0:00 / 0:00

نامه به عبرانیان

فصل چهارم

۱ چون وعدۀ دریافت آرامش خدا هنوز باقی است، پس باید بسیار متوجه باشیم مبادا کسی در میان شما پیدا شود که این فُرصت را از دست بدهد. ۲ زیرا این خبر‌خوش همان‌گونه که برای آنها اعلام شده بود، برای ما نیز اعلام شده است، اما آنها از اعلام کلام خدا سودی نبردند زیرا وقتی آن را شنیدند، همراه با ایمانداران در اطاعت کردن متحد نشدند. ۳ پس فقط ما که ایمان آورده‌ایم، به آرامش او دست می‌یابیم. اما خدا در مورد بی‌ایمانان چنین فرموده است:

«در خشم خود سوگند یاد کردم که

آنها در آرامش من ساکن نخواهند شد.»

هر چند این آرامش از زمان آفرینش دنیا آماده شده بود. ۴ زیرا در جایی دربارۀ روز هفتم چنین نوشته شده است:

«و خدا در روز هفتم همۀ کار آفرینش را تمام کرد و آرامش اختیار نمود.»

۵ و در اینجا، خدا باز هم در ادامه می‌گوید:

«آنها در آرامش من ساکن نخواهند شد.»

۶ پس هنوز فُرصت است که عده‌یی شامل این آرامش شوند اما آنهایی که اول اعلام خبر‌خوش را شنیدند به‌خاطر نافرمانی‌شان آرامش نیافتند. ۷ پس خدا باز هم روز دیگری یعنی امروز را تعیین می‌کند، چنان‌که سالها پیش به وسیلۀ داوود گفته شده بود:

«امروز اگر صدای خدا را می‌شنوید، سنگدل نباشید.»

۸ اگر یوشع به آنها آن آرامش را می‌داد، مدتها بعد، خدا باز هم دربارۀ یک روز دیگر سخن نمی‌گفت. ۹ بنابر‌این یک آرامش، مانند آرامش روز سَبَت، برای قوم خدا هنوز هم باقی است. ۱۰ پس هر‌کس که به آرامش وعده شدۀ خدا وارد شود از کار خویش دست می‌کشد، همان‌طور که خدا نیز در روز هفتم خلقت از کار خویش دست کشید. ۱۱ پس بیایید جدی بکوشیم که در آن آرامش شامل شویم، تا کسی از ما گرفتار همان نافرمانی نشود.

۱۲ زیرا کلام خدا، زنده، پُر قدرت و فعال است و از هر شمشیر دو دَم تیزتر می‌باشد و تا اعماق روح، نفس، مفصلها و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نیتهای دل انسان را تشخیص می‌دهد. ۱۳ در آفرینش هیچ‌چیزی از نظر خدا پنهان نیست بلکه همه چیز در برابر چشمان او برهنه و آشکار بوده و همۀ ما باید حساب خود را به او پس بدهیم.

عیسی، کاهن اعظم ما

۱۴ چون کاهن‌اعظمی داریم که به عرش برین رفته است، یعنی عیسی، پسر‌خدا، پس بیایید اعتراف به ایمان خود را محکم نگهداریم. ۱۵ زیرا کاهن‌اعظم ما کسی نیست که نتواند با ضعفهای ما همدردی کند، بلکه کسی است که مانند ما در هر چیز وسوسه شده است، اما هیچ گناهی نکرد. ۱۶ پس بیایید با دلیری در دعا به تخت فیض خدا نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و در وقت احتیاج از او فیض یابیم.