشحال مُونه و تا دَ هر عملِ نیک پُرثَمر بَشِید و دَ شِناختِ خُدا رُشد کُنِید. ۱۱ مو دُعا مُونی که قد تمامِ قُوَتی که از قُدرتِ پُرجلالِ ازُو مییه، قَوی شُنِید تا صَبر و تَحَمُلِ کَلو دَشته بَشِید و قد خوشی ۱۲از آتِه آسمانی شُکرگُزاری کُنِید که اُو شُمو ره لایقِ ازی دَنِست که دَ میراثِ مُقَدَّسِین دَ پادشاهی نُور شرِیک شُنِید. ۱۳اُو مو ره از چنگِ قُدرتِ ترِیکی نِجات دَد و دَ پادشاهی باچِه دوست-دَشتَنی خُو اَوُرد ۱۴که دَ وسِیلِه ازُو مو بازخرِید شُدی و بخشِشِ گُناهای مو مُهَیا شُد.

شخصیَت و بُزُرگی مسیح

۱۵ مسیح چِهرِه خُدای نادِیده یَه، اوّلباری و بُزُرگتَر از تمامِ مخلُوقات، ۱۶چراکه دَ وسِیلِه ازُو تمامِ چِیزا دَ آسمو و دَ زمی خَلق شُد، چِیزای که دِیده مُوشه و دِیده نَمُوشه، چی تَخت های پادشاهی، چی مَملَکَتا، چی حُکمرانا، چی قُدرت ها؛ اَرے، تمامِ چِیزا دَ وسِیلِه ازُو و بَلدِه ازُو خَلق شُد. ۱۷ مسیح پیش از پگِ چِیزا وجُود دَشت و دَ وسِیلِه ازُو پگِ چِیزا قد یگدِیگِه خُو وَصل اَسته. ۱۸اُو سرِ جِسم یعنی سرِ جماعتِ ایماندارا اَسته؛ اُو اِبتِدا اَسته، اوّلِین کسی که از مُرده‌ها دُوباره زِنده شُد تا دَ تمامِ چِیزا پیش-قَدم بَشه. ۱۹چُون رضای خُدا امی بُود که تمامِ پُوری خُو ره دَ مسیح جای-دَ-جای کُنه ۲۰و دَ وسِیلِه ازُو تمامِ چِیزا ره قد خُو آشتی بِدیه، چی دَ آسمو، چی دَ زمی. اَرے، اُو دَ وسِیلِه ریختَندونِ خُونِ ازُو دَ رُوی صلِیب، صُلح-و-سلامَتی ره دَ وجُود اَوُرد.

۲۱شُمو یگ وخت دَ فِکرای خُو دَ خُدا بیگَنه و دُشمون شی بُودِید، مشغُول دَ اعمالِ شرِیرانه، ۲۲مگم آلی خُدا دَ وسِیلِه جِسمِ بَشری مسیح از طرِیقِ مرگِ ازُو شُمو ره قد خُو آشتی دَده تا شُمو ره مُقَدَّس و بےعَیب و بِدُونِ ملامَتی دَ حُضُور خُو بیره، ۲۳دَ شرطی که دَ ایمان خُو قایم و اُستوار مَنده اِدامه بِدِید و از اُمِیدی که دَ خوشخبری اَسته و شُمو اُو ره شِنِیدید، دُور نَشُنِید. اِی امُو خوشخبری اَسته که بَلدِه تمامِ مخلُوقات دَ زیرِ آسمو اِعلان شُده و ما پولُس، خِدمتگار شی شُدیم.

زَحمتای پولُس بَلدِه جماعتِ ایماندارا

۲۴آلی ما از زَحمتای که بخاطرِ ازشُمو مِیکشُم، خوشحال اَستُم و هر کمبُودِ رَنج های مسیح ره دَ جِسم خُو تَکمِیل مُونُم، بخاطرِ جِسمِ ازُو یعنی بخاطرِ جماعتِ ایماندارا. ۲۵ما دَ مُطابِقِ وظِیفِه که خُدا بخاطرِ ازشُمو دَ عُهدِه مه ایشت، خِدمتگارِ جماعتِ ایماندارا شُدُم تا کلامِ خُدا ره بطَورِ کامِل اِعلان کنُم، ۲۶یعنی امُو راز ره که از زمان ها و نسل‌ها تاشه مَندُد، مگم آلی بَلدِه مُقَدَّسِین شی بَرمَلا شُده. ۲۷خُدا خاست که بَلدِه ازوا معلُومدار کُنه که دَولتمَندی پُرجلالِ امزی راز دَ مینکل مردُمای غَیرِ یهُود چِیقس بُزُرگ اَسته، یعنی اِی که مسیح دَ زِندگی شُمو اَسته، یگ اُمِیدِ پُرجلال. ۲۸و مو پَیغامِ مسیح ره اِعلان مُونی و هر کس ره نصِیحَت کده قد تمامِ حِکمت-و-دانایی تعلِیم مِیدی تا هر کس ره دَ ایمان شی دَ مسیح بالِغ کده دَ خُدا تقدِیم کُنی. ۲۹بَلدِه امزی مقصد ما زَحمت مِیکشُم و مُطابِقِ قُوَتِ ازُو که قُدرتمَندانه دَ وجُود مه کار مُونه، تَپ-و-تلاش مُونُم.

فصل قبلی