0:00 / 0:00

نامۀ اول پولُس رسول به قرنتیان

فصل پنجم

اخلاق خوب برای ایمانداران در خانه و اجتماع

۱ در حقیقت این طور شنیده شده است که در میان شما بد اخلاقی جنسی وجود دارد و آن هم به شکل بسیار زشت آن که حتی در میان بُت پرستان نیز چنین چیزی نیست. شنیده ام که شخصی با مادر اندر خود همبستر می شود! ۲ چرا به عوض این که ماتم بگیرید و او را از میان خود دور کنید، افتخار هم می کنید؟ ۳ اگر چه جسماً از شما دور هستم، ولی روحاً حاضرم و شخص مجرم را چنان محکوم کردم که گویی خودم در آنجا حضور داشتم. ۴ پس وقتی که به نام خداوند ما عیسای مسیح، گرد هم می آیید، اگر چه در میان شما نیستم ولی از نظر روحانی همیشه با شما هستم. پس با قدرت خداوند ما عیسای مسیح، ۵ این شخص را به شیطان تسلیم کنید که نفس گناهکار او نابود شود تا در روز خداوند یعنی روز قیامت، روحش نجات یابد.

۶ فخر کردن شما به این چیزها درست نیست. آیا نمی دانید که با اضافه کردن کمی خمیرمایه تمام خمیر می رسد؟ ۷ پس باید تمام خمیرمایۀ کهنه را از درون تان پاک سازید تا خمیر فطیر باشید، چنان که هستید. مسیح همان برۀ عید فِصَح است که به خاطر ما قربانی شد. ۸ پس عید فِصَح را نه با خمیرمایۀ کهنه که خمیرمایۀ بد خواهی و شرارت است بلکه با نان فطیری که نان صمیمیت و صداقت است، نگهداریم.

۹ در نامه ای دیگر به شما نوشتم که با اشخاص شهوتران معاشرت نکنید. ۱۰ ولی منظور من به هیچ وجه این نبود که با تمام اشخاص شهوتران یا طمعکاران و دزدان و یا بُت پرستان این دنیا کاری نداشته باشید، زیرا در این صورت باید این دنیا را ترک کنید. ۱۱ اما منظور من این بود که با کسانی که خود را مسیحی می خوانند، ولی مرتکب بد اخلاقی جنسی، طمعکاری، بُت پرستی، بدگویی، مستی و یا تقلب کاری می شوند، معاشرت نکنید. حتی با چنین اشخاص غذا هم نخورید. ۱۲ زیرا به من چه ربطی دارد که در مورد افرادی که اهل کلیسا نیستند، قضاوت کنم؟ وظیفۀ شما این است که نسبت به اهل کلیسا داوری کنید. ۱۳ خدا دربارۀ کسانی که اهل کلیسا نیستند، داوری خواهد کرد. بنابر این آن مرد شریر را از میان خود دور سازید.