Afghan Bibles
English · دری · پښتو

کتاب میکاهِ نبی

فصل ششم

دعوای خداوند علیه اسراییل

۱به آنچه که خداوند میفرماید گوش بدهید:

برخیز ای خداوند و دعوای خود را ارائه فرما. بگذار که کوه ها و تپه ها کلام تو را بشنوند.

۲ای کوه ها، ای تهدابهای جاویدانی زمین، به دعوای خداوند گوش بدهید! خداوند با قوم برگزیدۀ خود دعوا دارد. او اسراییل را متهم میسازد.

۳خداوند میفرماید: «ای قوم برگزیدۀ من، من به شما چه کرده ام؟ چه باری را بر شما تحمیل کرده ام؟ جواب بدهید! ۴ من شما را از مصر بیرون آوردم و از بند غلامی و اسارت آزاد کردم. موسی، هارون و مریم را فرستادم تا شما را راهنمایی کنند. ۵ ای قوم برگزیدۀ من، بیاد آورید که بالاق، پادشاه موآب چه نقشه ای برای نابودی شما داشت و بِلعام، پسر بِعور به او چه جواب داد و از شطیم تا جِلجال چه اتفاق افتاد. اینها را به خاطر بیاورید تا بدانید که من برای نجات و سلامتی شما چه کارهایی کرده ام.»

خواست خداوند

۶با چه چیزی به حضور خداوند متعال بیایم و او را سجده کنم؟ ۷اگر بهترین گوسالۀ یکساله را جهت قربانی سوختنی بیاورم، آیا خداوند از من خوشنود میشود؟ اگر هزاران قوچ و ده ها هزار دریای لبریز از روغن زیتون را هدیه کنم، آیا از من راضی میشود؟ اگر فرزند اول خود را برای کفارۀ گناهِ خود قربانی کنم، آیا گناه مرا میبخشد؟ ۸نی، خداوند به ما گفته است که نیکویی چیست و چیزی که از ما میخواهد این است که انصاف، رحم و محبت داشته باشیم و با فروتنی در حضور خداوند خدای خود زنده گی کنیم.

۹به آواز خداوند که در شهر ندا میدهد، گوش بدهید. شخص عاقل کسی است که به نام خداوند احترام داشته باشد. خداوند میفرماید: «ای مردمی که در شهر جمع شده اید، بشنوید! ۱۰خانه های گناهکاران پُر از اموالیست که از راه تقلب و با ترازوی خیانت به دست آمده اند. ۱۱پس چطور میتوانم این اشخاص را که از سنگ و ترازوی تقلبی کار میگیرند، ببخشم؟ ۱۲ثروتمندان شما به مردم ظلم میکنند، مردم شما دروغ میگویند و گپ راست از زبان شان شنیده نمیشود. ۱۳بنابران میخواهم که شما را به خاطر گناهان تان نابود کنم. ۱۴هر قدر بخورید سیر نمیشوید و همیشه از گرسنه گی رنج میبرید. مال و ثروت ذخیره میکنید، اما همگی را از دست میدهید، زیرا آنچه را که جمع کرده اید، در جنگ از بین میبرم ۱۵خواهید کاشت، ولی درو نخواهید کرد. از زیتون روغن خواهید کشید، اما خود تان از آن استفاده نخواهید کرد. از انگور شراب خواهید ساخت، مگر از آن شراب نخواهید نوشید، ۱۶ زیرا شما از احکام عُمری و اعمال خاندان اخاب پیروی میکنید. مشوره و کارهای آنها را سرمشق خود قرار میدهید. پس من شما را از بین میبرم تا مورد تحقیر مردم جهان قرار گیرید و خوار و رسوا شوید.»