فصل قبلی

خطِ پولُس بَلدِه ایماندارای فِیلِیپی

بَخشِ ۱

دُعا و سلام

۱ از طرفِ پولُس و تِیموتائوس غُلامای مسیح عیسیٰ، بَلدِه تمامِ مُقَدَّسِینی که دَ مسیح عیسیٰ ایمان دَره و دَ شارِ فِیلِیپی اَسته، دَ شُمُولِ سرپرَستای جماعت و خادِما. ۲فَیض و سلامَتی از طرفِ آتِه مو خُدا و مَولا عیسیٰ مسیح نصِیب شُمو شُنه.

۳هر وختِیکه شُمو ره دَ یاد خُو میرُم، ما خُدای خُو ره شُکر-و-سِپاس مُوگُم. ۴ما همیشه دَ هر دُعای خُو بَلدِه پگ شُمو قد خوشی دُعا مُونُم، ۵چراکه شُمو از روزِ اوّل تا آلی ره دَ اِعلانِ خوشخبری قد ازمه شرِیک اَستِید. ۶ما دَزی باره اِطمِینان دَرُم، خُدای که کارِ نیک ره دَ وجُود شُمو شُروع کد، اُو امُو ره تا روزِ پس اَمَدونِ مسیح عیسیٰ تکمِیل مُونه. ۷بَلدِه ازمه دُرُست اَسته که دَ بارِه پگ شُمو امی رقم فِکر کنُم، چراکه شُمو دَ دِل مه اَستِید، چُون پگ شُمو دَ فَیضِ خُدا قد ازمه شرِیک اَستِید، ام دَ زَنجِیر-و-زَولانِه مه و ام دَ دِفاع و اِثباتِ خوشخبری. ۸خُدا شاهِد اَسته که قد مِهربانی عیسیٰ مسیح چِیقَس پُشتِ پگ شُمو دِق شُدیم. ۹دُعای مه امی اَسته که مُحَبَت شُمو کَلوتَر و کَلوتَر شُنه و قد عِلم و دانایی کامِل قتی بَشه ۱۰تا شُمو بِتنِید بِهترِین ره اِنتِخاب کُنِید و دَ روزِ پس اَمَدونِ مسیح پاک و بےعَیب بَشِید ۱۱و پُر از ثَمرِ عدالت شُنِید که دَ وسِیلِه مسیح عیسیٰ بَلدِه جلال و سِتایشِ خُدا دَ وجُود مییه.

زَنجِیرای پولُس باعِثِ پیشرفتِ خوشخبری مُوشه

۱۲اَی بِرارو، ما میخایُم شُمو بِدَنِید، چِیزای که دَ سرِ ازمه اَمَد دَ حقِیقت باعِثِ پیشرفتِ خوشخبری شُد، ۱۳دَ اندازِه که بَلدِه تمامِ پَیره‌دارای قصر و کسای دِیگه معلُومدار شُد که ما بخاطرِ خِدمتِ مسیح بَندی اَستُم؛ ۱۴و بَلدِه غَدر بِرارو زَنجِیر-و-زَولانِه مه باعِث شُد تا اُونا دَ مَولا اِعتماد کده کَلوتَر جُراَت کُنه که کلامِ خُدا ره بِدُونِ ترس اِعلان کُنه. ۱۵لیکِن بعضی کسا بخاطرِ حسادت و همچِشمی دَ بارِه مسیح موعِظه مُونه، ولے بعضی کسای دِیگه دَ نِیَتِ نیک. ۱۶امیا از رُوی مُحَبَت اِی کار ره مُونه، چُون مِیدَنه که ما بخاطرِ دِفاع از خوشخبری دَ اِینجی اَندخته شُدیم، ۱۷مگم دِیگرو از رُوی خودخاهی پَیغامِ مسیح ره اِعلان مُونه، نَه قد نِیَتِ پاک، دَ قَصد ازی که رَنج های مَره دَ بَندی‌خانه کَلوتَر کُنه. ۱۸لیکِن چی فرق مُوکُنه؟ مُهِم اِی اَسته که از هر طرِیق پَیغامِ مسیح اِعلان شُنه، چی دَ نِیَتِ بَد بَشه، چی دَ نِیَتِ نیک؛ و ما دَزی باره خوشحال اَستُم.

اَرے، ما دَ خوشحالی خُو اِدامه مِیدیُم. ۱۹چُون ما مِیدَنُم که دَ وسِیلِه دُعاهای شُمو و دَ کومَکِ روحِ عیسیٰ مسیح اِی چِیزا دَ نِجات مه تمام مُوشه. ۲۰نظر دَ اِنتِظارِ کَلو و اُمِیدی که دَرُم، دَ هیچ چِیز شرمِنده نَمُوشُم، بَلکِه دَ وسِیلِه توره گُفتون مه قد جُراَتِ کامِل، مسیح آلی ام مِثلِ همیشه دَ وسِیلِه جِسم مه بُزُرگی-و-جلال پَیدا مُونه، چی دَ زِندگی مه، چی دَ مَرگ مه؛ ۲۱چُون بَلدِه از مه زِندگی کدو «مسیح» اَسته و مُردو دَ فایدِه مه. ۲۲لیکِن اگه زِندگی کدو دَ جِسم بَلدِه مه کارِ پُرثَمر اَسته، اوخته نَمِیدَنُم که کُدَم شی ره اِنتِخاب کنُم. ۲۳چُون ما دَ بَینِ امزی دُو سخت بند مندیم: ما آرزو دَرُم که اِی زِندگی ره ایله کنُم و قد مسیح بَشُم، چُون اِی بَلدِه مه کَلو خُوبتَر اَسته، ۲۴مگم مندون مه دَ جِسم بَلدِه ازشُمو ضرُوری‌تَر اَسته. ۲۵و ازی که دَ اِی باره یقِین دَرُم، ما مِیدَنُم که زِنده مُومنُم و قد پگ شُمو بَلدِه پیشرَفت و خوشی شُمو دَ ایمان، خِدمت خُو ره اِدامه مِیدیُم، ۲۶تا اِفتخار شُمو دَ مسیح عیسیٰ دَ وسِیلِه ازمه کَلوتَر شُنه وختِیکه دُوباره دَ پیش شُمو مییُم.

یگ‌دِلی دَ مسیح

۲۷فقط بطَوری رفتار کُنِید که لایقِ خوشخبری مسیح بَشه، تا چی ما بییُم و شُمو ره بِنگرُم و چی از شُمو دُور بَشُم، ما دَ بارِه شُمو بِشنَوُم که شُمو دَ یگ روح اُستوار اَستِید و قد یگ دِل شانه دَ شانه بَلدِه ایمانِ خوشخبری تلاش-و-کوشِش مُوکُنِید ۲۸و دَ هیچ صُورت از مُخالِفای خُو ترس نَمُوخورِید. اینَمی بَلدِه ازوا نشانی نابُود شُدونِ ازوا اَسته، مگم بَلدِه ازشُمو علامَتِ نِجات؛ و اِی کارِ خُدا اَسته. ۲۹چُون دَز شُمو بخاطرِ مسیح فرصت دَده شُد که نَه تنها دَزُو ایمان بیرِید، بَلکِه دَ راهِ ازُو رَنج-و-عذاب ام بِکشِید، ۳۰چراکه شُمو دَ امزُو کشمَکش گِرِفتار اَستِید که دَز مه دِیده بُودِید و آلی ام مِیشنَوِید که ما هنوز گِرِفتار اَستُم.

فصل قبلی