رسالۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل دوم

پیام ما: مسیح مصلوب شده

۱ای برادران، وقتی من برای اعلام اسرار خدا به نزد شما آمدم، با فصاحت و حکمت انسانی نیامدم، ۲زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم، همه چیز جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب شده را فراموش کنم. ۳من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم ۴و سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کنندۀ فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رسانیدم ۵تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد، نه بر فلسفۀ انسانی.

حکمت خدا

۶البته فلسفه و حکمتی هست که آنرا در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان می کنیم، اما آن حکمتی نیست که متعلق به این دنیا و یا حکمرانان این دنیا باشد ـ حکمرانانی که به سوی نابودی پیش می روند ـ ۷بلکه حکمت پنهان خدا را که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آنرا از ازل برای جلال ما قرار داده بود، ابراز می کنیم. ۸هیچ یک از حکمرانان این دنیا این را نفهمیدند، زیرا اگر می فهمیدند، خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. ۹اما چنانکه نوشته شده است:

«آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و در دل انسان نگذشته است، خدا برای دوستداران خود تیار کرده است.»

۱۰خدا این همه را به وسیلۀ روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است؛ زیرا روح القدس همه چیز حتی اعماق نیات خدا را کشف می کند. ۱۱کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق، هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. ۱۲روحی را که ما به دست آورده ایم متعلق به این دنیا نیست، بلکه از جانب خداست تا عطایائی را که او به ما عنایت فرموده است، بشناسیم.

۱۳ما دربارۀ این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان سرچشمه می گیرد سخن نمی گوئیم، بلکه با آنچه که روح القدس به ما می آموزد، و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نمائیم. ۱۴کسی که روحانی نیست، نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیدۀ او این تعالیم پوچ و بی معنی هستند و در واقع، چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آن ها نمی توانند آن را درک کنند. ۱۵ولی شخص روحانی قادر است دربارۀ همه چیز قضاوت کند ولی هیچ کس نمی تواند دربارۀ او درست قضاوت نماید. ۱۶زیرا:

«کیست که از فکر خدا آگاه باشد؟ و چه کسی می تواند چیزی به او بیاموزد؟»

ولی ما فکر مسیح را داریم.

Related content

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior?

How Can You Seriously and Decisively Say Jesus Christ and Christianity Are Superior? (With You)
When we look at the life of Jesus Christ, we see unique and extraordinary things. He performed many miracles in plain sight of his disciples and other people. Everything he did and everything he said, was with absolute authority and power. His kindness overflowed to people. His love was unparalleled. He listened to the words of the people, raised the dead, healed the blind, caused the lame to walk, and gave his life for mankind.

Radio programme about v1-16 (27min)

What Does the Bible Say About Heaven?

What Does the Bible Say About Heaven?
the Bible, the word "heaven" occurs 276 times in the New Testament alone. Heaven is an actual place and is described as the beautiful dwelling place of those who have trusted Jesus Christ as their Saviour

Article includes v9

Personal Relationship With Jesus Christ

Personal Relationship With Jesus Christ
Following Jesus Christ means that God grants salvation free of charge to anyone who believes in the sacrifice of Jesus Christ on the cross. A person who believes in Jesus Christ and becomes a follower of Christ does not leave his religion to join another religion, but receives the gift of God, which is the beginning of a new and personal relationship with Jesus Christ, resulting in the forgiveness of sins and eternal life afterwards. Of death.

Article includes v14

A personal relationship with Christ

A personal relationship with Christ (Who is a Christian?)

Radio programme includes v14 (30min)

God's Thoughts and Human's Thoughts

God's Thoughts and Human's Thoughts (With You)
There is a huge difference between God's thoughts and human thoughts. One of our listeners told us on the phone that human thoughts are sick. So, if we want to have a life that is pleasing to God, we have to allow God to change our thoughts and our minds. How then do we live according to Godly thoughts? In this programme you will hear how you can allow the Word and the Spirit of God can transform

Radio programme includes v16 (28min)

Old and New Friendships as a New Creation

Old and New Friendships as a New Creation (New Creation)
We must love our brothers wholeheartedly and without selfishness, just as Christ has loved us. We are born of God and all believers are spiritually our brothers and sisters. If we love our earthly brothers and sisters, how much more shouldn’t we love our spiritual brothers and sisters? Jesus told his disciples: A new commandment I give to you, that you love one another.

Radio programme refers to v16 (30min)