خطِ پولُس بَلدِه ایماندارای فِیلِیپی

بَخشِ ۳

مسیح، مقصدِ حقِیقی زِندگی

۱خُلاصه اَی بِرارون مه، دَ مَولا خوش بَشِید. نوِشته کدونِ امزی چِیزای تِکراری بَلدِه ازمه زَحمت نِیَسته، بَلکِه بَلدِه حِفاظَتِ ازشُمو اَسته.

۲امزُو سَگ ها خود ره اِحتیاط کُنِید! امزُو آدمای شرِیر خود ره اِحتیاط کُنِید! امزُو کسای که یگ عُضوِ جِسم ره قَطع مُونه خود ره اِحتیاط کُنِید! ۳چُون ختنه شُده های حقِیقی مو اَستی که دَ وسِیلِه روحِ خُدا عِبادت مُونی و دَ بَلِه مسیح عیسیٰ اِفتخار مُوکُنی و دَ جِسم تَوَکُل نَمُونی؛ ۴اگرچِه ما ام دلِیل دَرُم که دَ جِسم تَوَکُل کنُم. اگه کُدَم کسِ دِیگه فِکر مُونه که دَ جِسم تَوَکُل دَره، ما کَلوتَر دَرُم: ۵ما دَ هشت روزَگی ختنه شُدُم، از قَومِ اِسرائیل و از طایفِه بِنیامِین اَستُم، یگ عِبرانی از نسلِ عِبرانی؛ از نِگاهِ شریعت، فرِیسی، ۶از نِگاهِ غَیرَت، آزار-و-اَذیَت کُنِندِه جماعتِ ایماندارا و از نِگاهِ عدالتِ شریعت، بےعَیب. ۷ولے هر چِیزی که دَ فایدِه مه بُود اُو ره بخاطرِ مسیح دَ نُقص خُو دَنِستُم. ۸علاوه ازی، تمامِ چِیزا ره دَ برابرِ اَرزِشِ بِلندِ شِناسِ مسیح عیسیٰ مَولای خُو دَ نُقص خُو مِیدَنُم. بخاطرِ ازُو ما تمامِ چِیزا ره از دِست دَدُم و اُونا ره خَشپَش حِساب کدُم تا مسیح ره دَ دِست بیرُم ۹و دَزُو تعلُق دَشته بَشُم، نَه قد عدالتِ خود خُو که از شریعت اَسته، بَلکِه قد عدالتی که دَ وسِیلِه ایمان دَ مسیح دَ دِست مییه، عدالتی که از خُدا یَه و دَ بَلِه ایمان اُستوار اَسته. ۱۰ما میخایُم مسیح ره بِنَخشُم و قُدرتِ دُوباره زِنده شُدون شی و شرِیک شُدو دَ رَنج های شی ره پَی بُبرُم تا دَ مَرگ شی هَمرَنگِ ازُو شُنُم، ۱۱تا از یَگو طرِیق ما ام دَ دُوباره زِنده شُدونِ مُرده ها بِرَسُم.

سُون هَدَف گشتو

۱۲اِیطور نِییه که ما پیش از پیش دَ دِست اَوُردیم یا گاه کامِل شُدیم، بَلکِه دَ پُشت شی سخت مِیگردُم که اُو ره دَ دِست بیرُم، چراکه مسیح عیسیٰ مَره بَلدِه شی دَ دِست اَوُرد. ۱۳اَی بِرارو، ما اِیطور فِکر نَمُونُم که ما دَ دِست اَوُردیم، ولے یگ کار ره انجام مِیدیُم: چِیزی که دَ پُشتِ سر مه اَسته، اُو ره پُرمُشت مُونُم و سُون چِیزی که دَ پیشِ رُوی مه اَسته، قد کوشِش سخت پیش مورُم؛ ۱۴ما سخت پُشتِ هَدَف مِیگردُم تا جایزِه دعوَتِ آسمانی خُدا ره که دَ مسیح عیسیٰ وجُود دَره دَ دِست بیرُم. ۱۵پس پگِ ازمو که دَ ایمان بالِغ اَستی، بیِید که امی رقم فِکر کُنی؛ و اگه شُمو دَ بارِه یَگو چِیز کُدَم فِکرِ دِیگه دَرِید، اُو ره ام خُدا بَلدِه شُمو بَرمَلا مُونه. ۱۶دَ هر حال، امُو چِیز ره که دَ دِست اَوُردے، بیِید که دَ مُطابِقِ امزُو رفتار کُنی.

۱۷اَی بِرارو، از مه سرمَشق بِگِیرِید و نظر شُمو دَ کسای بَشه که مُطابِقِ نمُونِه که از مو گِرِفتِید، رفتار مُوکُنه. ۱۸چُون غَدر کسا رقمِ دُشمَنای صلِیبِ مسیح زِندگی مُوکُنه؛ ما بارها دَ بارِه ازوا دَز شُمو گُفتیم و آلی ام قد چِیمای پُر آودِیده دَز شُمو مُوگُم. ۱۹عاقُبَتِ ازوا نابُودی اَسته، خُدای ازوا کَورِه ازوا یَه، اِفتخارِ ازوا دَ بَلِه کارای شرم‌آوَرِ ازوا اَسته و فِکر های ازوا دَ چِیزای دُنیایی اَسته. ۲۰لیکِن وطنِ اَصلی ازمو عالمِ باله اَسته که مو چِیم دَ راهِ یگ نِجات دِهِنده، یعنی مَولا عیسیٰ مسیح ازُونجی اَستی. ۲۱اُو جِسمِ خار-و-حقِیر مو ره تبدِیل مُونه تاکه رقمِ جِسمِ پُر جلالِ ازُو جور شُنه؛ اُو دَ وسِیلِه قُوَتی که دَزُو قُدرت مِیدیه اِی کار ره مُونه تا تمامِ چِیزا ره دَ زیرِ فرمان خُو بیره.