رسالۀ دوم پولُس رسول به قرنتیان

فصل پنجم

۱زیرا ما می دانیم هرگاه این خیمه ای که در آن به سر می بریم، یعنی این بدن زمینی ما فرو ریزد، خدا عمارتی ابدی که به دست انسان ساخته نشده، در آسمان برای ما فراهم می کند. ۲ما در اینجا برای پناه بردن به خانۀ آسمانی خود دائماً در آه و ناله هستیم ۳تا در پناه آن پوششی آسمانی، دیگر برهنه نباشیم. ۴تا زمانی که در این خیمه به سر می بریم در زیر بارهای سنگین ناله و فغان می کنیم، اما نه تنها نمی خواهیم خیمۀ فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه می خواهیم پوششی آسمانی بر آن بیفزائیم تا سرانجام فانی در زندگی غرق شود. ۵خدا ما را برای همین منظور آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان ضامن اجرا و نمونۀ چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است.

۶پس ما هیچ وقت مأیوس نمی شویم، زیرا می دانیم که اقامت در این بدن به معنی دوری از حضور خداوند است. ۷(راهنمای ما در زندگی ایمان ماست، نه آنچه می بینیم.) ۸پس مأیوس نمی شویم، چون ترجیح می دهیم که این خانۀ زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانۀ آسمانی زندگی نمائیم. ۹بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا، فقط یک هدف داریم و آن هم اینست که او را خوشنود سازیم. ۱۰زیرا همۀ ما همانطور که واقعاً هستیم، باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم ـ چه نیک و چه بد ـ جزا بیابیم.

دوستی با خدا به وسیلۀ مسیح

۱۱پس چون ما می دانیم که معنی ترس از خداوند چیست، کوشش می کنیم که مردم را متقاعد سازیم. خدا ما را کاملاً می شناسد و من نیز امیدوارم که شما در دل های تان ما را خوب بشناسید. ۱۲ما نمی خواهیم باز از خود تعریف کنیم، بلکه می خواهیم دلیلی به شما بدهیم که به ما افتخار کنید تا بتوانید به کسانی که به ظاهر یک شخص فخر می کنند و نه به باطن او، جواب بدهید. ۱۳اگر ما عقل خود را از دست داده ایم، به خاطر خداست! و اگر عاقل هستیم به خاطر شماست! ۱۴زیرا محبت مسیح حاکم بر تمام افکار و اعمال ماست، چون می دانیم، اگر یک نفر به خاطر همۀ انسان ها مُرد، یقین است که همه در مرگ او مُردند. ۱۵بلی، او برای همه مُرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آن ها مُرد و دوباره زنده شد.

۱۶دیگر ما دربارۀ هیچ کس از روی معیارهای انسانی قضاوت نمی کنیم، گرچه زمانی ما چنین قضاوتی دربارۀ مسیح داشتیم، ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم. ۱۷کسی که در مسیح است، خلقت نو است، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک همه چیز نو شده است. ۱۸اینها همه از طرف خدائی است که به وسیلۀ مسیح، ما را که قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل کرده است و ما را وظیفه داد که به دشمنان دیگر او هم اعلام کنیم که آن ها نیز می توانند دوستان او بشوند. ۱۹به عبارت دیگر خدا به جای این که گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیلۀ مسیح با دنیا آشتی نمود و پیام این آشتی را به ما سپرده است.

۲۰پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به زبان ما وعظ می کند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می کنیم: با خدا صلح و آشتی کنید. ۲۱مسیح کاملاً بی گناه بود، ولی خدا به خاطر ما او را گناه ساخت تا ما در پیوستگی با او عدالت خدا شویم.

Related content

Christmas Tree and Santa Claus

Christmas Tree and Santa Claus (With You)
In Christmas, we see many ornate pine trees and a friendly old man named Santa, who is celebrating Christmas and New Year. When did this custom start? Was Santa a real person? Does pine ornament decoration have anything to do with Christian faith? These are your questions we want to answer.

Radio programme reading v17 (27min)

A New Year: A New You

A New Year: A New You (A Message of Love)
We wish you a happy Nowroz and pray that God grants you a year full of joy, blessings, and growth in your faith. In the Word of God, we read that if anyone is in Christ, they are a new creation. If you are in Christ, you are a new creation. We pray that the people of Afghanistan will be blessed by the reality of the transformation God has brought in your life.

Video about v17 (1min)

First Part - Reconciliation Means a New Beginning

First Part - Reconciliation Means a New Beginning (Peace and Joy in Christ)
Does man want to reconcile? Reconciliation is a valuable and vital truth. We are under condemnation because of sin. So every person who believes in Jesus Christ, his sins are forgiven and a new relationship begins; So he is waiting for your decision to reconcile with him today.

Radio programme about v18-19 (30min)

Nowruz 1401

Nowruz 1401 (With You)
Spring is the season of beauty and freshness. It is the season of nature coming to life. In the spring swallows and colorful, sweet-sounding songbirds, full of joy and singing lustily, open their wings and fly off into the azure sky. Plains, valleys and slopes cover themselves with greenery—like smooth green silk, and tulips and wildflowers pop up to add to the beauty of nature. Spring is the season of beauty, friendship and coming together.

Radio programme mainly about v17 (28min)

New Spring - New Day and New Nature

New Spring - New Day and New Nature (The Word of God for You)
Nowruz is one of the ancient customs of the inhabitants of Ariana; Afghanistan, Iran and Tajikistan; It has been the first day of the year. This day is due to the change of nature that cold winter passes and new spring comes; People celebrate this day and rejoice.

Radio programme mainly about v17 (30min)

Nowruz 1400

Nowruz 1400 (With You)
Nowruz is the first day of the solar year. On this day people wear new clothes, go to each other's houses, and sing and dance. They go out in lawns and gardens and meadows to walk in the grass. There’s an air of celebration and joy! The message of Nowruz is basically one of nature being revived. It is symbolic of our need for revival and new life. Let us be renewed from within and become fresh and youthful.

Radio programme mainly about v17 (28min)

Part Two - God Seeks the Lost Man

Part Two - God Seeks the Lost Man (The Word of God for You)
Jesus Christ did not come to condemn us, but he came to free us from the bondage of sin and death. He is looking for your positive answer, His arms are always open like a kind father waiting for you and me, Until he lifts the heavy burden of you and me and get rid of death.

Radio programme mainly about v17 (30min)

New Years, 1389

New Years, 1389 (Seasonal Programmes)
Nowruz and the beginning of spring is a good opportunity to not only thank God for all the new things and spiritual blessings, but also to allow the Spirit of God to do something new in our hearts and change us in such a way that Others can recognize that we in Christ are a new creation ٠

Radio programme mainly about v17 (30min)

My Identity in Jesus Christ - I Am Forgiven

My Identity in Jesus Christ - I Am Forgiven (With You)
As followers of Jesus Christ, our identity is determined in him, Jesus Christ. Many people see their identity in their tribe, or in the place where they live or in the country to which they belong. But as followers of Jesus Christ, we see our identity in him. When we accept Jesus Christ as our Savior, he gives us a new identity. We read in the Word of God that we are forgiven!

Radio programme mainly about v20 (28min)

The First Steps in a New Creation

The First Steps in a New Creation (New Creation)
How should we go so that we can follow Jesus after believing in Jesus Christ? What are the first steps in a new creation?

Radio programme includes v5-7 (30min)

How the New Creation Begins in Us

How the New Creation Begins in Us (New Creation)
God has a great plan for mankind. This plan was made available to mankind through Jesus Christ. Whoever believes in him receives the new creation.

Radio programme includes v5-17 (30min)

Gulchehra

Gulchehra (Potpourri)

Radio programme includes v6-8 (29min)

Nowruz and New Year's Eve 1399

Nowruz and New Year's Eve 1399 (The Word of God for You)
Nowruz Day is one of the ancient customs of the ancient inhabitants of Ariana Land - Afghanistan, Iran and Tajikistan - the first day of the year. Nowruz marks the change of season and year.

Radio programme includes v17 (30min)

Nowruz 1398/2019

Nowruz 1398/2019 (With You)

Radio programme includes v17 (29min)

Special Nowruz 2019/1398

Special Nowruz 2019/1398 (Seasonal Programmes)
Nowruz is one of our great national holidays that is celebrated and welcomed not only in our country but also in 12 countries of the world as an ancient day with the performance of local rituals and this day is a great historical celebration by the United Nations as a great celebration that It is welcomed by the "300 million" inhabitants of the countries of the world and is included in its calendar. Nowruz celebration with songs, foot-dancing and national anthems in Afghanistan has been celebrated by our people in different parts of the country for many years with separate local ceremonies, and it is gloriously received.

Radio programme includes v17 (30min)

Nowruz Afghanistan message 1398

Nowruz Afghanistan message 1398 (The Word of God for You)
How good it is for us to start the new year with a new covenant and a new mind and a new heart. Unfortunately, many people do not want to receive the eternal life that is from God in Christ; How sad it will be. But in Christ not only a new chapter but a new life begins with a new heart

Radio programme includes v17 (30min)

Nowruz and New Year's Eve 1397

Nowruz and New Year's Eve 1397 (The Word of God for You)
Nowruz in Afghanistan and Iran promises a new year. We have inherited this ancient celebration from different tribes in the region. We consider Nowruz as the beginning of the resurrection of nature, and the birth of plants, and we believe that in harmony with nature, we should spend the first day of the year happy in the green parks among our families and friends.

Radio programme includes v17 (30min)

Special Nowruz 2016/1395

Special Nowruz 2016/1395 (Seasonal Programmes)
How beautiful it is that the happy days of Nowruz have arrived again and our Afghan land is experiencing greenery, freshness and refreshing again ٠ With the coming of Nowruz and spring, we see various changes in nature such as the transformation of cold into warmth and ugliness into beauty کی Darkness It gives way to light and everything is fruitless and barren, it is believed ٠ what is appropriate and where the new year starts from spring, in these happy days of Nowruz when nature is reborn and finds a new creation, it is appropriate to look at this issue Let us consider why, in addition to the world of creation, man himself desperately needs a new creation - a creation that is not possible except in Christ and through his cross and resurrection.

Radio programme includes v17 (30min)

Special Nowruz 2014/1393

Special Nowruz 2014/1393 (Seasonal Programmes)
Another tradition of celebrating Nowruz and New Year is a day called "Sizdeh Badr" in which on the thirteenth day of Nowruz, young girls and teenagers go out with the boys in the parks and gardens to walk on the luminous greenery and call it auspicious. To achieve more wishes and happiness in life in the new year.

Radio programme includes v17 (29min)

Trinity in Plain Language

Trinity in Plain Language
There are many misconceptions among Afghans about the God of followers of Christ, the Holy Trinity. A number of loved ones believe that the followers of Christ believe in three gods

Article includes v19