رسالۀ دوم پولُس رسول به تیموتاوس

فصل دوم

عسکر نیکوی عیسی مسیح

۱و اما تو، ای پسر من، با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش ۲و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. ۳به عنوان عسکر خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. ۴هیچ عسکر خود را گرفتار امور غیر نظامی نمی کند، زیرا هدف او جلب رضایت قوماندانش می باشد. ۵ورزشکاری که در مسابقه ای شرکت می کند، نمی تواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. ۶دهقانی که زحمت کشیده است، باید اولین کسی باشد که از ثمرۀ محصول خود بهره ببرد. ۷در آنچه می گویم تأمل کن و خداوند ترا قادر می سازد که همه چیز را بفهمی.

۸عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داود بود، به خاطر داشته باش، انجیلی که من اعلام می کنم همین است ۹و به خاطر آن است که رنج و زحمت می بینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در زنجیر بسته نمی شود. ۱۰بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می کنم تا آن ها نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است همراه با جلال ابدی آن به دست آورند. ۱۱این سخن درست است:

«اگر با او مُردیم، همچنین با او خواهیم زیست. ۱۲اگر تحمل کنیم، با او فرمانروایی خواهیم کرد. اگر او را انکار کنیم، او هم ما را انکار خواهد کرد، ۱۳ولی اگر بی وفایی کنیم، او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمی تواند خود را انکار کند.»

مشخصات خادم پسندیدۀ خدا

۱۴این مطالب را به مردم گوشزد کن و در حضور خدا به آن ها امر کن که از مجادله بر سر کلمات دست بکشند. چون این کار عاقبت خوشی ندارد، بلکه فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد شد. ۱۵منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم می دهد، در نظر خدا کاملاً مورد پسند باشی. ۱۶از مباحثات زشت و بی معنی که تنها مردم را روز به روز از خدا دور می سازد، دوری کن. ۱۷حرف ایشان مثل مرض سرطان به تمام بدن سرایت می کند. از آن جمله اند «هیمِنایوس» و «فیلیتُس» ۱۸که از حقیقت گمراه شده اند و می گویند رستاخیز ما هم اکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان عده ای را از بین می برند. ۱۹اما، تهداب محکمی که خدا نهاده، استوار و قایم است و این کلمات بر آن نقش شده است:

«خداوند متعلقان خود را می شناسد» و «هرکه نام خداوند را به زبان آورد، شرارت را ترک کند.»

۲۰در یک خانۀ بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره ای، ظروف چوبی و سفالین هم وجود دارد. بعضی از آن ها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی روزمره استفاده می شود. ۲۱اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظرفی می شود که برای مقصد خاص به کار خواهد رفت و برای صاحب خود مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. ۲۲از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به همراه همۀ کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا می کنند، عدالت، ایمان، محبت و صلح و سلامتی را دنبال کن. ۲۳به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. ۲۴خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد ۲۵و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند، شاید خدا اجازه دهد که آن ها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. ۲۶به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس، که آنها را گرفتار ساخته و به اطاعت ارادۀ خویش وادار کرده است، خواهند گریخت.