رسالۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل دوم

پیام ما: مسیح مصلوب شده

۱ای برادران، وقتی من برای اعلام اسرار خدا به نزد شما آمدم، با فصاحت و حکمت انسانی نیامدم، ۲زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم، همه چیز جز عیسی مسیح و آن هم مصلوب شده را فراموش کنم. ۳من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم ۴و سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کنندۀ فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رسانیدم ۵تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد، نه بر فلسفۀ انسانی.

حکمت خدا

۶البته فلسفه و حکمتی هست که آنرا در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان می کنیم، اما آن حکمتی نیست که متعلق به این دنیا و یا حکمرانان این دنیا باشد ـ حکمرانانی که به سوی نابودی پیش می روند ـ ۷بلکه حکمت پنهان خدا را که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آنرا از ازل برای جلال ما قرار داده بود، ابراز می کنیم. ۸هیچ یک از حکمرانان این دنیا این را نفهمیدند، زیرا اگر می فهمیدند، خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. ۹اما چنانکه نوشته شده است:

«آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و در دل انسان نگذشته است، خدا برای دوستداران خود تیار کرده است.»

۱۰خدا این همه را به وسیلۀ روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است؛ زیرا روح القدس همه چیز حتی اعماق نیات خدا را کشف می کند. ۱۱کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق، هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. ۱۲روحی را که ما به دست آورده ایم متعلق به این دنیا نیست، بلکه از جانب خداست تا عطایائی را که او به ما عنایت فرموده است، بشناسیم.

۱۳ما دربارۀ این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان سرچشمه می گیرد سخن نمی گوئیم، بلکه با آنچه که روح القدس به ما می آموزد، و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نمائیم. ۱۴کسی که روحانی نیست، نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیدۀ او این تعالیم پوچ و بی معنی هستند و در واقع، چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آن ها نمی توانند آن را درک کنند. ۱۵ولی شخص روحانی قادر است دربارۀ همه چیز قضاوت کند ولی هیچ کس نمی تواند دربارۀ او درست قضاوت نماید. ۱۶زیرا:

«کیست که از فکر خدا آگاه باشد؟ و چه کسی می تواند چیزی به او بیاموزد؟»

ولی ما فکر مسیح را داریم.

مطالب مرتبط

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟

چطور با جدیت و قاطعیت عیسی مسیح و مسیحیت را برتر می‌‌گویید؟ (باشما)
وقتی به زندگی عیسی مسیح نگاه می‌کنیم، چیز‌های بینظر و بی مانندی را در زندگی او می‌بینیم. او معجزاتی زیادی را در پیش چشم مردم و شاگردان خود انجام داد. هر کار را که می‌کرد و یا هر کلامی را که می‌گفت با قاطعیت و با قدرت می‌گفت و انجام می‌داد. او مردم را مورد لطف خود قرار می‌داد، محبت او بی بدیل بود. به سخنان مردم گوش می‌داد، مرده‌ها را زنده می‌کرد، کورها را بینا می‌ساخت و شل‌ها را خرامان می‌ساخت و به خاطر مردم جان خود را داد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۶ (۲۷ دقیقه)

رابطه شخصی با عیسی مسیح

رابطه شخصی با عیسی مسیح
پیروی از عیسی مسیخ این است که خدا نجات را به کسی مفت و رایگان عطا می‌نماید که به قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب اعتماد کرده ایمان بیاورد. کسی که به عیسی مسیح ایمان می‌اورد و پیرو مسیح می‌شود مذهبش را ترک نمی کند تا به مذهبی دیگر بپیوندد، بلکه او هدیة خدا را دریافت می‌کند که شروع یک رابطة جدید و شخصی با عیسی مسیح است و نتیجة آن بخشش گناهان و زندگی ابدی بعد از مرگ است. پیروﻣﺴیح ﺷﺪﻥ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ نمودن ﻳﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ، خاص و شخصی با خالق عالم است

مقاله شامل آیه ۱۴

رابطه شخصی با عیسی مسیح

رابطه شخصی با عیسی مسیح (مسیحی کی است؟)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴ (۳۰ دقیقه)

افکار خدا و افکار انسان

افکار خدا و افکار انسان (باشما)
افکار خداوند و افکار انسان بسیار فرق دارند. یکی از شنواندگان برنامه ما در تیلفون برای ما گفت:‌ افکار انسانی مریض است. پس اگر ما می‌خواهیم که یک زندگی خداوند پسندانه داشته باشیم، باید بگزاریم که خداوند افکار ما را تغییر بدهد. پس چی‌گونه می‌توانیم طبق افکار پاک خداوندی زندگی کنیم؟ در این برنامه شما خواهید شنید که چی‌گونه بگزارید که کلام خداوند و روح خداوند افکار شما را تبدیل کند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۶ (۲۸ دقیقه)

دوستان نو و قدیمی در خلقت تازه

دوستان نو و قدیمی در خلقت تازه (خلقت تازه)
به همانگونه که مسیح ما را محبت نمود، ما نیز باید برادران خود را از صمیم دل و بدون خودخواهی، محبت کنیم. ما فرزندان خدا هستیم و تمامی ایمانداران از نظر روحانی برادران و خواهران ما می‌‌باشند. اگر برادر و خواهر زمینی خود را محبت می‌‌کنیم، چقدر بیشتر لازم است برادر و خواهر روحانی خود را مورد محبت قرار دهیم. عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود. به شما حکم نو می دهم: یکدیگر را دوست بدارید.

برنامه رادیویی به آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)