Previous chapter

رسالۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل اول

۱از طرف پولُس که به ارادۀ خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستینیس ۲به کلیسای خدا که در شهر قرنتس است، یعنی به همۀ آنانی که در پیوستگی با مسیح عیسی تقدیس شده و فراخوانده شده اند تا قوم مقدس خدا باشند و به همۀ کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنها و خداوند ماست به زبان می آورند. ۳از طرف پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و سلامتی به شما باد.

شکرگزاری

۴همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده است شکر می کنیم، ۵زیرا در پیوستگی با مسیح از هر لحاظ از جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده اید. ۶شهادت ما دربارۀ مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است. ۷و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید، از هیچیک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. ۸او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. ۹خدا شما را دعوت کرده است تا در زندگی پسر او، خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است.

تفرقه در کلیسا

۱۰ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می کنم که همۀ شما در آنچه که می گوئید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد بلکه با یک فکر و یک هدف کاملاً متحد باشید. ۱۱زیرا ای برادران من، اعضای خانوادۀ «خلویس» به من خبر داده اند که در میان شما نزاع هایی وجود دارد. ۱۲منظورم این است که یکی می گوید: «من طرفدار پولُس هستم» و دیگری می گوید: «من طرفدار اَپُلُس هستم.» آن یکی خود را پیرو پِترُس می داند و دیگری خود را پیرو مسیح! ۱۳آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولُس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولُس تعمید گرفتید؟

۱۴خدا را شکر که هیچ یک از شما را جز کرِسپُس و غایوس تعمید ندادم. ۱۵بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمید داده ام. ۱۶بلی من همچنین خانوادۀ استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. ۱۷به هر حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم و او نمی خواست که من با فصاحت کلام سخن بگویم، مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود.

مسیح قدرت و حکمت خدا

۱۸پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند، پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم، قدرت خداست. ۱۹چنانکه نوشته شده است:

«حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زایل خواهم کرد.»

۲۰پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث کنندۀ این جهان؟ خدا نشان داده است، که حکمت این جهان پوچ و بی معنی است.

۲۱خدا در حکمت خویش چنین مقرر فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود او را بشناسند بلکه صلاح دانست که به وسیلۀ همین پیام پوچ و بی معنی ما، ایمانداران را نجات بخشد. ۲۲یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می کنند، ۲۳اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می کنیم، اگر چه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای دیگران پوچ و بی معنی است، ۲۴اما برای کسانی که خدا آن ها را دعوت کرده است خواه یهود، خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست، ۲۵زیرا آنچه در مورد خدا جهالت شمرده می شود از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قویتر است.

۲۶ای برادران، به خاطر داشته باشید، در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای این دنیا اکثر شما افرادی حکیم، با نفوذ، و یا نجیب زاده نبودید. ۲۷بلکه خدا عمداً آنچه را که دنیا پوچ و بی معنی می شمارد، برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه را که دنیا ضعیف می شمارد انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد. ۲۸و خدا آنچه را که دنیا خوار و خفیف و حتی نیستی می شمارد برگزید تا دنیای هستی ها را براندازد، ۲۹تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد. ۳۰از طرف خداست که شما با مسیح پیوستگی دارید و او مسیح را برای ما حکمت، عدالت، قدوسیت و خونبهای آزادی گردانیده است. ۳۱بنابراین چنان که نوشته شده است: «هرکه بخواهد فخر کند، به خداوند فخر نماید.»

Previous chapter

Related content

Are Christians Allowed to Go to Any (Party)?

Are Christians Allowed to Go to Any (Party)? (Peace and Joy in Christ)
The reason why the party is popular among people is that they get a chance to gather with friends and relatives; Get to know other new people and have fun together. Christian fellowship has a vague concept called fellowship, which the Bible tells us that we are called to fellowship with Christ. Believers in Christ are not allowed to go to any immoral parties. Believers should resist temptations because we know that a bad companion corrupts a good person.

Radio programme reading v9 (30min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved

My Identity in Jesus Christ - I Am Saved (With You)
We cannot save ourselves. Instead, we are saved by believing in Jesus Christ. Therefore, salvation is a free gift of God's mercy that we receive by our faith in Jesus Christ. This is not because of our effort and hard work, but a gift from God. Salvation is not the result of our good works, so no one can boast. The Bible says that if salvation came through our own efforts, no one would be saved.

Radio programme mainly about v16-17 (29min)

The Death and Resurrection of Jesus

The Death and Resurrection of Jesus (Special Events)
Christians around the world are celebrating Good Friday and Easter Sunday this week. The death and resurrection of Jesus are two sides of Christian faith. Unfortunately, Muslims do not believe in Jesus’ death. Jesus’ death on the cross for our sins is the foundation of our faith. 1 Corinthians 1:23 says: We preach Christ crucified… Jesus’ resurrection is proof of his death. We have confidence that He is alive and He is the King of kings and Lord of lords.

TV show mainly about v23 (60min)

Trinity in Plain Language

Trinity in Plain Language
There are many misconceptions among Afghans about the God of followers of Christ, the Holy Trinity. A number of loved ones believe that the followers of Christ believe in three gods

Article includes v2

4. Misunderstanding: Jesus Did Not Deserve to Be Crucified

4. Misunderstanding: Jesus Did Not Deserve to Be Crucified (With You)

Radio programme includes v18 (30min)

We Believe in Angels and Prophets

We Believe in Angels and Prophets (Knowing God Through the Psalms)
In the Christian faith, all the prophets who lived and served before Jesus Christ are those who are considered divinely appointed prophets. They expressed and foretold the righteousness of Jesus Christ. The Holy Bible contains all the books of the prophets prior to Jesus Christ. We, the followers of Jesus Christ, believe in all the three heavenly books. We consider all prophets as ambassadors of God who announced the salvation of mankind. It is the news of salvation in the coming of Jesus Christ. This was foretold by the prophets of the Old Testament and found its full expression in the righteousness of Jesus Christ.

Radio programme includes v21-25 (29min)

Jesus Is the Power and the Wisdom of God

Jesus Is the Power and the Wisdom of God (Knowing God Through the Psalms)
We human beings are not able to discern and know the truth by our own power and ability. But God by His grace and love through Jesus Christ has revealed His power to us. By knowing Jesus Christ, God gives us vision and wisdom to remain steadfast in our lives. Through Jesus Christ God gives us His guiding spirit and fills our lives with miracles and wisdom. Through Jesus Christ we can know God and receive His love.

Radio programme includes v21-25 (29min)

Jesus Is the Eternal Joy of the Lord

Jesus Is the Eternal Joy of the Lord (Knowing God Through the Psalms)
Jesus Christ is the way to eternal salvation and true freedom. In our daily life are many weaknesses, short-comings and disappointments. We are trying to achieve peace and security, but the truth is that our lives will never be complete without the presence of Jesus Christ. When we experience the joy and security of Jesus Christ in our lives, we can also overcome all kinds of difficulties and frustrations with the help of Jesus Christ.

Radio programme includes v21-25 (29min)