0:00 / 0:00

مکاشفه و الهام عیسای مسیح به یوحنای رسول

فصل دوازدهم

زن و اژدها

۱ آنگاه نشان عظیمی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که لباسی از آفتاب بر تن داشت، ماه زیر پاهایش بود و تاجی با دوازده ستاره بر سر داشت. ۲ او حامله بود و از درد زایمان و عذاب زاییدن فریاد می زد.

۳ آنگاه نشان دیگری در آسمان ظاهر شد؛ اژدهای سرخ رنگ و بزرگی دیده شد که هفت سر و ده شاخ داشت و بر هر سرش یک تاج بود. ۴ او با دُم خود سی فیصد ستاره گان آسمان را جمع کرد و همۀ آنها را بر زمین زد. اژدها در برابر آن زن ایستاد تا همین که طفلش تولد شود، طفل را بخورد. ۵ آن زن پسری به دنیا آورد که با عصای آهنین بر همۀ ملتها حکومت خواهد کرد. اما آن کودک به سوی خدا و تخت او ربوده شد. ۶ و آن زن به بیابان، به جایی که خدا برایش آماده کرده بود، گریخت تا در آنجا یکهزار و دو صد و شصت روز نگهداری شود.

۷ در آسمان جنگی رُخ داد. میکائیل و فرشته گانش با اژدها جنگیدند. اژدها و فرشته گانش نیز بر ضد آنها جنگیدند. ۸ اژدها شکست خورد و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشته گانش نبود. ۹ پس آن اژدهای بزرگ بیرون انداخته شد؛ یعنی همان مار قدیمی که همۀ جهان را گمراه کرده بود و نامش ابلیس و شیطان است، همراه با فرشته گانش به زمین انداخته شدند.

۱۰ آنگاه من صدای بلندی از آسمان شنیدم که گفت: «اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما رسیده است و مسیح او حاکمیت را به دست گرفته است. شیطان یعنی آن کسی که مدعی ایمانداران بود و شب و روز آنها را در برابر خدای ما متهم می ساخت، از آسمان بیرون رانده شده است. ۱۱ آنها با خون بره و با شهادتی که بر زبان می آورند بر او پیروز شده اند، زیرا که جان خود را حتی تا دَم مرگ عزیز نشمردند. ۱۲ پس ای آسمان و ای ساکنان آن، خوشی کنید. اما وای بر حال زمین و بحر، زیرا شیطان به سوی شما پرتاب شده است و از این که می داند مهلت زیادی ندارد، بسیار خشمگین است.»

۱۳ همین که اژدها دید که به زمین انداخته شد، به دنبال همان زنی که پسر را به دنیا آورده بود، رفت. ۱۴ اما به آن زن دو بال مانند بال عقاب بزرگ داده شد تا به سوی بیابان پرواز کند و در مکانی که برایش آماده شده بود، مدت سه و نیم سال دور از دسترس اژدها نگهداری شود. ۱۵ آنگاه اژدها به دنبال آن زن، سیلابی از دهان خود جاری ساخت تا آن سیلاب زن را با خود ببرد. ۱۶ اما زمین به آن زن کمک کرد و دهان باز نموده و سیلابی را که اژدها از دهان خود جاری ساخته بود، فرو بُرد. ۱۷ پس اژدها بر آن زن بسیار خشمگین شد و برای جنگیدن با فرزندان دیگر آن زن که فرمان خدا را اطاعت می کنند و به نام عیسی شهادت می دهند، بیرون آمد. ۱۸ و اژدها در کنار بحر روی ریگها ایستاد.