فصل قبلی

اعمالِ رسُولای عیسیٰ مسیح

بَخشِ ۱

تورای آخِرِ عیسیٰ مسیح پیش از رفتو دَ عالمِ باله

۱دوستِ عزِیز مه تیوفِیلُس، دَ کِتابِ اوّل خُو ما دَ بارِه پگ چِیزای که عیسیٰ انجام می​دَد و تعلِیم مِیدَد نوِشته کدُم، از شُروع گِرِفته ۲تا امُو روزی ره که عیسیٰ دَ رسُولای اِنتِخاب کدِه خُو دَ وسِیلِه روح اُلقُدس حُکم کد و خود شی سُون آسمو رفت. ۳اُو بعد از رَنج و مَرگ خُو دَ دَورونِ چِل روز خود ره دَ یارای خُو زِنده ظاهِر کد و دَ طرِیقه های مُختلِف دَزوا ثابِت کد که اُو واقعاً بعد از مَرگ دُوباره زِنده شُده. اُو دَمزُو غَیتا دَ بارِه پادشاهی خُدا توره مُوگُفت.

۴وختِیکه عیسیٰ قد یارا جَم شُده بُود، اُو اینی حُکم ره دَزوا دَد: ”از شارِ اورُشَلیم دُور نَرَوِید، بَلکِه دَ اِنتِظارِ وعدِه آتِه آسمانی بَشِید که ما دَ بارِه شی دَز شُمو گُفتدُم. ۵یحییٰ شُمو ره دَ آو غُسلِ تعمِید مِیدَد، لیکِن از آلی کَلوتَر از چند روز تیر نَمُوشه که شُمو قد روح اُلقُدس تعمِید دَده مُوشِید.“ ۶دَ امزُو غَیت که اُونا یگجای شِشته بُود، وا از عیسیٰ سوال کده گُفت: ” یا مَولا، آیا دَمزی وخت پادشاهی از دِست رَفتِه اِسرائیل ره پس مِیدی؟“ ۷اُو دَزوا گُفت: ”بَلدِه شُمو لازِم نِییه که وخت ها و زمان های ره که آتِه آسمانی دَ اِختیارِ خود خُو تعیِین کده بُفامِید. ۸مگم وختِیکه روح اُلقُدس دَ بَلِه شُمو قرار مِیگِیره، شُمو قُدرت پَیدا مُونِید و دَ اورُشَلیم، دَ تمامِ منطقِه یهُودیه و سامِره و حتیٰ دَ دُورتَرِین جای های دُنیا دَ بارِه ازمه شاهِدی مِیدِید.“ ۹بعد از گُفتونِ امزی تورا، مَولا عیسیٰ دَ پیشِ چِیمای ازوا سُون آسمو بُرده شُد و یگ آوُر اُو ره از نظرِ ازوا غَیب کد. ۱۰دَ امزُو غَیتِ که اُو مورفت و چِیمای ازوا هنوز آسمو ره توخ مُوکد، بےبلغه دُو آدمِ سفید پوش دَ پالُوی ازوا ایسته شُده ۱۱گُفت: ”اَی مَردای جلِیلی، چرا ایسته شُده سُون آسمو توخ مُوکُنِید؟ امی عیسیٰ که از پیش شُمو سُون آسمو رفت، دَ امزُو رقمِ که رفتون شی ره دَ آسمو دِیدِید، دَ امزُو رقم اُو بسم پس مییه.“

۱۲بعد ازُو یارا از کوهِ زَیتُون پس دَ اورُشَلیم اَمَد که تا اُونجی ره یگ روزه سَفرِ روزِ آرام بُود. ۱۳اُونا وختِیکه دَ شار داخِل شُد، دَمزُو باله‌خانه رفت که دَ اُونجی اُتاق دَشت. امُو نفرا پِترُس، یوحَنّا، یعقُوب، اَندریاس، فِیلِیپُس، توما، بَرتولما، متیٰ، یعقُوب باچِه حَلفی، شِمعونِ غَیرَتی، و یهُودا باچِه یعقُوب بُود. ۱۴تمامِ ازوا قد خاتُونو و مریَم آبِه عیسیٰ و بِرارای عیسیٰ خود ره دَ یگ دِل دَ عِبادت و دُعا مصرُوف کد.

اِنتِخابِ رسُولِ نَو دَ جای یهُودای اِسخَریوطی

۱۵دَ یکی امزُو روزا پِترُس دَ مینکلِ ایماندارای که تِعدادِ پگِ ازوا تَقرِیباً دَ یگ صد و بِیست نفر مِیرَسِید، ایسته شُده ۱۶گُفت: ”بِرارو، لازِم بُود که امُو نوِشته ها پُوره شُنه که روح اُلقُدس از زِبونِ داوُود پَیغمبر دَ بارِه یهُودا پیشگویی کده بُود یعنی دَ بارِه نفری که اُو یگ راهنُما بَلدِه امزُو کسای جور شُد که عیسیٰ ره گِرِفتار کد. ۱۷یهُودا از جُملِه ازمو و دَ وظِیفِه مو شرِیک بُود.“ ۱۸از مُزدی که یهُودا بَلدِه خیانَت خُو گِرِفتُد اُو یگ ٹوٹِه زمی خرِید و قد رُوی خُو دَمزُو زمی خورده از مَنِه خُو دُو پاره شُد و روده های شی بُرو بُر شُد. ۱۹و تمامِ مردُمِ اورُشَلیم از مَرگِ ازُو خبر شُد، و امُو ٹوٹِه زمی دَ زِبونِ خودگون شی دَ نامِ «حَقَل دَما» یعنی «زمِینِ خُون» مشهُور شُد. ۲۰پِترُس بسم گُفت: ”ازی که دَ کِتابِ زبُور گُفته شُده:

’خانِه امزُو کس خراب شُنه و هیچ کس دَمزُو جای نَشِینه.‘

و بسم گُفته شُده:

’مسئُولیَت شی ره دِیگه نفر بِگِیره.‘

۲۱پس یکی امزُو آدمای که دَ تمامِ امزُو مُدَتِ که مَولا عیسیٰ دَ مینکل مو میمَد و مورفت قد ازمو همکار بُوده، ۲۲یعنی امزُو روزِ که یحییٰ مَولا عیسیٰ ره غُسلِ تعمِید دَد تا امُو روزِ که مَولا دَ پیش چِیمای مو سُون عالمِ باله بُرده شُد، باید قد ازمو شاهِدِ ازی بَشه که مَولا عیسیٰ دُوباره زِنده شُده.“

۲۳پس اُونا دُو نفر ره پیشنِهاد کد: یگ شی یوسُف بَرسابا بُود که اُو ره یُوستُس ام مُوگُفت و دِیگِه شی مَتیاس. ۲۴و اُونا دُعا کده گُفت: ”اَی خُداوند، تُو از دِلِ تمام کس خبر دَری. دَز مو نِشو بِدی که امزی دُو نفر کُدَم شی ره اِنتِخاب کدے، ۲۵تاکه دَمزی خِدمت حِصّه بِگِیره و وظِیفِه رسُولی ره قبُول کُنه، وظِیفِه ره که یهُودای اِسخَریوطی از دِست دَد و دَ جای که تعلُق دَشت رفت.“ ۲۶پس اُونا پِشک ره دَ نامِ امزُو دُو نفر اَندخت و پِشک دَ نامِ مَتیاس بُر شُد. بعد ازُو مَتیاس دَ جَمِ یازده رسُول اِضافه شُد.

فصل قبلی