مکاشفه یوحنای رسول

فصل بیست و یکم

آسمان و زمین جدید

۱آنگاه آسمانی نو و زمین نو را دیدم. زیرا آسمان و زمینِ اول ناپدید شدند و دیگر بحری وجود نداشت. ۲شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از جانب خدا، مانند عروسی که برای شوهر خود آراسته و آماده شده باشد، به زیر می آمد. ۳از تخت صدای بلندی شنیدم که می گفت: «اکنون خیمۀ حضور خدا در میان آدمیان است و او در بین آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم برگزیدۀ او و او خدای آنها خواهد بود. ۴او هر اشکی را از چشمان آن ها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است.»

۵سپس آن تخت نشین گفت: «اکنون من همه چیز را از نو می سازم» و به من گفت: «این را بنویس زیرا این سخنان راست است و می توان به آن ها اعتماد کرد.» ۶او به من گفت: «تمام شد، من الف و یا، اول و آخر هستم. من به تشنگان از آب چشمۀ زندگی، رایگان خواهم بخشید. ۷هر که پیروز شود، این را به میراث خواهد بُرد، و من خدای او خواهم بود و او پسر من. ۸اما سزای بزدلان، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران، بت پرستان و انواع دروغگویان، بحیره ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم.»

اورشلیم جدید

۹آنگاه یکی از آن هفت فرشته که هفت پیالۀ پُر از هفت بلای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت: «بیا، من عروس یعنی همسر بره را به تو نشان خواهم داد.» ۱۰او مرا در روح به کوه بسیار بلندی بُرد و شهر مقدس اورشلیم را به من نشان داد که از آسمان، از نزد خدا به زیر می آمد. ۱۱این شهر، با شکوه خدایی و مانند جواهری گرانبها می درخشید، آن مانند یشم بود و به روشنی بلور. ۱۲دیوار بسیار بلندی با دوازده دروازه داشت که بر آن ها دوازده فرشته بود و بر دروازه ها، نامهای دوازده طایفۀ بنی اسرائیل نقش بسته بود. ۱۳سه دروازه به جانب شرق بود، سه دروازه به جانب شمال، سه دروازه به جانب جنوب و سه دروازه به جانب غرب. ۱۴دیوار شهر بر دوازده سنگ بنا شده بود و بر آن سنگها، نام های دوازده رسول بره منقوش بود. ۱۵فرشته ای که با من سخن می گفت، متری طلایی در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه هایش را با آن اندازه بگیرد. ۱۶شهر به شکل مربع و پهنا و درازایش یکی بود؛ اندازۀ آن با متری که در دست داشت، دو هزار و چهارصد کیلومتر بود. درازا و پهنا و بلندیش برابر بود. ۱۷دیوارش به بلندی یکصد و چهل و چهار واحد اندازه گیری (احتمالاً برابر با هفتاد و دو متر) بود، یعنی به مقیاس های انسانی که آن فرشته به کار می بُرد. ۱۸دیوارش از یشم ساخته شده بود. خود شهر از طلای خالص و مانند شیشه پاک و شفاف بود. ۱۹سنگ هایی که دیوارهای شهر بر آن بنا شده بودند، به انواع گوهرها آراسته شده بودند. اولین سنگ بنا از یشم و دومی از سنگ لاجورد، سومی از سنگ عقیق سفید، چهارمی از زمرد، ۲۰پنجمی عقیق سرخ، ششمی عقیق جگری، هفتمی زبرجد سبز و هشتمی یاقوت کبود، نهمی یاقوت زرد، دهمی عقیق سبز، یازدهمی فیروزه و دوازدهمی لعل بنفش بود. ۲۱دوازده دروازۀ آن شهر عبارت از دوازده مروارید بود و هر دروازه از یک مروارید ساخته شده بود. جاده های شهر از طلای خالص و مانند شیشه پاک و شفاف بود.

۲۲در شهر عبادتگاهی ندیدم، زیرا عبادتگاهش خود خداوند، خدای قادر مطلق و بره بود. ۲۳شهر احتیاج به آفتاب و ماه نداشت که بر آن بدرخشد، زیرا شکوه خدا بر آن نور می داد و چراغ آن بره است. ۲۴در نور او ملتها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین همۀ جلال خود را به آنجا خواهند آورد. ۲۵دروازه های شهر در روز بسته نمی شوند و شب نیز در آنجا نخواهد بود. ۲۶ثروت و جلال ملتها به آنجا خواهد آمد، ۲۷اما هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است، بلکه تنها آن کسانی که نام شان در کتاب زندگی بره نوشته شده است به آن وارد می شوند.

Related content

Nowruz 1399/2020

Nowruz 1399/2020 (With You)
Spring is a fresh and green season. Spring is the season of birth and renewal. In Nowruz, people go on picnics and enjoy the fresh air. But Nowruz began this year in the wake of the global financial crisis. Families are far apart and many are celebrating Nowruz alone.

Radio programme about v1-7 (29min)

The Ascension of Jesus Christ

The Ascension of Jesus Christ (With You)
Jesus Christ ascended to heaven forty days after his resurrection. Some of this time he was with his disciples. No doubt the disciples were very troubled and saddened by the departure of Christ. The Word of God indicates that after his ascension, Jesus is sitting at the right hand of God. He then sent the Holy Spirit, and the disciples were empowered by the Holy Spirit of Christ, to be his witnesses in the world. Jesus is not only at the right hand of God the Father after his ascension, but also he is our intercessor.

Radio programme about v3-4 (28min)

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible

The Life of a Couple From the Perspective of the Bible (With You)
When a believing couple follows God's principles, the result is a biblical marriage. A biblical marriage is balanced because Christ is the head of the husband and the wife. When the husband and wife are truly united, as in the picture of Christ united to the church, this is a real Bible-based marriage. When a couple has love and respect for each other, they will have a good and peaceful life.

Radio programme about v8 (28min)

1. Misunderstanding: Is Christianity a Western Religion?

1. Misunderstanding: Is Christianity a Western Religion? (With You)

Radio programme includes v3 (30min)

About Heaven

About Heaven (With You)

Radio programme includes v3-4 (29min)

What Does the Bible Say About Heaven?

What Does the Bible Say About Heaven?
the Bible, the word "heaven" occurs 276 times in the New Testament alone. Heaven is an actual place and is described as the beautiful dwelling place of those who have trusted Jesus Christ as their Saviour

Article includes v4-5

Happy Spring

Happy Spring
We all love spring because of its fresh air. The sound of birds, the wonder of flowers and the fragrant fragrances fill our hearts with peace and joy. The arrival of the new year is always promising new thoughts, new actions and new decisions for the future, a future that we all hope will be better than the past.

Article includes v4

Why Does a Virus Like Corona Exist? Why Does God Allow It?

Why Does a Virus Like Corona Exist? Why Does God Allow It? (Common Questions About the Christian Faith)
In the midst of suffering, all kinds of questions come to our minds like, "Why does God allow suffering?", "Why does God allow the corona virus to kill so many people?", "Why is life so difficult?" The Word of God has answers. We see that God created everything beautiful and good, but we also see that sin enters the world and everything is under the curse of sin. God curses everything for two reason: for the sin that was committed, but also for the hope of defeating sin and destroying evil. Jesus came to the world, defeated sin, and He will renew all creation, freeing it from the curse of evil.

Video includes v4-5 (6min)

What Is the Concept of Hell in Christianity?

What Is the Concept of Hell in Christianity?
Hell is a place of total, conscious, eternal separation from the blessings of God. If a person rejects God all throughout life, never submitting to him in repentance, then the person will enter eternity after death without God.

Article includes v8

For What Country's Visa Did You Become a Christian?

For What Country's Visa Did You Become a Christian? (Common Questions About the Christian Faith)
A common accusation against Afghan Christians is that they become Christian so that they can easily be accepted as a refugee or be given a visa to immigrate to Western country. I was asked this question and I have a confession to make!

Video refers to v23 (1min)