Afghan Bibles
English · دری · پښتو

کتاب امثال سلیمان

فصل اول

ارزش حکمت

۱گفتار حکیمانه سلیمان ـ پسر داود، پادشاه بنی اسرائیل. ۲این گفتار حکیمانه  به شما کمک می کند تا حکمت و نصیحت خوب را تشخیص بدهید و گفتار عاقلانه را بفهمید. ۳به شما یاد می دهد که چطور عاقلانه و با عدالت و انصاف و امانت زندگی کنید. ۴این گفتار حکیمانه به اشخاص بی تجربه حکمت می آموزد و جوانان را به افرادی لایق و کاردان تبدیل می کند. ۵-۶این گفتار حکیمانه، حتی حکمت دانشمندان را زیادتر کرده و افراد تحصیل کرده را راهنمایی می کند تا بتوانند معنی گفتار حکما و مسائل مشکل دانشمندان را درک نمایند.

نصیحت به جوانان

۷ترس خداوند، ابتدای حکمت است، اما مردم نادان ارزش حکمت و ادب را نمی دانند.

۸ای پسر من، نصیحت پدر خود را بشنو و تعلیمات مادرت را فراموش مکن. ۹تعلیمات آن ها مانند تاج عزت و جلال بر سر تو و گردنبند زیبایی و افتخار بر گردنت خواهند بود.

۱۰فرزندم، وقتی گناهکاران کوشش می کنند تو را فریب دهند، تسلیم نشو. ۱۱اگر بگویند: «بیا با هم متحد شویم تا یک نفر را بکشیم و کمین کنیم تا خون بی گناهان را بریزیم، ۱۲بیا تا مثل قبر آن ها را زنده زنده قورت کنیم و مانند مرگ بر سر آن ها نازل شویم، ۱۳هرگونه اموال گرانبها به دست می آوریم و خانه های خود را از اموال دزدی پُر می کنیم. ۱۴بیا باهم همدست شویم تا هرچه بدزدیم با هم تقسیم کنیم.»

۱۵فرزندم، با آن ها در یک راه مرو و از آن مردم دوری کن. ۱۶چونکه پای آن ها به خاطر شرارت می دود و برای ریختن خون شتاب می کند. ۱۷انداختن دام در مقابل چشمان یک پرنده کار بیهوده ای است. ۱۸اما این قبیل افراد، برای خود دام می نشانند، دامی که خودشان در آن هلاک خواهند شد. ۱۹دزدی، عاقبت باعث هلاکت دزد می شود. سرنوشت کسانی که با قتل و غارت زندگی می کنند، هلاکت و نابودی است.

ندای حکمت

۲۰حکمت در کوچه ها و در جاده ها با آواز بلند همه را صدا می زند. ۲۱در دروازۀ شهرها و هر جائی که مردم دور هم جمع می شوند، فریاد می کند:

۲۲«ای مردم نادان، تا کی می خواهید احمق باشید؟ تا به کی می خواهید از مسخره کردن دانش لذت ببرید؟ تا به کی مردم احمق از حکمت نفرت می کنند؟ ۲۳وقتی شما را صدا می کنم گوش بدهید. پندهای خوبی می دهم و آنچه می دانم به شما می آموزم. ۲۴چندین بار من شما را صدا کردم، نیامدید. دستهای خود را به طرف شما دراز کردم، پروا نکردید. ۲۵نصایح مرا نپذیرفتید و نخواستید که شما را اصلاح کنم. ۲۶پس، وقتی گرفتار شوید، به شما می خندم و هنگامی که دچار ترس و وحشت شوید، شما را مسخره می کنم. ۲۷وقتی ترس مثل طوفان به شما حمله کند و مصیبت مانند گردباد، دور شما را بگیرد، وقتی که به تنگدستی و پریشانی دچار شوید. ۲۸آن وقت مرا صدا خواهید کرد ولی جواب نخواهم داد. همه جا به دنبال من خواهید گشت، ولی مرا نخواهید یافت، ۲۹زیرا شما هرگز به حکمت توجه نکردید و از خداوند اطاعت ننمودید. ۳۰هیچ وقت با من مشورت نکردید و به نصیحت های من توجه ننمودید. ۳۱بنابراین، آنچه کاشته اید درو خواهید کرد و اعمال شما، شما را گرفتار می سازد. ۳۲مردم نادان که حکمت را قبول نمی کنند، نابود می شوند و بی توجهی آن ها، خود شان را هلاک خواهد کرد. ۳۳اما کسانی که به من گوش بدهند در آرامش زندگی خواهند کرد و از هیچ چیزی نخواهند ترسید.»

Related content

Is God Angry?

Is God Angry? (With You)
God Almighty, who is our Creator, looks at our hearts. Our hidden intentions are obvious to him. God Almighty is not in need of our fasting. He wants each of us to act right. He does not want words without action. God our Father wants us to have a pure and humble heart. He wants us to stop killing, deceiving and faking. He wants us to do his will in our lives. When we do this, our fasting and prayer become important to him.

Radio programme reading v۷ (۲۹min)

Victims of Air Pollution More Than Victims of War

Victims of Air Pollution More Than Victims of War (Colour of Life)
The problem of pollution in the country, especially in Kabul, is two-dimensional. In Afghanistan, indoor and outdoor air is heavily polluted due to the fueling of non-standard materials and the use of coal and plastic. The damage caused by climate pollution is more than war and insecurity. The dangers of indoor climate pollution are very serious. There are more casualties from indoor weather than indoors, and women and children are the main victims of this type of pollution. Climate pollution is a major challenge for citizens, with hundreds of deaths each year due to air pollution. In particular, the victims come from Kabul. Earth is our only shared home! God created it good and clean, so we must keep it clean. What needs to be done to clean up the dirty air in Kabul again?

Radio programme reading v۷ (۲۹min)

Children Pay 100Afs to Kill in Video Games

Children Pay 100Afs to Kill in Video Games (Colour of Life)
Take a look at many game zones or game houses in Kabul, feeling like you're on the battlefield. It gets fired. Scattered and obscure sounds can be heard and sometimes these sounds become jagged. The sound of light and heavy weapons, tanks, giant cars. In these games, the most popular games for children and adolescents are war games. Games that fire, use weapons and kill people. These types of war games, in addition to the physical damage to children, also have a negative impact on their psyche. The use of these games by children makes them more interested in violence and instills violence in them.

Radio programme about v۱-۵ (۲۹min)

Many Former MP Have Not Surrendered Their Weapons and Government Facilities

Many Former MP Have Not Surrendered Their Weapons and Government Facilities (Colour of Life)
Many members of Parliament who did not vote in the recent election refused to return the weapons and other government facilities they had in their power of attorney to the National Assembly. According to the law, government officials must hand over their government facilities to the relevant institutions upon completion of their official duties.

Radio programme about v۷ (۲۸min)

The Electricity of the Nine Great Debtors of Breshna Was Cut Off

The Electricity of the Nine Great Debtors of Breshna Was Cut Off (Colour of Life)
In an unprecedented move, the Breshna Company cut off some high-ranking government officials and "powerful men" in an unprecedented move. A number of government and non-governmental organizations, including the Afghan government, have borrowed 5 billion afghanis from Breshna for electricity. Being in government and being in power does not mean to use everything for free and put yourself above the law. How can we be a useful person to our community and country, please listen to this program. Thanks!

Radio programme about v۷ (۲۹min)

Collect and Stop Selling All Illegal SIM Cards

Collect and Stop Selling All Illegal SIM Cards (Colour of Life)
The Ministry of Telecommunications and Information Technology recently launched a campaign to collect illegal SIMs on the roads. Citizens of Kabul, in addition to welcoming the action, want the process to be sustained and mechanized. Telecommunications networks should be forced to stop selling their SIM cards on city roads, according to a specific approach. Allowing telecommunications networks to sell their SIM cards on the road and enable them is a major root cause of the problem. By legalizing the sale of SIM cards, thieves and criminals can no longer use it.

Radio programme about v۷ (۲۸min)

Acid Was Sprayed on Two Girls in Herat

Acid Was Sprayed on Two Girls in Herat (Colour of Life)
Two girls are sprayed at anonymous people in Herat Park Progress Park. These two daughters, Angelina and Yekta Ahmadi, are the daughters of Aminullah Ahmadi, a civil rights activist in Herat. The police arrived one hour later.

Radio programme about v۷ (۲۹min)

Fear God

Fear God (The Breeze of Worship)
he concept of fear means respect for God and His covenant, which must be manifested in trust and obedience to God, who has shown his loyalty and trust in his chosen people. The fear of God has been considered as the ultimate goal of wisdom.

Radio programme mainly about v۷ (۳۰min)

Is God Angry?

Is God Angry? (With You)
God Almighty, who is our Creator, looks at our hearts. Our hidden intentions are obvious to him. God Almighty is not in need of our fasting. He wants each of us to act right. He does not want words without action. God our Father wants us to have a pure and humble heart. He wants us to stop killing, deceiving and faking. He wants us to do his will in our lives. When we do this, our fasting and prayer become important to him.

Radio programme mainly about v۲۰-۳۳ (۲۹min)

Difficulties Travelers Face between Kabul and Herat

Difficulties Travelers Face between Kabul and Herat (Colour of Life)
Traveling by land from Herat to Kabul for many is like crossing the Seven Readers of Rustam. This has caused the airline ticket sales market to heat up heavily and to trade their business to often poor people. Many people who take risky land trips are unable to pay the $ 100 Herat-Kabul tickets and are forced to spend 17 hours on high-risk, land-based routes. The passengers complained about the car chokes, because the distance between the two carriages was too low and it was really difficult to spend 17 hours with the car very close, but there was no other way to travel. do.

Radio programme includes v۷ (۲۹min)

Wishing to Unite

Wishing to Unite (Colour of Life)
umans acquire life, skills and knowledge. With this knowledge and experience, they can even become a solution to the problems of others and to cure the diseases of others. But it is surprising that such people can do anything for others. Unless they are able to find a cure for their pain, and a logical solution to their problem. Dear friend, please listen to this program to find out the main point. Thank!

Radio programme includes v۷ (۲۹min)

Proverbs 1: 7-14

Proverbs 1: 7-14 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v۷-۱۴ (۲۹min)

What Does the Bible Says About Youth?

What Does the Bible Says About Youth? (With You)

Radio programme includes v۱۰-۱۹ (۲۹min)

Proverbs 1:15-19

Proverbs 1:15-19 (The Heart's Desire)

Radio programme includes v۱۵-۱۹ (۲۹min)