مخکنی فصل

نامۀ اول پولس رسول به تسالونیکیان

فصل اول

۱ از طرف پولس، سیلاس و تیموتاووس به اعضای کلیسای شهر تسالونیکی که متعلق به خدای پدر و سَروَر ما عیسای مسیح می باشند: فیض و سلامتی بر شما باد.

زندگی و ایمان پیروان مسیح

۲ما همیشه خدا را برای همۀ تان شکر می کنیم و همواره در دعاهای خویش از شما نام می بریم. ۳ما دایم در حضور پدر آسمانی ما یعنی خدا، کارهای شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد به یاد می آوریم. همچنان زحمت شما را که انگیزۀ آن محبت است و بردباری شما را که از امید به سَروَر ما عیسای مسیح بوده، به خاطر داریم.

۴ای عزیزان! ما می دانیم که خدا شما را دوست دارد و برگزیده است، ۵زیرا ما خبر خوش را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با قدرت روح مقدس و اطمینان کامل به حقانیت آن به شما رساندیم. شما می دانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار کردیم و آن برای خیر شما بود. ۶ شما از ما و از عیسای مسیح تقلید نمودید و با آن که به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، اما با خوشی که روح مقدس به شما می بخشید، آن را قبول کردید. ۷چنان که نمونه خوب برای تمام ایمانداران در مقدونیه و جنوب یونان شده اید. ۸شما نه تنها خبر خوش عیسای مسیح را به مقدونیه و جنوب یونان رساندید بلکه ایمان تان به خدا در همه جا پخش شده است پس دیگر لازم نیست راجع به آن حرف بزنیم. ۹اکنون خود آنها دربارۀ استقبال گرم شما از ما، وقتی که نزد شما آمده بودیم، سخن می گویند و همچنان از این که چگونه شما بُت پرستی را ترک کرده به خدا رجوع نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید. ۱۰شما منتظر آمدن پسر خدا یعنی عیسی از آسمان می باشید، همان کسی که خدا او را پس از مرگ زنده کرد و او است که ما را از غضب آینده رهایی می بخشد.

مخکنی فصل