۰:۰۰ / ۰:۰۰
فصل قبلی

نامۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل اول

۱ این نامه از طرف پولُس که به ارادۀ خدا فرا خوانده شد تا رسول عیسای مسیح باشد و همچنان از طرف برادر ما سوستینیس ۲ به کلیسای ایماندارانِ خدا در شهر قرنتُس که در پیوسته گی با عیسای مسیح تقدیس شده و فرا خوانده شده اند تا قوم مقدس خدا باشند، نوشته شده است. همچنان به همه کسانی که در هر جای دیگر نام عیسای مسیح را که هم سَروَر آنها و هم سَروَر ماست، به زبان می آورند. ۳ فیض و سلامتی از طرف پدر آسمانی ما خدا و سَروَر ما عیسای مسیح به شما باد.

شکرگزاری

۴ من خدا را همیشه به خاطر آن فیضی که به وسیلۀ عیسای مسیح به شما بخشیده شده است، شکر می کنم. ۵ زیرا شما در اتحاد با مسیح از هر لحاظ در سخن گفتن و هر نوع دانش رشد کرده اید، ۶ همچنان شهادت ما دربارۀ عیسای مسیح در میان شما استوار گردیده است. ۷ پس شما در حالی که انتظار ظهور سَروَر ما عیسای مسیح را می کشید، از هیچ یک از تحفه های خدا بی نصیب نیستید. ۸ خدا شما را تا به آخر استوار نگه خواهد داشت تا در روز آمدن سَروَر ما عیسای مسیح، بی عیب باشید. ۹ خدا به وعدۀ خود وفادار است و شما را به مشارکت با پسر خود یعنی سَروَر ما عیسای مسیح، فرا خوانده است.

اعضای کلیسا باید متحد باشند

۱۰ ای ایمانداران! به نام خداوند ما عیسای مسیح از شما تقاضا می کنم که همۀ تان با هم توافق داشته باشید و دیگر بین تان تفرقه نباشد بلکه با یک فکر و یک نظر با هم متحد باشید. ۱۱ ای ایمانداران، کسانی از خانوادۀ خواهر خلویی به من خبر دادند که در میان شما نزاع هایی وجود دارد. ۱۲ منظورم این است که یکی می گوید: «من طرفدار پولُس هستم» و دیگری می گوید، «من متعلق به اپولس هستم» یکی می گوید: «من به پِطرُس تعلق دارم» و دیگری که «من متعلق به مسیح هستم.» ۱۳ آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولُس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولُس تعمید گرفتید؟

۱۴ خدا را شکر که به جز از کرِسپُس و گایوس، کسی دیگری را از بین شما غسل تعمید نداده ام. ۱۵ بنابر این هیچ کس نمی تواند ادعا کند که به نام من تعمید گرفته است. ۱۶ بلی، من همچنین خانوادۀ استیفاناس را نیز تعمید داده ام، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. ۱۷ به هر حال مسیح مرا نفرستاده است که تعمید دهم بلکه تا خبر خوش را بشارت دهم. اما این پیام را با حکمت انسانی بیان نکردم تا اثر قدرتمند مرگ عیسای مسیح بر صلیب، واضح شود.

مسیح، قدرت و حکمت خداست

۱۸ پیام صلیب برای آنهایی که در راه هلاکت هستند، جهالت است اما برای ما که نجات می یابیم قدرت خداست. ۱۹ چنان که نوشته شده است:

«حکمت حکیمان را باطل،

و فهم دانشمندان را نابود خواهم کرد.»

۲۰ پس کجاست آن حکیم؟ کجاست آن عالم شریعت؟ و یا کجاست آن بحث کنندۀ این دنیا؟ آیا خدا نشان نداده است که حکمت این جهان پوچ و بی معناست؟

۲۱ خدا مطابق با حکمت خود چنین مقرر فرمود که مردم این دنیا نتوانند با حکمت خود او را بشناسند بلکه ارادۀ خدا چنین بود که به وسیلۀ همین موعظۀ ما که برای مردم این دنیا جاهلانه به نظر می رسد، کسانی را که ایمان می آورند، نجات بخشد. ۲۲ یهودیان معجزه می خواهند و یونانیان دانش و حکمت را جستجو می کنند. ۲۳ ولی ما مسیح مصلوب شده را موعظه می کنیم، اگر چه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش بوده و برای یونانیان جهالت است. ۲۴ اما برای کسانی که خدا آنها را فرا خوانده است، خواه یهودی و خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. ۲۵ آنچه را که مردم در مورد خدا جهالت می پندارند، از حکمت انسان بالاتر و آنچه را که مردم ضعف خدا می دانند، از قدرت انسان قوی تر است.

۲۶ ای ایمانداران! به خاطر داشته باشید که وقتی خدا شما را فرا خواند چه نوع اشخاصی بودید. در آن زمان اکثر شما مطابق با معیارهای انسانی، اشخاص حکیم محسوب نمی شدید و اکثر شما از جملۀ قدرتمندان و نجیب زاده گان نبودید. ۲۷ اما خدا آنچه را که مردم دنیا جهالت می پندارد، برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه را که دنیا ضعیف می شمارد، انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد. ۲۸ خدا آنچه را که مردم این دنیا خوار و حقیر و حتی ناچیز می شمارد انتخاب کرد تا چیزی را که دنیا مهم فکر می کند، باطل سازد ۲۹ تا هیچ انسانی در حضور او به خود افتخار نکند. ۳۰ خدا شما را با عیسای مسیح متحد ساخت و او را برای ما حکمت، عدالت، قدوسیت و خونبهای آزادی از گناه گردانیده است. ۳۱ پس چنان که نوشته شده است:

«هر کسی بخواهد افتخار کند، تنها باید به خداوند افتخار کند.»

فصل قبلی

مطالب مرتبط

آیا مسیحیان اجازه دارند به هر (پارتی) بروند؟

آیا مسیحیان اجازه دارند به هر (پارتی) بروند؟ (آرامش و شادی در مسیح)
علت محبوبیت مهمانی در میان مردم این است که آنها فرصت پیدا می‌کنند تا با دوستان و اقارب دور هم جمع شوند؛ با بقیه افراد نو آشنایی پیدا کنند و در کنار یکدیگر لذت ببرند. معاشرت مسیحی مفهوم مهی به نام مشارکت دارد که کتاب مقدس به ما می‌گوید که ما فراخوانده شده ایم تا با مسیح مشارکت داشته باشیم. ایمانداران به مسیح اجازه رفتن را به هر گونه مهمانی‌های غیر اخلاقی را ندارند. ایمانداران باید در برابر وسوسه‌ها ایستادگی کند چرا که می‌دانیم همنشین بد شخص خوب را فاسد می‌کند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۹ (۳۰ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم (باشما)
ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم. بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمان ما به عیسی مسيح است كه نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم؛ و اين در اثر سعی و زحمت ما نيست، بلكه هديۀ خداست. نجات نتيجۀ اعمال خوب ما نيست، از اينرو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد. کتاب مقدس می‌‌‌‌گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می‌‌‌‌‌شد، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶-۱۷ (۲۹ دقیقه)

مرگ و رستاخیز عیسای مسیح

مرگ و رستاخیز عیسای مسیح (رویدادهای خاص)
پیروان عیسای مسیح در دنیا جمعه پاک و رستاخیز عیسای مسیح را در این هفته تجلیل می‌کنند. مرگ و رستاخیر عیسای مسیح دو روی سکه ایمان مسیحی ماست. متاسفانه مسلمانها به مرگ عیسای مسیح باور ندارند. اما مرگ عیسای مسیح در صلیب تهداب ایمان مسیحی است. اول قرنتیان ۱:۲۳ می‌گوید که ما مسیح مصلوب شده را موعظه می‌کنیم... رستاخیز عیسای مسیح ثبوت مرگش است و به ما اطمینان می‌دهد که او زنده است، او شاه شاهان و خدای خدایان است.

Tنمایش تلویزیونی بیشتر در مورد آیه ۲۳ (۶۰ دقیقه)

۴. سوی تفاهمات: مصلوب شدن شایستۀ عیسی مسیح نیست

۴. سوی تفاهمات: مصلوب شدن شایستۀ عیسی مسیح نیست (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸ (۳۰ دقیقه)

ما به انبیا و فرشتگان ایمان داریم

ما به انبیا و فرشتگان ایمان داریم (شناخت خدا از طریق مزامیر )
در ایمان مسیحی تمام انبیای قبل از عیسی مسیح از جمله انبیای الهی بوده و بیانگر حقانیت عیسی مسیح است. انجیل مقدس شامل تمام کتوب انبیای قبل را عیسی مسیح بوده و ما پیروان عیسی مسیح به همه ای کتوب آسمانی ایمان و باور داریم. تمام پیامبران را سفیران خداوند برای نجات بشر می‌دانیم، مژده نجات و آمدن عیسی مسیح را انبیای عهد عتیق پیشگوی نموده و حقانیت عیسی مسیح را بیان می‌کند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۵ (۲۹ دقیقه)

مسیح قدرت و حکمت خداست

مسیح قدرت و حکمت خداست (شناخت خدا از طریق مزامیر )
ما انسانها با قدرت و توانای انسانی خویش قادر به تشخیص و شناخت حقایق نیستیم. خداوند با لطف و محبتش توسط عیسی مسیح قوت و قدرتش را آشکار ساخته است، با شناخت عیسی مسیح خداوند بما بصیرت و حکمت می‌‌دهد تا در زندگی خویش استوار و ثابت قدم باشیم. تنها در عیسی مسیح خداند بما روح هدایتگر را مید هد و زندگی ما را مملو از معجزات و حکمت می‌‌سازند و بواسطه عیسی مسیح می‌‌تواینم خداوند را بشناسیم و محبت او را دریاقت نماییم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۵ (۲۹ دقیقه)

عیسی مسیح منبع شادمانی ابدی است!

عیسی مسیح منبع شادمانی ابدی است! (شناخت خدا از طریق مزامیر )
عیسی مسیح راه رهایی ابدی و آزادی حقیقی است. چنانچه در زندگی روز مره ما ضعف‌ها، خلا‌ها و نا امید‌های فروان وجود دارند و در تلاش هستیم تا به آرامش و امنیت دست یابیم اما حقیقت اینجاست که بدون حضور عیسی مسیح زندگی کامل نمیگردد. وقتی خوشی و امنیت داریم که عیسی مسیح را در زندگی خویش داشته باشیم، زیرا عیسی مسیح بما شاد مانی و آرامش حقیقی مید هد؛ بر مشکلات و نا امیدی‌ها تنها به کمک عیسی مسیح می‌توانیم غلبه نماییم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۵ (۲۹ دقیقه)