رساله به عبرانیان

فصل دوم

نجات بزرگ

۱به این سبب ما باید هرچه بیشتر به آنچه شنیده ایم توجه کنیم، مبادا گمراه شویم. ۲صحت کلامی که به وسیلۀ فرشتگان بیان شد چنان به ثبوت رسید که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با مجازات لازم روبرو می شد. ۳پس اگر ما نجاتی به این بزرگی را نادیده بگیریم چگونه می توانیم از جزای آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند، حقیقتش را برای ما تصدیق و تأیید کردند. ۴در عین حال، خدا با آیات و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس مطابق ارادۀ خود گواهی آنها را تصدیق فرمود.

پیشوای ایمان ما

۵خدا فرشتگان را فرمانروایان دنیای آینده ـ دنیایی که موضوع سخن ماست ـ قرار نداد، ۶بلکه در جایی گفته شده است:

«انسان چیست که او را به یاد آوری؟ یا بنی آدم که به او توجه نمائی؟

۷اندک زمانی او را پائین تر از فرشتگان ساختی، و تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی، ۸و همه چیز را تحت فرمان او درآوردی.»

پس اگر خدا همه چیز را تحت فرمان او درآورده، معلوم است که دیگر چیزی باقی نمانده که در اختیار او نباشد، اما در حال حاضر ما هنوز نمی بینیم که همه چیز در اختیار او باشد. ۹اما عیسی را می بینیم که اندک زمانی پائین تر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جلال و افتخار بر سر دارد، زیرا او متحمل مرگ شد تا به وسیلۀ فیض خدا، به خاطر تمام آدمیان طعم مرگ را بچشد.

۱۰شایسته بود که خدا ـ آفریدگار و نگهدار همه چیز ـ برای اینکه فرزندان بسیاری را به جلال برساند عیسی را نیز که پدید آورندۀ نجات آنها است از راه درد و رنج به کمال رساند. ۱۱آن کس که مردم را از گناهان شان پاک می گرداند و آنانی که پاک می شوند همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی عار ندارد که آدمیان را برادران خود بخواند، ۱۲چنانکه می فرماید:

«نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد، و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند.»

۱۳و نیز گفته است: «به او توکل خواهم نمود.» باز هم می فرماید: «اینک من، و فرزندانی که خدا به من داده است.»

۱۴بنابراین چون این فرزندان انسان هایی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا به وسیلۀ مرگ خود شیطان را که بر مرگ قدرت دارد نابود سازد ۱۵و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده اند، آزاد سازد. ۱۶البته او برای یاری فرشتگان نیامد، بلکه به خاطر نسل ابراهیم آمده است. ۱۷پس کاملاً لازم بود که او از هر لحاظ مانند برادران خود بشود تا به عنوان کاهن اعظم آنها در امور خدا، رحیم و وفادار باشد تا گناهان مردم را کفاره نماید. ۱۸چون خود او وسوسه و رنج دیده است، قادر است آنانی را که با وسوسه ها روبرو هستند، یاری فرماید.

Related content

The Reason for Jesus' Coming to the World

The Reason for Jesus' Coming to the World (The Word of God for You)
Jesus died for us instead of us tasting death. Jesus obeyed the will of his heavenly Father and was humbled to death; He sacrificed his life on the cross, and God raised him from the dead and gave him the crown of glory. If you are of that Christ, we will indeed be Abraham's seed and, as promised, the heir of Abraham's blessings.

Radio programme about v9-10 (30min)

Part Two - the Reason for Jesus Coming to the World

Part Two - the Reason for Jesus Coming to the World (The Word of God for You)
In this section we will ask the question: (For whom is the ransom of Jesus Christ?) The Bible makes it clear that Jesus paid the price for your redemption through his death. So that his ransom may be effective for you.

Radio programme mainly about v9-10 (30min)

The Salvation of Jesus Christ

The Salvation of Jesus Christ
The Bible says everyone has sinned and deserves death. Only through Christ’s sacrifice can we be delivered from sin and death and offered salvation.

Article includes v3

The Cross and Resurrection of Christ

The Cross and Resurrection of Christ
But for Christians, the cross had deep meaning. They understood Christ's death on the cross to be “completed” by God's raising him from the dead three days later. This Resurrection was a sign of Christ's “victory” over sin and death

Article includes v15

Sacrifice

Sacrifice
Sacrifice in pagan rites is based on gifts or bribes to various gods. But the Bible takes people away from the world of idolatry and instead introduces several gods, one of the true god for whom all good and goodness originates and is not compatible with all kinds of unrighteousness and evil.

Article includes v17

Who is Jesus?

Who is Jesus? (Questions of Life)

Radio programme includes v18 (12min)

Who is Jesus

Who is Jesus (With You)

Radio programme includes v18 (29min)