۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل دوم

پیام ما: مسیح مصلوب شده

۱ ای ایمانداران، وقتی من برای اعلام کردن راز خدا نزد شما آمدم، با فصاحت کلام و حکمت انسانی نیامدم، ۲ زیرا من تصمیم گرفتم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز را گذاشته و تنها دربارۀ عیسای مسیح، به خصوص دربارۀ مرگ وی بالای صلیب، موعظه کنم. ۳ من با ضعف و با ترس و لرز نزد شما آمدم ۴ و تعلیم و پیام خود را با کلمه های جذاب و حکمت انسانی بیان نکردم بلکه با قدرت روح مقدس حقیقت سخن من واضح گردید ۵ تا پایه ایمان شما بر قدرت خدا باشد، نه بر حکمت انسان.

حکمت خدا

۶ هر چند ما پیام حکمت را برای آنهایی که از نظر روحانی بالغ هستند، بیان می کنیم اما آن حکمتی نیست که متعلق به این دنیا و یا حکمرانان آن باشد که به سوی نابودی پیش می روند. ۷ ما حکمت پنهان خدا را بیان می کنیم، حکمتی که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آن را پیش از خلقت جهان برای سربلندی ما قرار داده بود. ۸ این همان حکمتی است که هیچ یک از حکمرانان این دنیا آن را نفهمیدند، زیرا اگر می فهمیدند، عیسای مسیح را که سَروَر پُر جلال بود، مصلوب نمی کردند. ۹ اما چنان که اشعیای نبی گفته است:

«آنچه را که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده،

و در دل هیچ انسانی نگذشته است،

خدا آن را برای کسانی که او را دوست دارند، آماده کرده است.»

۱۰ اما خدا این همه را به وسیلۀ روح خود به ما آشکار ساخته است، زیرا روح مقدس همه چیز و حتی عمق اهداف خدا را کاملاً می داند. ۱۱ کیست که از افکار انسان آگاه باشد، جز روح خود او که در درون اوست؟ همین گونه فقط روح خداست که از افکار خدا آگاه است. ۱۲ آن روحی را که ما دریافته ایم، متعلق به این دنیا نیست بلکه از جانب خداست تا آن چیزهایی را که خدا به ما بخشیده است، بدانیم.

۱۳ ما دربارۀ این چیزها با کلماتی که از حکمت انسانی سرچشمه می گیرد، سخن نمی گوییم بلکه با کلماتی که روح مقدس تعلیم می دهد، سخن می گوییم و به این وسیله حقایق روحانی را برای اشخاص روحانی توضیح می دهیم. ۱۴ شخص نفسانی تعالیم روح خدا را قبول نمی کند، زیرا به عقیدۀ او جهالت است و او قادر به درک آنها نیست، زیرا که تشخیص این گونه تعالیم نیاز به قضاوت روحانی دارد. ۱۵ اما شخص روحانی قادر است دربارۀ همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمی تواند دربارۀ او قضاوت نماید. ۱۶ چنان که نوشته شده است:

«کیست که افکار خداوند را درک نماید؟

و چه کسی می تواند به او مشوره بدهد؟»

عیسای مسیح قادر به درک افکار اوست و ما طرز فکر مسیح را داریم.

مطالب مرتبط

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟ (باشما)
وقتی به زندگی عیسی مسیح نگاه می‌کنیم، چیز‌های بینظر و بی مانندی را در زندگی او می‌بینیم. او معجزاتی زیادی را در پیش چشم مردم و شاگردان خود انجام داد. هر کار را که می‌کرد و یا هر کلامی را که می‌گفت با قاطعیت و با قدرت می‌گفت و انجام می‌داد. او مردم را مورد لطف خود قرار می‌داد، محبت او بی بدیل بود. به سخنان مردم گوش می‌داد، مرده‌ها را زنده می‌کرد، کورها را بینا می‌ساخت و شل‌ها را خرامان می‌ساخت و به خاطر مردم جان خود را داد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۶ (۲۷ دقیقه)

روح القدس کیست؟

روح القدس کیست؟ (اخلاق زندگی۲)
تصورات غلط زیادی در مورد هویت روح القدس وجود دارد. برخی روح القدس را نیرویی مرموز می‌دانند. برخی دیگر روح القدس را قدرتی غیرشخصی می‌دانند که خدا در اختیار پیروان عیسی مسیح قرار داده است. اما کتاب مقدس به سادگی اعلام می‌کند که روح القدس خداست.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱۰-۱۲ (۲۹ دقیقه)

رابطه شخصی با عیسی مسیح

رابطه شخصی با عیسی مسیح (مسیحی کی است؟)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴ (۳۰ دقیقه)

افکار خدا و افکار انسان

افکار خدا و افکار انسان (باشما)
افکار خداوند و افکار انسان بسیار فرق دارند. یکی از شنواندگان برنامه ما در تیلفون برای ما گفت:‌ افکار انسانی مریض است. پس اگر ما می‌خواهیم که یک زندگی خداوند پسندانه داشته باشیم، باید بگزاریم که خداوند افکار ما را تغییر بدهد. پس چی‌گونه می‌توانیم طبق افکار پاک خداوندی زندگی کنیم؟ در این برنامه شما خواهید شنید که چی‌گونه بگزارید که کلام خداوند و روح خداوند افکار شما را تبدیل کند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶ (۲۸ دقیقه)

دوستان نو و قدیمی در خلقت تازه

دوستان نو و قدیمی در خلقت تازه (خلقت تازه)
به همانگونه که مسیح ما را محبت نمود، ما نیز باید برادران خود را از صمیم دل و بدون خودخواهی، محبت کنیم. ما فرزندان خدا هستیم و تمامی ایمانداران از نظر روحانی برادران و خواهران ما می‌‌باشند. اگر برادر و خواهر زمینی خود را محبت می‌‌کنیم، چقدر بیشتر لازم است برادر و خواهر روحانی خود را مورد محبت قرار دهیم. عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود. به شما حکم نو می دهم: یکدیگر را دوست بدارید.

برنامه رادیویی به آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)