0:00 / 0:00

نامۀ دوم پولُس رسول به تیموتاووس

فصل دوم

سرباز وفادار عیسای مسیح

۱ پس تو، ای پسر من، با فیضی که در عیسای مسیح است، قوی باش، ۲ سخنانی را که در برابر شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد بوده و قادر به تعلیم دادن دیگران باشند. ۳ مانند یک سرباز وفادار عیسای مسیح، با من سختی ها را تحمل کن. ۴ هیچ سربازی خود را گرفتار کارهای زندگی روزمره نمی کند بلکه او همیشه می خواهد که رضایت فرماندارش را جلب کند. ۵ همین گونه هیچ ورزشکاری نمی تواند در یک مسابقه تاج پیروزی را ببرد مگر این که قوانین مسابقه را به خوبی مراعات کند. ۶ دهقانی که کار کرده و زحمت کشیده است، باید اولین کسی باشد که از حاصل زمین خود استفاده می کند. ۷ به چیزی که می گویم دقت کن و خداوند به تو قدرت درک همه چیز را می دهد.

۸ عیسای مسیح را به یاد داشته باش که از نسل داوود بود و پس از مرگ زنده شد. این همان خبر خوش است که من موعظه می کنم. ۹ به خاطر همین خبر خوش است که رنج می کشم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیر هستم. اما کلام خدا در زنجیر نیست. ۱۰ پس همه چیز را به خاطر برگزیده گان خدا تحمل می کنم تا آنها نیز نجاتی را که در عیسای مسیح است همراه با جلال ابدی آن به دست آورند. ۱۱ این سخن قابل اعتماد است:

«اگر با او مُردیم، همچنان با او خواهیم زیست.

۱۲ اگر تحمل و پایداری داشته باشیم، با او پادشاهی هم خواهیم کرد.

اگر او را انکار کنیم، او هم ما را انکار خواهد کرد،

۱۳ ولی اگر ما به او وفادار نمانیم، او وفادار خواهد ماند،

زیرا او نمی تواند خود را انکار کند.»

خدمتگار مورد پسند خدا

۱۴ همۀ این چیزها را به یاد مردم بیار و در حضور خدا به آنها تأکید کن تا از مجادله بر سر سخنان بیهوده دست بکشند، زیرا هیچ فایده یی ندارد، جز این که باعث گمراهی شنونده گان شود. ۱۵ با شوق زیاد کوشش کن که مورد پسند خدا باشی، درست مانند کارگری که از کار خود خجالت نمی کشد و کلام حقیقت را به درستی تعلیم می دهد. ۱۶ از بحثهای زشت و بیهوده که مردم را روز به روز از خدا دور می سازد، پرهیز کن. ۱۷ هر حرف شان مانند مرض سرطان به تمام بدن سرایت می کند. هیمِنایوس و فیلیتُس از جملۀ چنین اشخاص هستند. ۱۸ آنها از حقیقت گمراه شده اند و می گویند رستاخیز مُرده گان هم اکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان بعضی را متزلزل می سازند. ۱۹ اما تهداب محکمی که خدا نهاده، استوار است و این کلمات بر آن حک شده است: «خداوند کسانی را که به او تعلق دارند، می شناسد» و «هر کس که نام خداوند را به زبان می آورد، باید شرارت را ترک کند.»

۲۰ در یک خانۀ بزرگ علاوه بر ظرفهای طلایی و نقره یی، ظرفهای چوبی و گِلی هم وجود دارند. بعضی از آنها برای روزهای مخصوص به کار گرفته می شوند و بعضی برای کارهای روزمره استفاده می شوند. ۲۱ اگر کسی خود را از این آلوده گیها که در مورد آن گفتم پاک نگهدارد، ظرفی خواهد بود که برای روزهای مخصوص به کار گرفته می شود و برای صاحب خود مقدس و مفید بوده و آمادۀ استفاده برای هر کار خوب خواهد بود. ۲۲ از خواهشهای نفسانی دوران جوانی بگریز و همراه با کسانی که با قلب پاک به حضور خداوند دعا می کنند، عدالت، ایمان، محبت و صلح و سلامتی را دنبال کن. ۲۳ اما از بحثهای بی معنی و احمقانه دوری کن، زیرا می دانی که به جنگ می انجامد. ۲۴ خدمتگار خداوند نباید جنگ کند بلکه باید با همه مهربان بوده و قادر به تعلیم بوده و شخص با صبر باشد ۲۵ و کسانی را که مخالف هستند، با آرامی اصلاح کند، با این امید که خدا به آنها فُرصت بدهد تا توبه کنند و حقیقت را بشناسند. ۲۶ به این وسیله شاید آنها به خود آمده و از دام شیطان که آنها را گرفتار نموده و به اطاعت خود مجبور ساخته است، رهایی یابند.