فصل قبلی

خرُوج - کِتابِ تَورات - بَخشِ دوّم

بَخشِ ۱

غُلامی بَنی اِسرائیل دَ مِصر

۱اینَمی نام ها از باچه های اِسرائیل اَسته که هر کُدَم شی قد خانَوار خُو قد یعقُوب دَ مِصر اَمَدُد: ۲رئوبین، شِمعون، لاوی و یهُودا؛ ۳یسّاکار، زِبُولُون و بِنیامِین؛ ۴دان، نَفتالی، جاد و اَشِیر. ۵تمامِ اَولادِه یعقُوب که از پُشتِ ازُو پَیدا شُدُد، هفتاد نفر بُود. مگم یوسُف از گاه دَ مِصر بُود. ۶پس یوسُف و بِرارای شی قد تمامِ امزُو نسل فَوت کد. ۷لیکِن اَولادِه اِسرائیل باروَر بُود و کَلو شُده یگ قَومِ کٹه و بُزُرگ جور شُد، دَ اندازِه که سرزمِینِ مِصر ازوا پُر شُد.

۸پسانتَر یگ پادشاهِ نَو دَ مِصر دَ سرِ قُدرت اَمَد که اُو یوسُف ره نَمِینَخشِید. ۹اُو دَ مردُم خُو گُفت: ”اونه، مردُمِ بَنی اِسرائیل از مو کده کَلو و زورتُو شُده. ۱۰بیِید که قد ازوا هُوشیارانه رفتار کنی. اگه نَه، تعدادِ ازوا ازی کده کَلو مُوشه و دَ وختِ جنگ اُونا قد دُشمَنای مو یگجای شُده دَ ضِدِ ازمو جنگ مُونه و ازی مُلک دُوتا مُونه.“ ۱۱پس مِصری ها دَ سرِ بَنی اِسرائیل سرکارگرا ره تعیِین کد، تاکه اُونا ره قد کارای اِجباری آزار-و-اَذیَت کُنه. و بَنی اِسرائیل شارای فِیتوم و رعمسِس ره بَلدِه فِرعَون جور کد تاکه ازوا دَ عنوانِ ذَخِیره‌گاه کار بِگِیره. ۱۲لیکِن هر چی کَلوتَر اُونا دَ سرِ بَنی اِسرائیل ظُلم و سِتَم مُوکد، تعدادِ ازوا کَلو شُده مورفت و اُونا دَ سرزمِینِ مِصر زیادتَر تِیت مُوشُد و مِصریا ازوا وَحشَت مُوکد. ۱۳پس مِصریا بَنی اِسرائیل ره دَ زورِ ظُلم دَ غُلامی اَندخت. ۱۴اُونا زِندگی بَنی اِسرائیل ره تَلخ کد و اُونا ره دَ زَحمت های سخت مِثلِ گِل کاری و خِشت سازی و دِیگه کارا دَ اَطراف مجبُور کد. خُلاصه، مِصریا دَ تمامِ کارای سخت خُو ظالِمانه از بَنی اِسرائیل کار مِیگِرِفت. ۱۵پس پادشاهِ مِصر دَ دایی‌های عِبرانی که یگ شی شِفره و دِیگِه شی فُوعه نام دَشت گُفت: ۱۶”غَیتِیکه بَلدِه خاتُونوی عِبرانی دَ وختِ زَیدو دایی‌گری مُونِید، توخ کُنِید که اگه باچه بُود، اُو ره بُکُشِید و اگه دُختر بُود، اُو ره زِنده نِگاه کُنِید.“ ۱۷مگم دایی ها از خُدا ترس مُوخورد و از اَیدِ پادشاهِ مِصر نَمُوشُد، بَلکِه باچه ها ره ام زِنده نِگاه مُوکد. ۱۸اوخته پادشاهِ مِصر دایی‌ها ره طلب کده دَزوا گُفت: ”چرا اِی کار ره کدید و باچه ها ره زِنده ایشتِید؟“ ۱۹دایی ها دَ فِرعَون گُفت که ”خاتُونوی عِبرانی مِثلِ خاتُونوی مِصری اَلّی نِییه. اُونا قَوی اَسته و پیش از رَسِیدونِ دایی خودون شی مِیزَیه.“ ۲۰خُدا قد دایی ها خُوبی و مِهربانی کد و تعدادِ مردُمِ عِبرانی کَلو شُد و اُونا غَدر قَوی شُد. ۲۱و ازی که دایی ها از خُدا مِیتَرسِید، خُدا دَزوا مِهربانی کد و اُونا خودون شی صاحِبِ خانَواده شُد. ۲۲پس فِرعَون دَ پگِ مردُم خُو اینی رقم اَمر کد: ”ازی پس هر باچِه نَو پَیدا شُدِه عِبرانی ره دَ دریای نِیل بِندَزِید، مگم دُخترون شی ره زِنده بیلِید.“

فصل قبلی