0:00 / 0:00

مکاشفه و الهام عیسای مسیح به یوحنای رسول

فصل سوم

پیام عیسای مسیح به کلیسای شهر ساردِس

۱ به فرشتۀ کلیسای شهر ساردِس بنویس:

این سخنان را همان کسی می گوید که هفت روح از جانب خدا و هم هفت ستاره را دارد. من کارهای تو را می دانم، اگر چه آوازۀ زنده بودنت بلند است، اما تو مُرده ای. ۲ بیدار شو و آنچه را که باقی مانده و در حال از بین رفتن است تقویت کن، زیرا کارهای تو را در حضور خدا کامل نیافته ام. ۳ پس آنچه را یافته و شنیده ای به یاد آور و آن را محکم نگهدار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، من مانند دزد ناگهان خواهم آمد و تو زمان آمدن مرا نخواهی فهمید. ۴ اما چند نفر در ساردِس داری که لباسهای خود را آلوده نکرده اند. آنها با لباسهای سفید با من راه خواهند رفت، زیرا لیاقت این کار را دارند. ۵ کسی که پیروز گردد، لباس سفید بر تن خواهد کرد و من هرگز نامش را از کتاب زندگی، پاک نخواهم کرد. من در حضور پدر خود و فرشته گانش، او را متعلق به خود اعلام خواهم کرد.

۶ ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح مقدس به کلیساها می گوید، گوش دهید!»

پیام عیسای مسیح به کلیسای شهر فیلادِلفیا

۷ به فرشتۀ کلیسای شهر فیلادِلفیا بنویس:

«این سخنان را کسی می گوید که راست و مقدس است. او همان کسی است که صلاحیت داوود را به دست دارد و دروازه ای را که او باز کند، هیچ کس نمی تواند بسته نماید و دروازه ای را که او بسته نماید، هیچ کس نمی تواند باز کند. ۸ من کارهای تو را می دانم. ببین، پیش روی تو یک دروازه را باز گذاشته ام که هیچ کس نمی تواند آن را ببندد. با آن که قدرت تو کم است اما کلام مرا نگهداشته ای و نام مرا انکار نکرده ای. ۹ ببین، من آنهایی را که از کنیسۀ شیطان هستند، آورده و پیش پای تو خواهم انداخت. آنها ادعای یهودی بودن دارند، در حالی که یهودی نیستند و دروغ می گویند. آنگاه آنها خواهند دانست که من تو را دوست داشته ام، ۱۰ زیرا تو امر مرا با بردباری نگهداشته ای. پس من هم تو را در آن زمان آزمایش که بر تمام جهان خواهد آمد تا ساکنان زمین را بیازماید، در امان خواهم داشت. ۱۱ من به زودی می آیم. آنچه را داری محکم نگهدار تا کسی تاج پیروزی را از تو نگیرد. ۱۲ من کسی را که پیروز شود، مانند ستونی در خانۀ خدا خواهم ساخت و او هرگز از آنجا نخواهد رفت. من نام خدا و نام شهر خدا، یعنی اورشلیم جدید را که از آسمان و از جانب خدا فرود می آید و همچنین نام جدید خود را بر او خواهم نوشت.

۱۳ ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح مقدس به کلیساها می گوید، گوش دهید!»

پیام عیسای مسیح به کلیسای شهر لائودیکیه

۱۴ به فرشتۀ کلیسای شهر لائودیکیه بنویس:

«آن آمین، آن شاهد وفادار و راستین، آن که منشاء آفرینش خداست، چنین می گوید: ۱۵ من از کارهای تو با خبر هستم و می دانم که تو نه گرم هستی و نه سرد. ای کاش گرم می بودی و یا سرد. ۱۶ اما چون بین این دو قرار داری، یعنی این که نه گرم هستی و نه سرد، تو را مانند تُف از دهان خود بیرون می اندازم. ۱۷ زیرا می گویی که ثروتمند هستم، دارایی زیاد جمع کرده ام و به چیزی محتاج نیستم اما نمی دانی که از نگاه روحانی چقدر بدبخت، بیچاره، فقیر، کور و برهنه می باشی. ۱۸ به تو نصیحت می کنم آن طلایی را که در آتش تصفیه شده است از من بخر تا از نگاه روحانی ثروتمند گردی. از من لباس سفیدی بخر تا با پوشیدن آن شرم برهنه بودنت برطرف گردد. از من مرهمی بخر و به چشمان خویش بمال تا بینا گردی. ۱۹ من کسانی را سرزنش و تربیه می نمایم که آنها را دوست می دارم، پس غیرتمند باش و توبه کن. ۲۰ ببین، من پشت دروازه ایستاده و آن را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و دروازه را باز کند، من داخل می شوم و با او نان خواهم خورد و او نیز با من. ۲۱ به آن کسی که پیروز شود، جایی در روی تخت پادشاهی خود خواهم بخشید، همان طور که من پیروز شدم و با پدرم بر تخت پادشاهی او نشستم.

۲۲ ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح مقدس به کلیساها می گوید، گوش دهید!»

Related content

Confirmation of God's Covenant With Jacob

Confirmation of God's Covenant With Jacob (Peace and Joy in Christ)
When Jacob was a step outside the land of Canaan, God appeared to him in a dream. God remembers and confirms the covenant he made with Abraham that I will bless your descendants with abundance and abundance. When Jacob woke up, he said, "This is the house of God and the gate of heaven." If we really pay attention and think about the word of God, then where is the abode of God's presence in you and me today! Have you thought about this?

Radio programme reading v17 (30min)

The Walls of Jericho Fall

The Walls of Jericho Fall (The Word of God for You)
The city of Jericho, built hundreds of years before Joshua. It was one of the oldest cities in the world. God told Joshua that the enemies were already defeated and made it clear that the war depended on him, and neither in the weapons nor in the skills of Israeliates. The priests went around the city with the Israelites for a week; Then in a strange way the city of Jericho with the power of God, its walls collapses.

Radio programme about v20 (30min)

How Can I Become a Follower of Christ?

How Can I Become a Follower of Christ? (With You)
In order to follow Jesus Christ, we only have to accept Jesus Christ as our Savior, accept His death as the payment for all our sins, and trust Him completely and only as our Savior. Becoming a Christian is not about religious rites, going to church, or doing or not doing certain things. To become a Christian is to have a personal relationship with Jesus Christ, and it is a personal relationship with Jesus Christ through faith that makes one a Christian.

Radio programme mainly about v20 (29min)