نامۀ سوم یوحنای رسول

پیشگفتار

۱ از طرف رهبر ایمانداران به غایوس عزیز که او را در حقیقت دوست می دارم.

۲دوست عزیز، دعا می کنم که در زندگی ات از هر جهت کامیاب باشی و همان طور که در روح سالم هستی، از سلامتی بدن نیز برخوردار باشی. ۳وقتی گواهی برادرانی را که اینجا آمده بودند، در مورد تو شنیدم، بسیار خوشحال شدم زیرا گفتند که تو همیشه به حقیقت وفادار می باشی و مطابق حقیقت در زندگی رفتار می کنی. ۴هیچ چیز مرا بیش از این خوشحال نمی کند که بشنوم فرزندان من در راه راست قدم بر می دارند.

همکاری و مخالفت

۵دوست عزیز! تو در همۀ کارهایت برای برادران و حتی کسانی که نمی شناختی، وفاداری خود را نشان می دهی. ۶آنها در مورد محبت تو به کلیسای اینجا شهادت داده اند. اگر آنها را کمک کنی که سفر خود را همان گونه پیش ببرند که خواست خداست، کاری نیکو کرده ای. ۷زیرا آنها این سفر را به نام خدمت به مسیح شروع کرده اند و از مردم بی دین کمک نمی گیرند. ۸پس ما وظیفه داریم که با پذیرایی آنها، در پخش حقیقت همکار باشیم.

۹من یک نامۀ کوتاه به کلیسا نوشتم اما دیوترِفیس که خود را از دیگران برتر می داند، سخنان ما را قبول نمی کند. ۱۰اگر من آمدم، در مورد همه کارهای او و همه سخنان زشتی که او دربارۀ ما زده است، یادآور خواهم شد. او به این هم قناعت نکرده و در حالی که خودش هیچ ایماندار مسافر را در خانۀ خود دعوت نمی کند، اگر دیگر برادران از کسی پذیرایی کنند، آنها را مانع شده و از کلیسا بیرون می کند.

۱۱دوست عزیز، از بدی پیروی نکن اما نیکی را دنبال کن. شخص نیکوکار از جانب خداست اما شخص بدکار هرگز خدا را ندیده است.

۱۲همه از دیمیتریوس به نیکی شهادت می دهند زیرا این شهادت یک حقیقت است و ما نیز شهادت آنها را تأیید می کنیم و خودت می دانی که شهادت ما راست است.

سخنان آخر

۱۳موضوعات زیادی است که باید برایت بنویسم اما نمی خواهم آن را با قلم و رنگ بنویسم. ۱۴امیدوارم که تو را به زودی ببینم و رو به رو با هم صحبت خواهیم کرد.

۱۵صلح و سلامتی همراهت باشد. دوستانت سلام می رسانند، به دوستان ما نیز نام گرفته سلام برسان.