0:00 / 0:00

نامۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل دوم

پیام ما: مسیح مصلوب شده

۱ ای ایمانداران، وقتی من برای اعلام کردن راز خدا نزد شما آمدم، با فصاحت کلام و حکمت انسانی نیامدم، ۲ زیرا من تصمیم گرفتم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز را گذاشته و تنها دربارۀ عیسای مسیح، به خصوص دربارۀ مرگ وی بالای صلیب، موعظه کنم. ۳ من با ضعف و با ترس و لرز نزد شما آمدم ۴ و تعلیم و پیام خود را با کلمه های جذاب و حکمت انسانی بیان نکردم بلکه با قدرت روح مقدس حقیقت سخن من واضح گردید ۵ تا پایه ایمان شما بر قدرت خدا باشد، نه بر حکمت انسان.

حکمت خدا

۶ هر چند ما پیام حکمت را برای آنهایی که از نظر روحانی بالغ هستند، بیان می کنیم اما آن حکمتی نیست که متعلق به این دنیا و یا حکمرانان آن باشد که به سوی نابودی پیش می روند. ۷ ما حکمت پنهان خدا را بیان می کنیم، حکمتی که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آن را پیش از خلقت جهان برای سربلندی ما قرار داده بود. ۸ این همان حکمتی است که هیچ یک از حکمرانان این دنیا آن را نفهمیدند، زیرا اگر می فهمیدند، عیسای مسیح را که سَروَر پُر جلال بود، مصلوب نمی کردند. ۹ اما چنان که اشعیای نبی گفته است:

«آنچه را که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده،

و در دل هیچ انسانی نگذشته است،

خدا آن را برای کسانی که او را دوست دارند، آماده کرده است.»

۱۰ اما خدا این همه را به وسیلۀ روح خود به ما آشکار ساخته است، زیرا روح مقدس همه چیز و حتی عمق اهداف خدا را کاملاً می داند. ۱۱ کیست که از افکار انسان آگاه باشد، جز روح خود او که در درون اوست؟ همین گونه فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. ۱۲ آن روحی را که ما دریافته ایم، متعلق به این دنیا نیست بلکه از جانب خداست تا آن چیزهایی را که خدا به ما بخشیده است، بدانیم.

۱۳ ما دربارۀ این چیزها با کلماتی که از حکمت انسانی سرچشمه می گیرد، سخن نمی گوییم بلکه با کلماتی که روح مقدس تعلیم می دهد، سخن می گوییم و به این وسیله حقایق روحانی را برای اشخاص روحانی توضیح می دهیم. ۱۴ شخص نفسانی تعالیم روح خدا را قبول نمی کند، زیرا به عقیدۀ او جهالت است و او قادر به درک آنها نیست، زیرا که تشخیص این گونه تعالیم نیاز به قضاوت روحانی دارد. ۱۵ اما شخص روحانی قادر است دربارۀ همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمی تواند دربارۀ او قضاوت نماید. ۱۶ چنان که نوشته شده است:

«کیست که افکار خداوند را درک نماید؟

و چه کسی می تواند به او مشوره بدهد؟»

عیسای مسیح قادر به درک افکار اوست و ما طرز فکر مسیح را داریم.

Related content

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior?

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior? (With You)
When we look at the life of Jesus Christ, we see unique and extraordinary things. He performed many miracles in plain sight of his disciples and other people. Everything he did and everything he said, was with absolute authority and power. His kindness overflowed to people. His love was unparalleled. He listened to the words of the people, raised the dead, healed the blind, caused the lame to walk, and gave his life for mankind.

Radio programme about v1-16 (27min)

Who Is the Holy Spirit?

Who Is the Holy Spirit? (Reflections on Life 2)
There are many misconceptions about the identity of the Holy Spirit. Some see the Holy Spirit as a mysterious force. Others view the Holy Spirit as an impersonal power that God has made available to followers of Jesus Christ. But the Bible simply declares that the Holy Spirit is God

TV show includes v10-12 (29min)

A personal relationship with Christ

A personal relationship with Christ (Who is a Christian?)

Radio programme includes v14 (30min)

God's Thoughts and Human's Thoughts

God's Thoughts and Human's Thoughts (With You)
There is a huge difference between God's thoughts and human thoughts. One of our listeners told us on the phone that human thoughts are sick. So, if we want to have a life that is pleasing to God, we have to allow God to change our thoughts and our minds. How then do we live according to Godly thoughts? In this programme you will hear how you can allow the Word and the Spirit of God can transform

Radio programme includes v16 (28min)

Old and New Friendships as a New Creation

Old and New Friendships as a New Creation (New Creation)
We must love our brothers wholeheartedly and without selfishness, just as Christ has loved us. We are born of God and all believers are spiritually our brothers and sisters. If we love our earthly brothers and sisters, how much more shouldn’t we love our spiritual brothers and sisters? Jesus told his disciples: A new commandment I give to you, that you love one another.

Radio programme refers to v16 (30min)