لاویا - کِتابِ تَورات - بَخشِ سِوّم

بَخشِ ۲

هدیِه غَلّه-و-دانه

۱و غَیتِیکه یَگو کس هدیِه غَلّه-و-دانه دَ خُداوند میره، امُو هدیه از بِهترِین آرد بَشه. اُو دَ بَلِه ازُو روغو شیو کنه و کُندُر ره دَ بَلِه شی بیله. ۲اوخته اُو ره دَ پیشِ باچه های هارُون، یعنی پیشوایو بیره و پیشوا یگ مُشتِ امزُو آرد ره قد روغو و پگِ کُندُر شی بِگِیره و دَ عِنوانِ نشانی هدیِه غَلّه-و-دانه دَ بَلِه قُربانگاه بُسوزَنه. اِی یگ هدیِه خاص و یگ خوشبُوی مَورِدِ پِسَند بَلدِه خُداوند اَسته. ۳و باقی‌مَندِه هدیِه غَلّه-و-دانه بَلدِه هارُون و باچه های شی بَشه؛ اِی مُقَدَّستَرِین حِصّه از هدیه های خاص بَلدِه خُداوند اَسته.

۴وختی هدیِه غَلّه-و-دانه ره که دَ تندُور پُخته شُده تقدِیم مُونی، اُو از بِهترِین آرد بَشه، چی ٹِکی های فطِیر که قد روغو گٹ شُده، چی نانِ فطِیرِ تُنُگ-و-کَکرَک که رُوی شی قد روغو چرب شُده.

۵اگه هدیِه غَلّه-و-دانِه تُو دَ بَلِه تاوه پُخته شُده بَشه، اُو از بِهترِین آردِ روغو گٹ شُده و فطِیر بَشه. ۶اُو ره ٹوٹه ٹوٹه کُو و دَ بَلِه شی روغو شیو کُو؛ اِی یگ هدیِه غَلّه-و-دانه اَسته.

۷و اگه هدیِه غَلّه-و-دانِه تُو دَ کَرایی پُخته شُده بَشه، اُو از بِهترِین آرد قد روغو جور شُنه. ۸هدیِه غَلّه-و-دانه ره که امزی چِیزا جور شُده بَشه دَ خُداوند بیَر و اُو ره دَ پیشوا پیش کُو و پیشوا اُو ره دَ قُربانگاه بُبره. ۹پیشوا یگ حِصِّه هدیِه غَلّه-و-دانه ره گِرِفته دَ عِنوانِ نشانی دَ بَلِه قُربانگاه بُسوزَنه. اِی یگ هدیِه خاص و یگ خوشبُوی مَورِدِ پِسَند بَلدِه خُداوند اَسته. ۱۰و باقی‌مَندِه هدیِه غَلّه-و-دانه بَلدِه هارُون و باچه های شی بَشه؛ اِی مُقَدَّستَرِین حِصّه از هدیه های خاص بَلدِه خُداوند اَسته.

۱۱هدیه های غَلّه-و-دانه که دَ خُداوند تقدِیم مُوشه، هیچ کُدَم شی قد خمِیرمایه جور نَشُنه، چُون شُمو نَباید خمِیرمایه و عسل ره دَ عِنوانِ هدیِه خاص بَلدِه خُداوند بُسوزَنِید. ۱۲شُمو مِیتنِید امُو چِیزا ره دَ عِنوانِ هدیِه نَوبَرِ حاصِلات دَ خُداوند بیرِید، مگم اُونا نَباید دَ عنوانِ خوشبُوی مَورِدِ پِسَندِ خُداوند دَ بَلِه قُربانگاه تقدِیم شُنه. ۱۳پگِ هدیه های غَلّه-و-دانه ره قد نَمَک نمَکی کُو؛ نَمَکِ عهدِ خُدای خُو ره از هدیِه غَلّه-و-دانه دِریغ نَکُو. پس قد تمامِ قُربانی ها-و-هدیه های خُو نَمَک تقدِیم کُو.

۱۴اگه یگ هدیِه غَلّه-و-دانه از نَوبَرِ حاصِلات دَ خُداوند تقدِیم مُونی، خوشه های حاصِلِ نَو ره بِسَی و دَ آتِش بِریو کده تقدِیم کُو ۱۵و دَ بَلِه شی روغو شیو کده کُندُر ره دَ سر شی بیل؛ اِی یگ هدیِه غَلّه-و-دانه اَسته. ۱۶و پیشوا حِصِّه نشانی شی ره از غَلِه بِریو شُده و از روغون شی قد تمامِ کُندُر شی دَ عِنوانِ هدیِه خاص بَلدِه خُداوند بُسوزَنه.