Afghan Bibles
English · دری · پښتو

انجیل متی

فصل هجدهم

چه کسی بزرگتر است

(همچنین در مرقُس ۹: ۳۳ - ۳۷ و لوقا ۹: ۴۶ - ۴۸)

۱در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: «چه کسی در پادشاهی آسمانی از همه بزرگتر است؟» ۲عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنها بایستد ۳و سپس به آنها گفت: «در حقیقت به شما می گویم که اگر شما تغییر نکنید و مانند کودکان نگردید هرگز داخل پادشاهی آسمانی نخواهید شد. ۴در پادشاهی آسمانی، آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود. ۵و کسی که چنین کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است.

وسوسه های گناه

(همچنین در مرقُس ۹: ۴۲ - ۴۸ و لوقا ۱۷: ۱ - ۲)

۶وای بحال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر می بود که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. ۷وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود! حتماً لغزش هایی پیش خواهد آمد، اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. ۸بنابراین اگر دست یا پای تو، تو را به گناه بکشاند آن را قطع کن و دور بینداز، زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا به زندگی راه یابی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افگنده شوی. ۹و اگر چشم تو، تو را به گناه می کشاند، آن را بکش و دور بینداز، زیرا بهتر است که با یک چشم به زندگی راه یابی تا با دو چشم به آتش دوزخ افگنده شوی.

مَثَل گوسفندِ گمشده

(همچنین در لوقا ۱۵: ۳ - ۷)

۱۰هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنها در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته روی پدر مرا که در آسمان است، می بینند. ۱۱[زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد.] ۱۲عقیدۀ شما چیست؟ اگر مردی صد گوسفند داشته باشد و یکی از آن ها گم شود، آیا او نود و نُه گوسفند دیگر را در کوهسار رها نمی کند و به جستجوی گوسفندِ گمشده نمی رود؟ ۱۳و هرگاه آن را پیدا کند برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن نود و نُه گوسفند دیگر که گم نشده اند. ۱۴به همین طور پدر آسمانی شما نمی خواهد که حتی یکی از این کوچکان از دست برود.

وقتی شخصی مرتکب خطا می شود

۱۵اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی دربارۀ آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را باز یافته ای ۱۶و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تأیید شود. ۱۷اگر حاضر نیست سخنان آنها را بشنود موضوع را به اطلاع کلیسا برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا جزیه گیر رفتار کن.

۱۸بدانید که چیزی را که شما در روی زمین ببندید در آسمان هم بسته می شود و چیزی را که در روی زمین باز نمائید در آسمان باز می شود. ۱۹و نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین دربارۀ آنچه که از خدا می خواهند یکدل باشند، پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید، ۲۰زیرا هرجا که دو یا سه نفر بنام من جمع شوند، من آنجا در میان آنها هستم.»

کسی که دیگران را نمی بخشد

۲۱در این وقت پِترُس پیش عیسی آمده از او پرسید: «خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند، تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا هفت بار؟» ۲۲عیسی در جواب گفت: «نمی گویم هفت بار، بلکه هفتاد مرتبه هفت بار. ۲۳چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. ۲۴وقتی این کار را شروع کرد شخصی را نزد او آوردند که ده هزار قنطار از او قرضدار بود، [ارزش یک قنطار بیش از معاش پانزده سال یک کارگر بود] ۲۵اما چون او نمی توانست آن را بپردازد، اربابش امر کرد او را با زن و فرزندان و تمام هستی اش بفروشند تا قرض خود را بپردازد. ۲۶آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: «ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا پول آخر به تو خواهم پرداخت.» ۲۷دل ارباب به حال او سوخت. به طوریکه قرض او را بخشید و به او اجازه داد برود.

۲۸اما او وقتی از آنجا رفت در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که تقریباً صد دینار [برابر با معاش صد روز] از او قرضدار بود، او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: «قرض مرا به من بپرداز.» ۲۹آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: «به من مهلت بده، پول تو را می پردازم.» ۳۰اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا قرض خود را بپردازد. ۳۱خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند بسیار جگرخون شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. ۳۲او آن مرد را خواسته به او گفت: «ای غلام شریر، بخاطر خواهشی که از من کردی من همۀ قرض تو را به تو بخشیدم. ۳۳آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود دلسوزی می کردی؟» ۳۴ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و امر کرد، که تا وقتی تمام قرض خود را نپرداخته است، آزاد نشود. ۳۵پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد، اگر همۀ شما برادر خود را از دل نبخشید.»

Related content

Kidnapping and Murder of Six Year Old Mahsa

Kidnapping and Murder of Six Year Old Mahsa (With You)

Radio programme includes v۱-۵ (۲۸min)

Proverbs 20: 8-10, 11-13

Proverbs 20: 8-10, 11-13 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v۱-۵ (۳۰min)

Mental readiness for reconciliation

Mental readiness for reconciliation (Pathway to Peace)

Radio programme includes v۳-۵ (۳۰min)

Violence against a woman by her husband's brother

Violence against a woman by her husband's brother (Colour of Life)
One of the major problems and violence against women is sexual assault and violence that is sometimes perpetrated by one of the husband's family members. This phenomenon has become so many victims so far. One of the victims of these crimes is an eighteen-year-old young girl named Golnaz who is very influential in hearing the sad story of one of her closest friends.

Radio programme includes v۹ (۲۹min)

We and our childeren

We and our childeren (The Law of Jesus)

Radio programme includes v۱۰-۱۴ (۳۰min)

Proverbs 21: 10-12, 15-17

Proverbs 21: 10-12, 15-17 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v۱۲-۱۴ (۳۰min)

Peace and reconciliation

Peace and reconciliation (Pathway to Peace)

Radio programme includes v۱۵ (۳۰min)

Proverbs 20: 25-27, 28-30

Proverbs 20: 25-27, 28-30 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v۱۹-۲۰ (۳۰min)

 Church

Church
What is a church? When our dear Muslims call it a mosque, they mean a building in which they worship. Our loved ones think that the church is also a place where Christ's followers worship. But the church is not really a building, but people or a group of believers in Jesus Christ

Article includes v۲۰

Proverbs 21: 2-5, 6-9

Proverbs 21: 2-5, 6-9 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v۲۱-۲۲ (۳۰min)

Without harshness (part 2)

Without harshness (part 2) (Pathway to Peace)

Radio programme includes v۲۳ (۳۰min)