رسالۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل پانزدهم

رستاخیز مسیح

۱ای برادران، اکنون می خواهم مژده ای را که قبلاً به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید، به یاد شما بیاورم. ۲اگر در آن محکم باشید به وسیلۀ آن نجات می یابید، مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد.

۳آنچه را که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن اینست که مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیاء، مسیح برای گناهان ما مُرد ۴و دفن شد و نیز مطابق نوشته ها در روز سوم زنده گشت ۵و بعد خود را به پِترُس و سپس به آن دوازده حواری ظاهر ساخت ۶و یک بار هم به بیش از پنجصد نفر از برادران ما ظاهر شد که بسیاری آن ها تا امروز زنده اند ولی بعضی مرده اند. ۷بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند.

۸آخر همه، خود را به من که در برابر آن ها طفلی نارس بودم، ظاهر ساخت؛ ۹زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم. ۱۰اما به وسیلۀ فیض خدا آنچه امروز هستم، هستم و فیضی که او نصیب من گردانید، بی فایده نبود؛ زیرا من از همۀ ایشان بیشتر زحمت کشیدم. گرچه واقعاً من نبودم؛ بلکه فیض خدا بود که با من کار می کرد. ۱۱به هر حال خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم، خواه ایشان، تفاوتی ندارد، زیرا این است آنچه همۀ ما اعلام می کنیم و شما نیز به این ایمان آورده اید.

رستاخیز مردگان

۱۲پس اگر مژده ای را که ما اعلام می کنیم، این باشد که مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ ۱۳اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده است! ۱۴و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما بی فایده است و هم ایمان شما! ۱۵وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، نسبت به خدا شهادت دروغ داده ایم. ۱۶زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند، مسیح هم زنده نشده است ۱۷و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید. ۱۸از آن گذشته ایماندارانی هم که مرده اند، باید هلاک شده باشند! ۱۹اگر امید ما به مسیح فقط مربوط به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت تر هستیم!

۲۰اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است. ۲۱زیرا چنانکه مرگ به وسیلۀ یک انسان آمد، همان طور قیامت از مردگان نیز به وسیلۀ یک انسان دیگر فرا رسید. ۲۲و همان طور که همۀ آدمیان بخاطر همبستگی با آدم می میرند، تمام کسانی که در پیوستگی با مسیح هستند، زنده خواهند شد. ۲۳اما هر کس به نوبت خود زنده می شود: اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به او هستند. ۲۴پس از آن پایان کار خواهد رسید و مسیح تمام فرمانروایان و قوت ها و قدرت ها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد. ۲۵زیرا تا آن زمانی که خدا همۀ دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد او باید به سلطنت خود ادامه دهد. ۲۶آخرین دشمنی که بر انداخته می شود، مرگ است. ۲۷کلام خدا می گوید که خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است. ولی البته معلوم است که عبارت «همه چیز» شامل خدا، که همه چیز را تحت فرمان مسیح می گذارد، نمی شود. ۲۸وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز که پسر خداست، خود را در اختیار خدا، که همه چیز را به فرمان او گذاشت، قرار خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد.

۲۹در غیر این صورت برای چه عده ای به عوض مردگان تعمید می گیرند؟ اگر مردگان اصلاً زنده نمی شوند، چرا دیگران به نام ایشان تعمید می گیرند؟ ۳۰و ما چرا باید در تمام ساعات زندگی با خطر روبرو باشیم؟ ۳۱ای برادران، چون در خداوند، عیسی مسیح به شما افتخار می کنم، سوگند می خورم که هر روز با مرگ روبرو می شوم. ۳۲اگر من فقط از روی انگیزه های انسانی در اِفِسُس با جانوران می جنگیدم چه چیزی عاید من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند، پس «بخوریم و بنوشیم، زیرا فردا خواهیم مُرد.»

۳۳فریب نخورید ـ معاشران بد، اخلاق خوب را فاسد می سازند. ۳۴درست فکر کنید و دیگر گناه نکنید، زیرا بعضی از شما خدا را نمی شناسید و این را برای شرمساری شما می گویم.

رستاخیز بدن

۳۵شاید کسی بپرسد: «مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند؟» ۳۶ای نادانان، وقتی تخمی در زمین می کارید، آن زنده نخواهد شد، مگر اینکه اول بمیرد. ۳۷و آنچه می کاری فقط یک دانه است، خواه یک دانۀ گندم باشد یا هر دانۀ دیگر و آن هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است. ۳۸خدا مطابق ارادۀ خود بدنی به آن می دهد و به هر نوع تخم، بدنی مخصوص می بخشد. ۳۹گوشت همۀ موجودات زنده یک قسم نیست، گوشت آدمیان یک قسم است و هر دسته از حیوانات، پرندگان و ماهیان گوشت مخصوص به خود را دارند. ۴۰اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارند و زیبایی های آن ها نیز با هم تفاوت دارد. ۴۱زیبایی آفتاب یک قسم است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون یافت می شود.

۴۲زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود: آنچه به خاک سپرده می شود فانی است و آنچه بر می خیزد فناناپذیر است. ۴۳آنچه بخاک می رود ذلیل و خوار است. آنچه بر می خیزد پُر جلال است. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود. ۴۴بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد. همچنانکه بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. ۴۵در این خصوص نوشته شده است: «اولین انسان یعنی آدم، نَفسِ زنده گشت.» اما آدم آخر روح زندگی بخش گردید. ۴۶آنچه روحانی است، اول نمی آید. اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. ۴۷آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد. ۴۸خاکیان به او که از خاک ساخته شد شبیه اند و آسمانی ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند. ۴۹همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. ۵۰ای برادران، مقصودم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است، نمی تواند در پادشاهی خدا حصه داشته باشد و آنچه فانی است، نمی تواند در فناناپذیری نصیبی داشته باشد.

۵۱گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همۀ ما نخواهیم مرد؛ ۵۲بلکه در یک لحظه با یک چشم بهم زدن به محض آنکه صدای شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای زندگی فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت. ۵۳زیرا فنا باید با بقاء پوشیده شود و مرگ با زندگی ابدی پوشیده گردد. ۵۴زمانی که فنا با بقاء و مرگ با زندگی پوشیده شود، آنچه نوشته شده است تمام خواهد شد که:

«مرگ نابود گشته و پیروزی، کامل گردیده است.»

۵۵«ای مرگ، پیروزی تو کجاست و ای موت نیش تو کجا؟»

۵۶نیش مرگ از گناه زهرآگین می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد. ۵۷اما خدا را شکر که او به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است.

۵۸بنابراین ای برادران عزیز، پابرجا و استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود.

Related content

The Resurrection of Christ Is the Perfect Plan for the Salvation of Man

The Resurrection of Christ Is the Perfect Plan for the Salvation of Man (Peace and Joy in Christ)
Those who hear for the first time the event of Jesus' resurrection from the dead; It may be difficult for them to understand. So, dear fellow countryman, don't stop your efforts, instead, continue searching for the truth of the word, so that the message of resurrection will be clear to you. Because God loves you infinitely and wants you to know and be saved. You cannot understand the truth of Christ until you become a seeker. The seeker is the finder. Because life and eternal life is only in Jesus and that's it! Apart from him, there is no other saviour for sinful mankind.

Radio programme reading v14-15 (30min)

Part I - Resurrection of the Dead After Death

Part I - Resurrection of the Dead After Death (Peace and Joy in Christ)
God does not want us to be unaware of the dead, that is, (sleeping) in Christ. The dead in Christ refers to those who sleep in Jesus; Those who died in faith in Jesus Christ. These sleepers in Christ will be resurrected on the day of God's coming and will be caught up to heaven on the same day to meet God in the air.

Radio programme reading v17-23 (30min)

Repentance Means Returning to God

Repentance Means Returning to God (Peace and Joy in Christ)
Repentance is an invitation from God to all human beings on earth; Asking for repentance or forgiveness paves the way for sinful man to return to God. Our repentance must be sincere and secret. Repentance is a way of reconciliation with God.

Radio programme reading v17-20 (30min)

Resurrection of Jesus Christ 2024

Resurrection of Jesus Christ 2024 (Youth)
aster is the resurrection day of Jesus Christ from the dead and one of the most important Christian holidays. Jesus Christ, who died on the cross for sinful man, rose from the dead and resurrected on the third day. Jesus Christ was resurrected on the third day after giving his sweet life on the cross. Christ gave his life for us and rose from the dead so that we can get new life and new life. The resurrection of Christ shows that Christ is alive, intercedes for believers and is with them. The power of Christ's resurrection gives us the power to overcome sin and live for Him.

Radio programme reading v20 (31min)

The Resurrection of Christ Is the Perfect Plan for the Salvation of Man

The Resurrection of Christ Is the Perfect Plan for the Salvation of Man (Peace and Joy in Christ)
Those who hear for the first time the event of Jesus' resurrection from the dead; It may be difficult for them to understand. So, dear fellow countryman, don't stop your efforts, instead, continue searching for the truth of the word, so that the message of resurrection will be clear to you. Because God loves you infinitely and wants you to know and be saved. You cannot understand the truth of Christ until you become a seeker. The seeker is the finder. Because life and eternal life is only in Jesus and that's it! Apart from him, there is no other saviour for sinful mankind.

Radio programme reading v20 (30min)

Resurrection of Jesus Christ 2024

Resurrection of Jesus Christ 2024 (Youth)
aster is the resurrection day of Jesus Christ from the dead and one of the most important Christian holidays. Jesus Christ, who died on the cross for sinful man, rose from the dead and resurrected on the third day. Jesus Christ was resurrected on the third day after giving his sweet life on the cross. Christ gave his life for us and rose from the dead so that we can get new life and new life. The resurrection of Christ shows that Christ is alive, intercedes for believers and is with them. The power of Christ's resurrection gives us the power to overcome sin and live for Him.

Radio programme reading v22-25 (31min)

Part II - Will We Be Resurrected With Physical Bodies?

Part II - Will We Be Resurrected With Physical Bodies? (Peace and Joy in Christ)
Regarding the body that the dead will have on that day, we also saw that the Bible calls it the spiritual body; It means an incorruptible and immortal body. Our bodies are like seeds planted in the soil. Our bodies rot and rot under the soil. But our resurrected bodies in Jesus will be beautiful and glorious. We have to take care of our bodies as long as we are alive.

Radio programme reading v51-55 (30min)

Part II - Will We Be Resurrected With Physical Bodies?

Part II - Will We Be Resurrected With Physical Bodies? (Peace and Joy in Christ)
Regarding the body that the dead will have on that day, we also saw that the Bible calls it the spiritual body; It means an incorruptible and immortal body. Our bodies are like seeds planted in the soil. Our bodies rot and rot under the soil. But our resurrected bodies in Jesus will be beautiful and glorious. We have to take care of our bodies as long as we are alive.

Radio programme about v35-41 (30min)

What Is the Gospel?

What Is the Gospel? (With You)
What is the Gospel? Is the Gospel, or Injil, just a religious book that gives us merit when we read it? The meaning of the Gospel is good news. So what is this good news? Separation was created between man and God as a result of sin. God sent a Saviour into the world to reconcile man to himself. This Saviour is Jesus Christ, who went to the cross to bear the sin of man and to die. He arose to life again on the third day after his death. By doing so, Jesus turned our despair into hope! This is itself the good news or the Gospel.

Radio programme mainly about v3-4 (30min)

The Resurrection of Jesus Christ Was Also Strange

The Resurrection of Jesus Christ Was Also Strange (The Word of God for You)
Those who hear the resurrection of Jesus for the first time and might find it difficult to digest. But when they can accept the truth of the resurrection, they meet the person of Christ. Those who come to know the person of Christ, dedicate their lives to him and begin to serve him for the rest of their days.

Radio programme mainly about v14-15 (30min)

The Resurrection of Jesus Christ Was Also Strange

The Resurrection of Jesus Christ Was Also Strange (The Word of God for You)
Those who hear the resurrection of Jesus for the first time and might find it difficult to digest. But when they can accept the truth of the resurrection, they meet the person of Christ. Those who come to know the person of Christ, dedicate their lives to him and begin to serve him for the rest of their days.

Radio programme mainly about v20 (30min)

Easter 2013

Easter 2013 (With You)

Radio programme includes v1-19 (29min)

Why Did Jesus Have to Die on the Cross?

Why Did Jesus Have to Die on the Cross?
Each day I notice the fingerprints of God around me. I see it in the sunrise or feel it in the warmth of my blankets on a cold winter night. Sometimes I see it in the rain and even the way a cup of coffee tastes. Why? Because these momentary pleasures are gifts. Each whisper of the essence of what eternity will be like with God. Had Jesus not died on the cross, these little moments would be empty distractions instead of eternal promises. The cross echoes the stories of what Jesus did for us. But some ask, “Why?” Why did Jesus have to die on the cross?

Article includes v3

Was it Jesus Christ Who Was Crucified on the Cross?

Was it Jesus Christ Who Was Crucified on the Cross? (With You)

Radio programme includes v3-5 (29min)

Why Is the Resurrection of Jesus Christ So Important for Christians?

Why Is the Resurrection of Jesus Christ So Important for Christians?
The Resurrection of Jesus Christ is the foundation of the Christian faith. Without the resurrection, the belief in God's saving grace through Jesus is destroyed. When Jesus rose from the dead, he confirmed his identity as the Son of God and his work of atonement, redemption, reconciliation, and salvation. The Resurrection was a literal, physical raising of Jesus’ body from the dead.

Article includes v14-20

Special Easter Programme 2014

Special Easter Programme 2014 (Seasonal Programmes)
The power of the resurrection of Jesus Christ from the dead is active today. It can bring new life and transformation to every old, tired and purposeless life. For people who have lost hope and who are bent beneath the heavy burden of life—who are mentally and socially wounded, disappointed and worried—the resurrection can bring fresh hope. Indeed, the resurrection of Christ from the dead brings a message of transformation for each of our personal lives. As the God’s Word says, in Christ old things have gone and everything has been made new.

Radio programme includes v14 (29min)

Good Friday and the Resurrection of Christ

Good Friday and the Resurrection of Christ
The story of Good Friday starts at midnight. Jesus was arrested on Thursday and taken to the palace of the high priest. He was the one who incited the other Jewish leaders. "Killing one person is better than killing a nation," Caiaphas said.

Article includes v17

Personal Relationship With Jesus Christ

Personal Relationship With Jesus Christ
Following Jesus Christ means that God grants salvation free of charge to anyone who believes in the sacrifice of Jesus Christ on the cross. A person who believes in Jesus Christ and becomes a follower of Christ does not leave his religion to join another religion, but receives the gift of God, which is the beginning of a new and personal relationship with Jesus Christ, resulting in the forgiveness of sins and eternal life afterwards. Of death.

Article includes v45

Part 4 - the Return of Jesus Christ to the World

Part 4 - the Return of Jesus Christ to the World (The Word of God for You)
Just as Jesus' death was strange, so was his resurrection strange. Jesus Christ promised all his followers that he would return to the clouds with an army of angels.

Radio programme refers to v3-6 (30min)