Afghan Bibles
English · دری · پښتو

کِتابِ اعمالِ رسُولای عیسیٰ مسیح

بَخشِ ۱

۱دوستِ عزِیز مه تیوفِیلُس، دَ کِتابِ اوّل خُو ما دَ بارِه پگ چِیزای که عیسیٰ انجام می​دَد و تبلِیغ مُوکد نوِشته کدُم، از شُروع گِرِفته ۲تا امُو روزی ره که عیسیٰ دَ رسُولای اِنتِخاب کدِه خُو دَ وسِیلِه روح اُلقُدس حُکم کد و خود شی سُون آسمو رفت. ۳اُو بعد از رَنج و مَرگ خُو دَ دَورونِ چِل روز خود ره دَ یارای خُو زِنده ظاھِر کد و دَ طرِیقه های مُختلِف دَزوا ثابِت کد که اُو واقعاً بعد از مَرگ دُوباره زِنده شُده. اُو دَمزُو غَیتا دَ بارِه پادشاھی خُدا توره مُوگُفت.

۴وختِیکه عیسیٰ قد یارا جَم شُده بُود، اُو اینی حُکم ره دَزوا دَد: ”از شارِ اورُشَلیم دُور نَرَوِید بَلکِه دَ اِنتِظارِ وعدِه آتِه آسمانی بَشِید که ما دَ بارِه شی دَز شُمو گُفتدُم. ۵یحییٰ شُمو ره دَ آو غُسلِ تعمِید مِیدَد، لیکِن از آلی کَلوتَر از چند روز تیر نَمُوشه که شُمو قد روح اُلقُدس تعمِید دَده مُوشِید.“ ۶دَ امزُو غَیت که اُونا یگجای شِشته بُود، وا از عیسیٰ سوال کده گُفت: ” یا مَولا، آیا دَمزی وخت پادشاھی از دِست رَفتِه اِسرائیل ره پس مِیدی؟“ ۷اُو دَزوا گُفت: ”بَلدِه شُمو لازِم نِییه که وخت ھا و زمان ھای ره که آتِه آسمانی دَ اِختیارِ خود خُو تعیِین کده بُفامِید. ۸مگم وختِیکه روح اُلقُدس دَ بَلِه شُمو قرار مِیگِیره، شُمو قُدرت پَیدا مُونِید و دَ اورُشَلیم، دَ تمامِ منطقِه یهُودیه و سامِره و حتیٰ دَ دُورتَرِین جای ھای دُنیا دَ بارِه ازمه شاھِدی مِیدِید.“ ۹بعد از گُفتونِ امزی تورا، مَولا عیسیٰ دَ پیشِ چِیمای ازوا سُون آسمو بُرده شُد و یگ آوُر اُو ره از نظرِ ازوا غَیب کد. ۱۰دَ امزُو غَیتِ که اُو مورفت و چِیمای ازوا هنوز آسمو ره توخ مُوکد، بےبلغه دُو آدمِ سفید پوش دَ پالُوی ازوا ایسته شُده ۱۱گُفت: ”اَی مَردای جلِیلی، چرا ایسته شُده سُون آسمو توخ مُوکُنِید؟ امی عیسیٰ که از پیش شُمو سُون آسمو رفت، دَ امزُو رقمِ که رفتون شی ره دَ آسمو دِیدِید، دَ امزُو رقم اُو بسم پس مییه.“

۱۲بعد ازُو یارا از کوهِ زَیتُون پس دَ اورُشَلیم اَمَد که تا اُونجی ره یگ روزه سَفرِ روزِ آرام بُود. ۱۳اُونا وختِیکه دَ شار داخِل شُد، دَمزُو باله‌خانه رفت که دَ اُونجی اُطاق دَشت. امُو نفرا پِطرُس، یوحَنّا، یعقُوب، اَندریاس، فِیلِیپُس، توما، بَرتولما، متیٰ، یعقُوب باچِه حَلفی، شِمعون که اُو ره وطن پرَست مُوگُفت، و یهُودا باچِه یعقُوب بُود. ۱۴تمامِ ازوا قد خاتُونو و مَریَم آبِه عیسیٰ و بِرارای عیسیٰ خود ره دَ یگ دِل دَ عِبادت و دُعا مصرُوف کد.

۱۵دَ یکی امزُو روزا پِطرُس دَ مینکلِ ایماندارای که تِعدادِ پگِ ازوا تَقرِیباً دَ یگ صد و بِیست نفر مِیرَسِید، ایسته شُده ۱۶گُفت: ”بِرارو، لازِم بُود که امُو نوِشته ھا پُوره شُنه که روح اُلقُدس از زِبونِ داوُود پَیغمبر دَ بارِه یهُودا پیشگویی کده بُود یعنی دَ بارِه نفری که اُو یگ راهنُما بَلدِه امزُو کسای جور شُد که عیسیٰ ره گِرِفتار کد. ۱۷یهُودا از جُملِه از مو و دَ وظِیفِه مو شرِیک بُود.“ ۱۸از مُزدی که یهُودا بَلدِه خیانَت خُو گِرِفتُد اُو یگ ٹوٹِه زمی خَرِید و قد رُوی خُو دَمزُو زمی خورده از مَنِه خُو دُو پاره شُد و روده ھای شی بُرو بُر شُد. ۱۹و تمامِ مردُمِ اورُشَلیم از مَرگِ ازُو خبر شُد، و امُو ٹوٹِه زمی دَ زِبونِ خودگون شی دَ نامِ «حَقَل دَما» یعنی «زمِینِ خُون» مشهُور شُد. ۲۰پِطرُس بسم گُفت: ”ازی که دَ کِتابِ زبُور گُفته شُده:

’خانِه امزُو کس خراب شُنه و ھیچ کس دَمزُو جای نَشِینه.‘

و بسم گُفته شُده:

’کسِ دِیگه وظِیفِه ازُو ره بِگِیره.‘

۲۱پس یکی امزُو آدمای که دَ تمامِ امزُو مُدَتِ که مَولا عیسیٰ دَ مینکل مو میمَد و مورفت قد ازمو همکار بُوده، ۲۲یعنی امزُو روزِ که یحییٰ مَولا عیسیٰ ره غُسلِ تعمِید دَد تا امُو روزِ که مَولا دَ پیش چِیمای مو سُون عالمِ باله بُرده شُد، باید قد ازمو شاهِدِ ازی بَشه، که مَولا عیسیٰ دُوباره زِنده شُده.“

۲۳پس اُونا دُو نفر ره پیشنِهاد کد: یگ شی یوسُف بَرسابا بُود که اُو ره یُوستُس ام مُوگُفت و دِیگِه شی مَتیاس. ۲۴و اُونا دُعا کده گُفت: ”اَی خُداوند، تُو از دِلِ تمام کس خبر دَری. دَز مو نِشو بِدی که امزی دُو نفر کُدَم شی ره اِنتِخاب کدے، ۲۵تاکه دَمزی خِدمت حِصّه بِگِیره و وظِیفِه رسُولی ره قبُول کُنه، وظِیفِه ره که یهُودای اِسخَریوطی از دِست دَد و دَ جای که تعلُق دَشت رفت.“ ۲۶پس اُونا پِشک ره دَ نامِ امزُو دُو نفر اَندخت و پِشک دَ نامِ مَتیاس بُر شُد. بعد ازُو مَتیاس دَ جَمِ یازده رسُول اِضافه شُد.