فصل قبلی

رسالۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل اول

۱از طرف پولُس که به ارادۀ خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستینیس ۲به کلیسای خدا که در شهر قرنتس است، یعنی به همۀ آنانی که در پیوستگی با مسیح عیسی تقدیس شده و فراخوانده شده اند تا قوم مقدس خدا باشند و به همۀ کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنها و خداوند ماست به زبان می آورند. ۳از طرف پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند فیض و سلامتی به شما باد.

شکرگزاری

۴همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده است شکر می کنیم، ۵زیرا در پیوستگی با مسیح از هر لحاظ از جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده اید. ۶شهادت ما دربارۀ مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است. ۷و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید، از هیچیک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. ۸او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. ۹خدا شما را دعوت کرده است تا در زندگی پسر او، خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است.

تفرقه در کلیسا

۱۰ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می کنم که همۀ شما در آنچه که می گوئید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد بلکه با یک فکر و یک هدف کاملاً متحد باشید. ۱۱زیرا ای برادران من، اعضای خانوادۀ «خلویس» به من خبر داده اند که در میان شما نزاع هایی وجود دارد. ۱۲منظورم این است که یکی می گوید: «من طرفدار پولُس هستم» و دیگری می گوید: «من طرفدار اَپُلُس هستم.» آن یکی خود را پیرو پِترُس می داند و دیگری خود را پیرو مسیح! ۱۳آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولُس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولُس تعمید گرفتید؟

۱۴خدا را شکر که هیچ یک از شما را جز کرِسپُس و غایوس تعمید ندادم. ۱۵بنابراین هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمید داده ام. ۱۶بلی من همچنین خانوادۀ استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. ۱۷به هر حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم و او نمی خواست که من با فصاحت کلام سخن بگویم، مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود.

مسیح قدرت و حکمت خدا

۱۸پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند، پوچ و بی معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم، قدرت خداست. ۱۹چنانکه نوشته شده است:

«حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زایل خواهم کرد.»

۲۰پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث کنندۀ این جهان؟ خدا نشان داده است، که حکمت این جهان پوچ و بی معنی است.

۲۱خدا در حکمت خویش چنین مقرر فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود او را بشناسند بلکه صلاح دانست که به وسیلۀ همین پیام پوچ و بی معنی ما، ایمانداران را نجات بخشد. ۲۲یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می کنند، ۲۳اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می کنیم، اگر چه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای دیگران پوچ و بی معنی است، ۲۴اما برای کسانی که خدا آن ها را دعوت کرده است خواه یهود، خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست، ۲۵زیرا آنچه در مورد خدا جهالت شمرده می شود از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قویتر است.

۲۶ای برادران، به خاطر داشته باشید، در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای این دنیا اکثر شما افرادی حکیم، با نفوذ، و یا نجیب زاده نبودید. ۲۷بلکه خدا عمداً آنچه را که دنیا پوچ و بی معنی می شمارد، برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچه را که دنیا ضعیف می شمارد انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد. ۲۸و خدا آنچه را که دنیا خوار و خفیف و حتی نیستی می شمارد برگزید تا دنیای هستی ها را براندازد، ۲۹تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد. ۳۰از طرف خداست که شما با مسیح پیوستگی دارید و او مسیح را برای ما حکمت، عدالت، قدوسیت و خونبهای آزادی گردانیده است. ۳۱بنابراین چنان که نوشته شده است: «هرکه بخواهد فخر کند، به خداوند فخر نماید.»

فصل قبلی

مطالب مرتبط

آیا مسیحیان اجازه دارند به هر (پارتی) بروند؟

آیا مسیحیان اجازه دارند به هر (پارتی) بروند؟ (آرامش و شادی در مسیح)
علت محبوبیت مهمانی در میان مردم این است که آنها فرصت پیدا می‌کنند تا با دوستان و اقارب دور هم جمع شوند؛ با بقیه افراد نو آشنایی پیدا کنند و در کنار یکدیگر لذت ببرند. معاشرت مسیحی مفهوم مهی به نام مشارکت دارد که کتاب مقدس به ما می‌گوید که ما فراخوانده شده ایم تا با مسیح مشارکت داشته باشیم. ایمانداران به مسیح اجازه رفتن را به هر گونه مهمانی‌های غیر اخلاقی را ندارند. ایمانداران باید در برابر وسوسه‌ها ایستادگی کند چرا که می‌دانیم همنشین بد شخص خوب را فاسد می‌کند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۹ (۳۰ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم (باشما)
ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم. بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمان ما به عیسی مسيح است كه نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم؛ و اين در اثر سعی و زحمت ما نيست، بلكه هديۀ خداست. نجات نتيجۀ اعمال خوب ما نيست، از اينرو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد. کتاب مقدس می‌‌‌‌گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می‌‌‌‌‌شد، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶-۱۷ (۲۹ دقیقه)

مرگ و رستاخیز عیسای مسیح

مرگ و رستاخیز عیسای مسیح (رویدادهای خاص)
پیروان عیسای مسیح در دنیا جمعه پاک و رستاخیز عیسای مسیح را در این هفته تجلیل می‌کنند. مرگ و رستاخیر عیسای مسیح دو روی سکه ایمان مسیحی ماست. متاسفانه مسلمانها به مرگ عیسای مسیح باور ندارند. اما مرگ عیسای مسیح در صلیب تهداب ایمان مسیحی است. اول قرنتیان ۱:۲۳ می‌گوید که ما مسیح مصلوب شده را موعظه می‌کنیم... رستاخیز عیسای مسیح ثبوت مرگش است و به ما اطمینان می‌دهد که او زنده است، او شاه شاهان و خدای خدایان است.

Tنمایش تلویزیونی بیشتر در مورد آیه ۲۳ (۶۰ دقیقه)

تثلیث به زبان ساده

تثلیث به زبان ساده
دربارۀ خدای پیروان مسیح، یعنی تثلیث اقدس، غلط ‌فهمی‌های بسیار در میان افغان‌ها وجود دارد. یک تعداد عزیزان به این معتقد اند که پیروان مسیح به سه خدا اعتقاد دارند. بر ماست که آموزه‌های کتاب مقدس را در باره ذات خدای واحد به درستی درک نماییم. عیسی مسیح می‌فرماید: «من و پدر یک هستیم». این سخن به این مفهوم است، وقتیکه ما در باره عیسی مسیح فکر می‌نماییم، در باره خدا فکر می‌کنیم و یا با خدا مواجه هستیم. وقتیکه ما در باره روح خدا و یا روح القدس صحبت می‌نماییم، ما با خدا مواجه هستیم.

مقاله شامل آیه ۲

۴. سوی تفاهمات: مصلوب شدن شایستۀ عیسی مسیح نیست

۴. سوی تفاهمات: مصلوب شدن شایستۀ عیسی مسیح نیست (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸ (۳۰ دقیقه)

ما به انبیا و فرشتگان ایمان داریم

ما به انبیا و فرشتگان ایمان داریم (شناخت خدا از طریق مزامیر )
در ایمان مسیحی تمام انبیای قبل از عیسی مسیح از جمله انبیای الهی بوده و بیانگر حقانیت عیسی مسیح است. انجیل مقدس شامل تمام کتوب انبیای قبل را عیسی مسیح بوده و ما پیروان عیسی مسیح به همه ای کتوب آسمانی ایمان و باور داریم. تمام پیامبران را سفیران خداوند برای نجات بشر می‌دانیم، مژده نجات و آمدن عیسی مسیح را انبیای عهد عتیق پیشگوی نموده و حقانیت عیسی مسیح را بیان می‌کند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۵ (۲۹ دقیقه)

مسیح قدرت و حکمت خداست

مسیح قدرت و حکمت خداست (شناخت خدا از طریق مزامیر )
ما انسانها با قدرت و توانای انسانی خویش قادر به تشخیص و شناخت حقایق نیستیم. خداوند با لطف و محبتش توسط عیسی مسیح قوت و قدرتش را آشکار ساخته است، با شناخت عیسی مسیح خداوند بما بصیرت و حکمت می‌‌دهد تا در زندگی خویش استوار و ثابت قدم باشیم. تنها در عیسی مسیح خداند بما روح هدایتگر را مید هد و زندگی ما را مملو از معجزات و حکمت می‌‌سازند و بواسطه عیسی مسیح می‌‌تواینم خداوند را بشناسیم و محبت او را دریاقت نماییم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۵ (۲۹ دقیقه)

عیسی مسیح منبع شادمانی ابدی است!

عیسی مسیح منبع شادمانی ابدی است! (شناخت خدا از طریق مزامیر )
عیسی مسیح راه رهایی ابدی و آزادی حقیقی است. چنانچه در زندگی روز مره ما ضعف‌ها، خلا‌ها و نا امید‌های فروان وجود دارند و در تلاش هستیم تا به آرامش و امنیت دست یابیم اما حقیقت اینجاست که بدون حضور عیسی مسیح زندگی کامل نمیگردد. وقتی خوشی و امنیت داریم که عیسی مسیح را در زندگی خویش داشته باشیم، زیرا عیسی مسیح بما شاد مانی و آرامش حقیقی مید هد؛ بر مشکلات و نا امیدی‌ها تنها به کمک عیسی مسیح می‌توانیم غلبه نماییم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۵ (۲۹ دقیقه)