مخکنی فصل

نامۀ اول پولس رسول به تسالونیکیان

فصل اول

۱ از طرف پولس، سیلاس و تیموتاوس به اجتماع ایمانداران تسالونیک که متعلق به خدای پدر و خداوند ما عیسای مسیح می باشد، فیض و سلامتی بر شما باد.

زنده گی و ایمان پیروان مسیح

۲ما همیشه خدا را برای همۀ تان شکر میکنیم و همواره در دعاهای خویش از شما نام می بریم. ۳ما دایم در حضور پدر آسمانی ما یعنی خدا، کارهای شما را که از ایمان سرچشمه میگیرد و زحمت شما را که انگیزۀ آن محبت است و پایداری شما را که از امید به خداوند ما عیسای مسیح بوده، به یاد می آوریم.

۴ای عزیزان! ما میدانیم که خدا شما را دوست دارد و برگزیده است، ۵زیرا ما خبر خوش را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با قدرت روح مقدس و اطمینان کامل به حقانیت آن به شما رساندیم. شما میدانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار کردیم و آن برای خیر شما بود. ۶ شما از ما و از عیسای مسیح تقلید نمودید و با آن که به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، اما با خوشی که روح مقدس به شما میبخشید، آن را قبول کردید. ۷چنانکه نمونه خوب برای تمام ایمانداران در مقدونیه و جنوب یونان شده اید. ۸شما نه تنها پیام عیسای مسیح را به مقدونیه و جنوب یونان رساندید بلکه ایمان تان به خدا در همه جا پخش شده است پس دیگر لازم نیست راجع به آن گپ بزنیم. ۹اکنون خود آنها دربارهٔ استقبال گرم شما از ما، وقتی که نزد شما آمده بودیم، سخن میگویند و همچنان از این که چگونه شما بُت پرستی را ترک کرده به خدا رجوع نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید. ۱۰شما منتظر آمدن پسر خدا یعنی عیسی از آسمان میباشید، همان کسی که خدا او را پس از مرگ زنده کرد و او است که ما را از غضب آینده رهایی می بخشد.

مخکنی فصل