۰:۰۰ / ۰:۰۰
مخکینۍ څپرکۍ

خطِ دوّمِ پولُس بَلدِه ایماندارای تِسالونِیکی

بَخشِ ۱

سلام ها

۱ از طرفِ پولُس، سِیلوانُس و تِیموتائوس، تقدِیم دَ جماعتِ ایماندارای شارِ تِسالونِیکی که دَ آتِه مو خُدا و دَ مَولا عیسیٰ مسیح تعلُق دَرِید. ۲فَیض و سلامَتی از طرفِ آتِه مو خُدا و مَولا عیسیٰ مسیح نصِیب شُمو شُنه.

شُکرگُزاری و دُعا

۳بِرارو، مو باید همیشه خُدا ره بَلدِه شُمو شُکر-و-سِپاس بُگی. اَرے، دُرُست اَسته که امِیطور کنی، چراکه شُمو دَ ایمان خُو خُوب رُشد-و-تَرَقی کدِید و مُحَبَتِ پگ شُمو قد یگدِیگِه شُمو بےاندازه کَلو شُده رَیی یَه. ۴دَ امزی دَلِیل خودون مو دَ مینکلِ جماعت های ایماندارای خُدا دَ بارِه شُمو اِفتخار مُونی و از پایَداری و ایمان شُمو دَ حالِیکه آزار ها و رَنج ها ره تَحَمُل مُونِید، دَزوا تعرِیف مُونی. ۵تمامِ امزی چِیزا ثابِت مُونه که قضاوَتِ خُدا عادِلانه اَسته و دَ نتِیجه، اُو شُمو ره لایقِ ازی مِینگره که دَ پادشاهی ازُو داخِل شُنِید که فِعلاً از خاطرِ امزُو پادشاهی شُمو رَنج مِینگرِید. ۶چُون دَ نظرِ خُدا دُرُسته که اُو زَجر-و-شِکنجه ره دَزُو کسا بِدیه که اُونا دَز شُمو رَنج رَسَنده، ۷ولے دَز شُمو که رَنج مِینگرِید و ام دَز مو، خُدا آسُودگی مُوبَخشه. اِی چِیزا دَ اُو وخت رُخ مِیدیه که مَولا عیسیٰ بےبلغه از مَنِه اَلَنگه های آتِش قد ملایکه های پُر قُدرت خُو از آسمو ظهُور مُونه، ۸و دَ کسای که خُدا ره نَمِینَخشه و از اِنجِیلِ مَولای مو عیسیٰ اِطاعَت نَمُوکُنه، جَزا مِیدیه. ۹جَزای ازوا امی اَسته که اُونا دَ وسِیلِه حُضُورِ مَولا و دَ وسِیلِه قُدرتِ پُرجلالِ ازُو دَ هلاکتِ اَبَدی گِرِفتار مُوشه. ۱۰دَمزُو روزِ که اُو پس مییه، مُقَدَّسِینِ ازُو اُو ره بُزُرگی-و-جلال مِیدیه، یعنی تمامِ کسای که دَزُو ایمان اَوُرده اُو ره حمد-و-ثنا مُوگه. شُمو ام شامِلِ امزُو کسا اَستِید، چراکه شُمو شاهِدی ازمو ره که دَ بارِه مَولا عیسیٰ بُود، قبُول کده ایمان اَوُردِید. ۱۱پس امزی خاطر مو هر وخت بَلدِه شُمو دُعا مُونی که خُدای مو شُمو ره لایقِ ازی بِدَنه که دَ دعوَت شی شامِل شُنِید. خُدا دَز شُمو قُدرت بِدیه که دَ تمامِ نِیَت های نیک و کارای پُرایمان کامیاب بَشِید، ۱۲تاکه نامِ مَولای مو عیسیٰ دَ بَین شُمو بُزُرگی-و-جلال پَیدا کُنه و شُمو ام دَ وسِیلِه ازُو دَ مُطابِقِ فَیضِ خُدای مو و مَولا عیسیٰ مسیح صاحِبِ عِزَت-و-اِحتِرام شُنِید.

مخکینۍ څپرکۍ